Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 15 16 17 18 19 20 21 40 60 79
Počet objektů v databázi: 2350

Zámek Nedražice

Od poloviny 17. do poloviny 18. století zdejší poplužní dvůr vlastnil rod Merklínských z Merklína. Ti po požáru nechali dvůr i tvrz opravit v barokním slohu. Dodnes se dochovaly dvě valeně zaklenuté místnosti a malé střílnové okénko. Na přelomu 19. a 20. století byl zámek romanticky upraven, při…

detail

Storchova vila

Storchova vila se nachází na úpatí kopce Havlína proti zbraslavskému zámku v Praze-Zbraslavi a v srpnu 2014 byla prohlášena kulturní památkou. Vila s dekorativně zdobeným průčelím, vybudovaná v letech 1892–1893 uprostřed rozsáhlé terasovité zahrady, byla v letech 1907–1908 přestavbou podle projektu…

detail

Jezdecká kasárna Most

Objekty bývalých kasáren, v ulici jsou celkem čtyři, různí majitelé.

detail

Wölfelova / Weinmannova vila

2017 - v prosinci je na katastru nemovitostí na vile exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zástavní právo smluvní a zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu. V jiných zápisech je podaná žaloba. Majitelka Mihačová Ivana má trvalé bydliště na adrese Čajkovského 69/108, což je o pár set metrů…

detail

Správní budova rafinerie cukru

Správní budova rafinerie cukru

detail

Skladiště firmy Lagerhausgenossenschaft

Družstvo německých zemědělců, založené roku 1897 pro výstavbu a provoz obilních skladišť v politických okresech Duchcov, Teplice a Ústí nad Labem (Deutsche Lagerhausgenossenschaft) začalo stavět skladiště při vlečce v předlické průmyslové čtvrti současně se skladištěm teplickým. Opět použilo typový…

detail

Tschinkelova vila

2017 - na prodej  za 6.100.000,- přes RK realityadservice.cz 1990 - po revoluci byl areál léčebny shledán jako nedostačující a příliš nákladný na provoz. Pacienti proto byli přesunuti do zařízení v Hájí u Duchcova. Budova prodělala ještě následnou rekonstrukci, ale od té doby je prakticky nevyužitá…

detail

Hotel Central Bečov nad Teplou

Během stavby tratě bylo v Bečově dokončeno rovněž nádraží. Otevřeno bylo současně se zahájením železničního provozu. Zároveň se stavbou nádraží vznikal naproti přes silnici pozoruhodný objekt, který si zaslouží více pozornosti, budova místního hotelu Central. Prvním vlastníkem pozemku, na kterém…

detail

Lobkowiczký vrchnostenský pivovar

Barokní pivovar vystavěl v letech 1671 - 1672, významný italský architekt a stavitel Antonio della Porta. Výroba zde, byla zahájena v roce 1676. Kolem roku 1850 zasáhla do podoby komplexu stavba Severní státní dráhy, kdy výraznou část plochy zabrala železniční stanice. To bylo impulsem k rozsáhlé…

detail

Rekreační středisko ČSAD Praha Klíčov

Na přelomu let 1944 – 45 byl v Načetíně, Kalku a Kienhaidě vybudován spojený pracovní tábor pro české muže, žijící v manželství s Židovkami. Velitelství bylo v Načetíně, kde bylo ve dvou místních hostincích také ubytováno kolem 60 těchto vězňů. Pod vedením lesníků pracovali v lese, ovšem za dozoru…

detail

Rukavičkářské závody Abertamy

První rukavičkářskou dílnu se strojovou výrobou kožených rukavic v Abertamech založil mezi lety 1848–1850 zdejší rodák Adalbert Eberhart. V roce 1880 pracovalo v Abertamech již patnáct závodů. Na počátku 20. století roční produkce dosahovala 1,5 milionu párů rukavic, které se úspěšně vyvážely do…

detail

Rekreační středisko Lužec

Bývalé rekreační středisko společnosti "Potraviny Praha" v obci Lužec u Nejdku.

detail

Internát Rotava

Bývalý internát

detail

Cihelna Blovice

V Blovicích fungovala od 20. let 20. století cihelna s kruhovou pecí. Cihelna, situovaná ve výhodné poloze v blízkosti železniční stanice, byla postavena roku 1921 a fungovala až do devadesátých let, kdy byla výroba zastavena. Objekt dodnes chátrá bez využití a postupně se rozpadá. Součástí cihelny…

detail

Škola Jindřichovice

Objekt bývalé školy

detail

Keramické závody Třemošná

V roce 1855 byl v blízkosti Třemošné (na Orlíku) objeven kaolin, počal se tak rozvíjet keramický průmysl - podobně jako v Horní Bříze. V Třemošné vznikly v minulosti 3 velké keramičky: 1) V roce 1875 založila v Třemošné belgická akciová společnost plavírnu kaolinu a továrnu na hliněné zboží. Koncem…

detail

Usedlost čp. 6

Venkovsaká usedlost s dochovaným selskobarokním štítem obytného stavení je datována do 19. století, přesněji do roku 1865. Tento letopočet je zaznamenám na štítu obytného stavení. Usedlost na konci 20. století byla neosídlena, velmi zpustla a její budovy jsou v havarijním stavu.

