Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 127 190 243 244 245 246 247 248 249 253
Počet objektů v databázi: 7575

Pojišťovna Merkur

Na místě dnešního objektu povolena roku 1832 Theresií Bockové stavba jednopatrového domu; jehož nároží vybíhalo šikmo do dnešní křižovatky, za dvoutraktovým čelem byla tří jednotraktová křídla kolem čtvercového pavlačového dvora. Po postupné demolici schválena 21. 4 1894 třípatrová novostavba podle plánů Josefa Blechy, během realizace částečně pozměněných (zejména fasáda); dokončeno v létě 1895. V letech 1923–26 přestavba pro pojišťovnu Merkur podle projektu Jaroslava Benedikta (zvýšení o 4. patro a podkroví, nová fasáda – její projekt až z května 1924; základní dispozice zachována, nově…

Městský dům – Revoluční čp. 1201

Nejstarším dokumentem současné stavby je plán dvojitých sklepů z roku 1867, podepsaných Václavem Šalandou. V roce 1898 provedl zednický mistr Josef Hladík novou úpravu čtyřpatrového průčelí /rustiky, římsy, šambrány). Dnešní stav podle projektu Jana Jarolíma z prosince 1926, realizovaného v letech 1927–28; nástavba 5. p. a do dvora podkroví s ateliéry, úprava průčelí (první projekt ponechával dřívější fasádu), zdviž. V letech 1966–68 upravena prodejna, 1989 generální oprava (ing. Frossl). Řadový dům dvojitě podsklepený, krytý sedlovou střechou. Dvoutraktová dispozice se dvěma jednotraktovými…

Dům Spolku Krematorium čp. 1546

Základem dnešní budovy byl dvoupatrový čtyřkřídlý novorenesanční dům, který zbudoval roku 1875 zednický mistr Vítězslav Skuček podle projektu Josefa Benischka pro Viktora Riedla z Riedelsteinu. Po nevýznamném zásahu z roku 1897 (vrátnice vpravo od průjezdu – Josef Blecha) došlo k podstatné úpravě v letech 1926–27 z podnětu Spolku Krematorium; dokumentace je autorsky nepřehledná – první plán nástavby 3 – 4 patra z dubna 1926 signovaná Václavem Ortem a Igorem Landou, projekt kavárny v 1. patře z června 1926 od Jaroslava Zaběhlického, konečný projekt nástavby z března 1927 nese razítko a podpis…

Kapucínský hospic u sv. Josefa

Klasicistní přestavba objektu kapucínského hospice u kostela sv. Josefa souvisí s událostmi, následující zrušení kapucínského klášter na místě čp. 1078. Kapucíni získali kostel s přilehlou budovou pův. zahradního domku zpět císařským rozhodnutím z r. 1832. Dnešní objekt zřejmě zahrnuje fragmenty pův. barokního zdiva, sklepy a ostatní konstrukce jsou klasicistní, z roku 1833. Dům je trojtraktový, s příčnou chodbou. Stavba dříve zahrnovala obchodní kiosky při ohradní zdi, zbořené v době výstavby metra. K významným opravám došlo mezi l. 1921-23, 1945-46 a 1958. V roce 1795 byl v rámci…

Maděrova obchodní škola

Novorenesanční dům na nároží Revoluční třídy a Klimentské ulice vznikl na objednávku Ernesta Lederera z let 1872–74 současně s domy čp. 1247 a 1466 v Revoluční třídě a novostavbu na dvorním pozemku domu čp. 1245 při Novomlýnské ulici; jeho stavba začala roku 1874, dokončen byl roku 1876. Od počátku 20. století patřil Janu Maděrovi, který ho užíval jednak k obchodním účelům, jednak tu vedle vlastních bytových prostor zřídil učebny své kdysi proslulé obchodní školy. V té souvislosti se uskutečnila (vedle řady méně podstatných opatřeni) zejména rozsáhlá nástavba a některé vnitřní úpravy z roku…

Dům U Kosteleckých

Předcházející zástavbu představoval trojtraktový dům, zasunutý mezi dvěma jednotraktovými křídly za čp. 1203 v klimentské ulici. V lednu 1889 byly určeny nové stavebné čára, 9.8. 1889 povolena novostavba podle projektu Karla Jandy pro Jindřicha Brauera. Prováděl stavitel František Václavík, jímž výlučně podepsány plány změn z přelomu roku 1889 – 90 (závažné dispoziční změny v hlavní budově včetně přesunutí hlavního vchodu z hlavního na boční průčelí). Dokončeno na podzim 1890. Výměna krámových portál§ s rondokubistickou mříží podle projektu Václava Ložka z roku 1926 nebyla realizována. Roku…

BD Revoluční čp. 1203

 Dům vznikl (částečně také přestavbou domu čp. 1204) v době od října 1844 do října 1845; projektant i stavitel jsou neznámí, stavebníky byli manželé Ignác a Josefa Běhalovi. Až do současností se dům zachoval bez závažných změn, nese však také důsledky dlouholeté nedostatečné péče. Roku 1931 měl na místě historického domu vzniknout podle projektu Jaroslava Polívky nový sedmipodlažní dům funkcionalistického pojetí na nové stavebné čáře, navazující na průčelí sousedního domu čp. 105 (Urania: Josef Zasche, 1932-33); nad přízemím se souvislým pásem výkladních skříní měla být levá krajní osa…

Palladium, Josefská kasárna

Městiště býv. Josefských kasáren, dnešního obchodního centra Palladium, má komplexní stavební historii. Budovy Josefských kasáren, čp. 1078 a 1079 vznikly na místě dřívějšího kapucínského kláštera, vzniklého již ve 14. stol. Zrušený klášter převzal r. 1835 vojenský erár, který objekty přestavoval ve čtyřicátých letech 19. stol. pro potřeby ženijního ředitelství. Budovy byly demolovány r. 1857 a mezi l. 1857-61 nahrazeny novostavbou podle návrhu K. Pilhala s neorenesanční fasádou se zdrobnělými fortifikačními prvky. Budova byla výrazně znehodnocena přestavbou na obchodní centrum Palladium,…

Bývalý kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Celnice „U Hybernů“ bývalý kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je raně barokní chrám, postaven Carlem Luragem v letech 1653–59, přestavěn empirově za účasti Josefa Zobela, Jiřího Fischera a Jana Filipa Joendla v letech 1811–13. Dnešní budova bývalé celnic vznikla přestavbou raně barokního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, který vybudovali irští františkáni. Nevznikl ale přímo na místě někdejšího středověkého ambrosiánského, posléze františkánského klášterního chrámu sv. Ambrože, protože při archeologickém průzkumu byly objeveny jen zbytky rozptýlené pohusitské výstavby. Irské…

Kostel sv. Josefa

Kostel sv. Josefa vznikl jako součást kapucínského konventu, založeného r. 1630 na podnět Ferdinanda II. Jedná se o typicky kapucínskou kostelní stavbu, velmi jednoduchou, s obdélnou, valeně klenutou lodí a presbytářem. Průčelí kostela s trojúhelným štítem je téměř zcela prosté, pozoruhodný je kamenný portál. Základní kámen ke stavbě byl položen 13. 5. 1638, vedením stavby byl pověřen M. Meer, polírem se stal G. Decapaoli. Kostel byl r. 1641 zaklenut, vysvěcen ovšem až v r. 1653. Do zrušení kláštera v r. 1786 byly na stavbě prováděny jen drobné úpravy. V r. 1854 nahradila dřevěnou kruchtu…

Novoměstská vodárenská věž

Postavená před rokem 1484 jako dřevěná, první kamenná renesanční podoba vznikala v letech 1602 - 06, současnou barokní podobu získala po přestavbě v roce 1658, při které bylo použito některých původních fragmentů. Věž této vltavské vodárny, která zásobovala vodou dolní Nové Město, stála kdysi přímo nad vodou, ale dnes se v důsledku regulace Vltavy ocitla na kraji zástavby. Roku 1484 již věž stála, v roce 1536 byla na tomto místě zbudována nová dřevěná věž, po požáru roku 1536 byla na tomto místě budována věž další. Nová renesanční věž byla vystavěna mezi lety 1602 - 1606 z kamene, byla…