detail

Zámek Nekmíř

Obec Nekmíř leží asi 12 km severozápadně od Plzně. Na západním okraji vsi stojí rozlehlý areál bývalého panského dvora, jehož oddělenou součástí je i trojkřídlý jednopatrový pozdně barokní zámek, který je vystavěn na půdorysu písmene U. Objekt má dochované klenuté arkády v přízemí a je umístěn na…

detail

Zámek Nenakonice

Nenakonický zámek založil někdy mezi lety 1717-1730 probošt olomoucké kapituly František Ferdinand hrabě Oedt, jehož erb se nyní nachází nad bývalým hlavním vchodem do hlavní zámecké budovy. Oedtův nástupce Otto Honorius Egkh (1730-1748) zámek rozšířil. Velké úpravy zámku provedl Egkhův nástupce…

detail

Zámek Nová Včelnice

Poprvé je Včelnice zmiňována prameny v roce 1360, kdy se po smrti Svatomíra ze Včelnice připomíná jeho nezletilý syn Bláha. Jeho potomci tu pak zřejmě sídlili až do poloviny 15. století, kdy je také (roku 1454) poprvé výslovně doložena existence tvrze. Za válek mezi Jiříkem z Poděbrad a panskou…

detail

Zámek Nový Čestín

Zámek Mochtín je menší jednopatrový zámek s dvěma věžemi. Leží v obci Mochtín v okrese Klatovy. Datum založení zámku není známo, poprvé se zmiňuje v roce 1655. Jeho současná podoba pochází z pseudogotické přestavby z let 1878–1891, kterou provedl Rudolf Jan Arnošt Meraviglia-Crivelli. Vznikl tak…

detail

Zámek Brnky

Ves Brnky, nyní na katastru obce Zdiby, se poprvé uvádí ve falzu kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, které se hlásí k r. 1227. Jako majetek svatojiřského kláštera vzal Brnky pod ochranu papež Řehoř IX. listinou z r. 1233. Podle urbáře z r. 1406 však zdejší osadníci odváděli plat…

detail

Zámek Osov

Na místě zámku původně stávala tvrz připomínaná poprvé roku 1504. V držení panství se vystřídala celá řada majitelů, než koupil Osov v roce 1677 Ferdinand Maxmilián z Kounic. Za Kouniců se poměrně malý statek změnil v rozsáhlejší panství, k němuž náleželo 12 vesnic. Noví majitelé nechali původní…

detail

Zámek Palvinov

První zmínky o vsi Palvinov se dochovali až ze 16. stol, kdy roku 1540 ji Břetislav Švihovský prodal Pavlovi Tomkovi a jeho strýcům Janovi a Václavovi Tomkům z Čejkov. Nejspíš právě za Tomků z Čejkov vzniklo v Palvínově ve druhé polovině 16. stol první panské sídlo, jehož podoba není známa. Snad na…

detail

Zámek Pavlov

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377. Na místě středověké tvrze byl vystavěn prostý zámek. U zámku se nacházel rozsáhlý hospodářský dvůr. Obec původně náležela k biskupskému majetku v Červené Řečici. V roce 1614 za Magdalény Robhámpové ze Ptení se zámek se dvorem stal samostatným…

detail

Zámek Poláky

Osídlení dnešních Poláků má velmi starý původ: jižně od vsi bylo zkoumáno pohřebiště bylanské kultury ze 7.–5. století před naším letopočtem, údajně největší v Evropě. Dnešní ves se poprvé připomíná 1318, kdy byla majetkem Víta a Bavora z Poláků. Z jejich sídla se vyvinula tvrz, která je základem…

detail

Zámek Polní Voděrady

1577 - první prokazatelné zmínky o zdejší tvrzi 1642 -  tvrz nechal Jan Burián Slavíkovec ze Slavíkova raně barokně upravit, dále sloužila rychle se střídajícím majitelům panství 1861 - velkostatek koupil Václav Ignác z Eisensteinu. Zřejmě za něj byl objekt rozšířen, později opatřen jednotnou…

detail
1 15 16 17 18 19 20 21 40 60 79