Vila Beno Kabáta - Dobříň

 Na rozlehlé parcele téměř čtvercového tvaru stojí v jižní části vila, zbylou plochu tvoří komponovaná zahrada s řadou zákoutí a doplňujících prvků. Jednopatrová, respektive dvoupatrová vila je souborem rozličných kubusů, jenž tvoří rozmanitý celek v něm se odráží její vnitřní funkční uspořádání. Objekt je tvořen železobetonovým skeletem v kombinaci s pálenými cihlami, střecha je plochá – původně dřevěné konstrukce krytá asfaltovou lepenkou se zaštěrkováním. V přízemí vily byly navrženy převážně společné prostory – vstupní hala, společenská místnost spojená s jídelnou, hudební koutek, zimní…

Bývalá fara Tursko

Farní budova čp. 1 stojí severně od ohrazeného areálu kostela sv. Martina v areálu hospodářského dvora. Kostel, zničený během třicetileté války, byl znovu postaven v letech 1700 - 1706. Pravděpodobně z téže doby pochází budova fary. Tursko již od roku 1237 patřilo  Řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Řád Křížovníků s červenou hvězdou velkostatek v Tursku spravoval až do konce Rakousko-Uherska. Zdejší dvůr (č.p. 1) byl považován za největší v českých zemích. V roce 1920 Pozemkový fond přidělil místním zájemcům křížovnickou půdu (80 ha) a roku 1953 byl křížovnický velkostatek začleněn do již 4…

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Židovice (Seidowitz)

Jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem se sakristií a hranolovou věží byl postaven ve 14. stol., roku 1477 byl přestavěn a roku 1780 barokizován. Presbytář uzavírala žebrová klenba, loď byla plochostropá, interiér zdobily fresky ze 14. stol. [2] K obdélné lodi se na východě pojil obdélný, pětiboce zakončený presbytář s obdélnou sakristií na severní straně. K západnímu průčelí přiléhala hranolová věž zakončená elipsovitě prolomenou římsou a cibulovou střechou. Loď osvětlovala obdélná, segmentově zaklenutá okna. V jižní stěně byl prolomen pozdně gotický pravoúhlý portál. Loď a…

PIvovar Smečno

Cena: dohodou
údaj k: 3/2022

Vila Daubek

Původně šlo o spíše jednodušší patrovou stavbu na obdélníkovém půdorysu s dřevěnými balkony a dalšími detaily, syn Josef Šebestián rytíř Daubek si ji později nechal rozšířit podle projektu Antonína Wiehla. Přístavbě s půdorysem kříže dominovaly vysoké zdobené štíty, fasádu pokrývala sgrafita – psaníčka a také dvě figurální díla s motivem Orby a Lovu od Františka Ženíška, mj. autora první opony Národního divadla. Daubek byl Ženíškovým podporovatelem, dokonce mu stával i modelem. K hostům Daubka v Brněnci patřili i další umělci té doby, například Mikoláš Aleš, Max Švabinský nebo Josef Václav…

Koliba Hrádek

Cena: dohodou
údaj k: 3/2022

Česká průmyslová banka

Česká průmyslová banka od Bedřicha Bendelmayera, postavená v letech 1927 - 33. První zprávy o domu na této parcele jsou z 2. poloviny 14. století. V domě nazývaném U tří lip, bydlela Božena Němcová (na dnešní fasádě bronzové poprsí Boženy Němcové od sochaře B. Neužila z roku 1932). Roku 1922 Bedřich Bendlmayer získal 1. cenu v soutěži na budovu banky, 1. etapa skončila v roce 1923, později byl projekt přepracován pro levnější provedení, stavěla firma V. Nekvasila. V roce 1947 změny v interiéru, úpravy v letech 1961, 1970 (kanceláře v podkroví). Bankovní palác je umístěn na rohové parcele…

Palác Broadway

Palác Broadway Složitý soubor novostavby zaujal místo klasicistního domu s obdélným dvorem při ulici Na Příkopě a staršího, původem snad středověkého domu s nepravidelným půdorysem při ulici Celetné. Pro italské pojišťovny Assicurazioni Generali a Modavia Generali ho podle projektu Bohumíra Kozáka a Antonína Černého, vypracovaného ve spolupráci se statiky Bohuslavem Daškem (klenby v pasáži) a Františkem Svatošem (klenba dnešního kina Sevastopol) provedla firma Wiesner a Ast.. Dům patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Ve snaze vyrovnat se s nároky okolního…

Dům Vídeňské bankovní jednoty

Budova stojí na místě klasicistních domů čp. 389 a 390, od jednoho z nich se zachovaly plány asi ze 2. čtvrti 19. století signované stavitelem Alexandrem Hellmichem starším. Novou velkou pozdně secesní budovu navrhl německý architekt Josef Zasche pro Penzijní ústav úředníků Vídeňské bankovní jednoty. Stavba byla kolaudována roku 1908. Roku 1920 z ní byly odstraněny německé nápisy, prošla úpravami v letech 1927, 1932, 1935, 1042, 1951, 1958, 1966 a 1971, kdy byl v souvislosti s výstavbou metra otevřen její parter. Prostor směnárny přestavěl v letech 1980 - 82 arch. Vostrovský. Budova byla ve…

U tří bílých beránků

Objekt stojí na místě dvoukřídlého pozdně barokního či klasicistního domu “ U tří bílých beránků”. Byl postaven v letech 1894 - 95 podle projektu prof. UPŠ Fridricha Ohmanna stavitelem Quidem Bělským pro továrníka Julia Kuberta, upravován v letech 1902, 1932, 1945 (arch.Pavlíček), kol. roku 1971 (otevření parteru v souvislosti s výstavbou metra, 1975 (květinářství, arch. Jindřich Pulkrábek a Stanislav Nábělek). Dům patří k nedoceněných příkladů Omannova tvořivého hledání moderního velkoměstského stylu, inspirovaného v tomto případě haussmannovskými pařížskými činžáky a americkými obchodnímu…

MD 28. října čp. 771

Dům uzavírá na východní straně pás. tzv. špalíčku mezi Jungmannovým náměstím a třídou 28. října. Střední části své rozvinuté fasády se obrací i do Václavského náměstí. Na místě staršího objektu ho v letech 1884 - 86 postavil architekt a stavební podnikatel František Buldra, a to tak, aby mezi Jungmannovým náměstím a náměstím Václavský rozšířil těsný průchod. Buldrovými klienty byli hodináři Johann a Anton Suchý. Přestavbami prošel objekt v letech 1895 a1898 (obě F. Buldra, úprava schodů), 1904, 1912, 1952 (úprava loubí), 1959, 1961, 1966 - 67. Dům má dvě sklepní podlaží, je čtyřpatrový, krytý…

Kancelářský dům ČKD

Na parcele čp. 388 stál do konce 19. století hodnotný renesanční, barokně a empirově přestavěný patrový dům s klenutým přízemím. V roce 1900 postavil na jeho místě novorenesanční obchodní a nájemní dům architekt a stavitel František Buldra pro šlechtičnu Annu Russheimovou. Projektem nové mansardy, úpravou fasády a přízemí tohoto Buldrova domu se v letech 1926 - 29 zabývala firma Matěj Blecha. Zásadní přestavbou, spočívající v purizaci fasád, přestavbě interiéru a v instalaci náročných neonových reklamních zařízení, prošla budova až v letech 1930 - 34 za nových majitelů Felixe Lenharta a firmy…

Dům U Zlatého úlu

Nejstarší dům vznikl asi ve 2. polovině 14. století, kdy po založení Nového Města pražského ztratil příkop opevnění Starého Města svou funkci, doložit lze však až fragmenty kolem poloviny 15. století. Na náměstí stály tehdy dva domy: pozůstatkem západního je zřejmě gotický sklep v uliční čáře, zatímco zbývající suterén náleží druhému objektu. Sklep při nároží, nesouvisející s ostatními, je snad pozůstatkem starší zástavby. Koncem 15. nebo počátkem 16. století byl první dům zřejmě přestavěn, druhý kolem roku 1530. V roce 1572 došlo ke spojení s nárožním domem a přestavbě, tehdy objekt získal…

1 64 127 190 243 244 245 246 247 248 249 253