Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 127 190 246 247 248 249 250 251 252 253
Počet objektů v databázi: 7585

Novogotický templ - Krásný Dvůr

Novogotický templ je centrální stavba, jejíž obvod je vepsán do kruhu. Půdorys je tvořen šesti trojbokými úseky, mezi kterými jsou vysoké trojboké pilíře. Spodní část stavby vynáší užší převýšenou lucernu, do které jsou netradičně v úrovni korunní římsy opřené půloblouky napodobující gotický opěrný systém. Střecha je jehlancová a vrcholí makovicí s latinským křížem. Templ je důmyslnou kombinací cihelné a dřevěné nosné konstrukce, což umožnilo celkové odlehčení obvodového pláště a tím zvětšení prosklených ploch. Ve své době šlo o velmi atypický a odvážný počin. Od hlavic interiérových…

Pivovar Teplice

Právo vařit a čepovat pivo potvrdil Tepličanům císař Rudolf II. svým majestátem z roku 1581. V polovině 16. století byl používán zámecký pivovar v dnešní ulici Dlouhá, který ale přestal vyhovovat kapacitou, jeho zisky ale přimněly teplické pány Clary-Aldringeny k výstavbě nového provozu při cestě k obci Trnovany. Ten zahájil provoz roku 1671 a původní zámecký pivovar byl uzavřen roku 1696.

Dům čp. 79 - Mašťov

Patrový dům stojící na obdélném půdorysu, se sedlovou střechou, se zděným přízemím a původně přiznaným hrázděným patrem. Úrovně jsou odděleny profilovanou římsou. Výstavba je datována okolo poloviny 18. století. [1]

Dům s hrázděným patrem - Mašťov

Řadový patrový dům se zděným přízemím a hrázděným patrem, se sedlovou střechou pochází z 1. pol. 19. st. Fasáda je členěna dřevěnou profilovanou mezipatrovou a nadokenní římsou. V patře nad vjezdem je situován výklenek s reliéfem Nejsvětější Trojice. [1]

Pohřební kaple Mladotů ze Solopysk - Mašťov

Kaple s terasou a schodištěm je obdélné dispozice, krytá valbovou střechou, z níž při hlavním průčelí vystupuje trojúhelný štít, pochází z roku 1805. Fasáda objektu je členěna toskánskými pilastry s průběžným kladím se zdobným vlysem. Terasa je umístěná před hlavním vchodem do kaple a je lemována zděnou, hladce omítanou zídkou. Zpřístupněna je dvěma jednoramennými schodišti. Pod terasou se nachází nízký obdélný vstupní otvor do krypty kaple, který je lemovaný sloupy. [2]

Kostel sv. Petra a Pavla - Volyně u Výsluní

Loď kostela je obdélná a je možné, že většina jejího zdiva pochází z období gotiky. Za pozdně gotický je považován portál v jižní zdi a sakristie přistavěná k severní straně lodi. Jiné zdroje zařazují sakristii jako barokní. Kromě jižního portálu vede do kostela další vstup uprostřed západní stěny. Různá výška oken naznačuje existenci nedochované dřevěné tribuny, která stála podél západní a částí jižní a severní stěny. Krov lodi je barokní z poloviny 18. století a ze stejné doby zřejmě pochází malý sanktusník. Z architektonického hlediska je významnou částí kostela raně gotický presbytář…

Bývalý hostinec Přebuz

Nad vchodem nápis "Gasthaus zur Bleibe". Podle archivních leteckých snímků a starých fotografií býval hostinec mnohem větší, celý zadní trakt byl zbourán kolem roku 1990. V prostoru mezi hostincem a farou stály dříve další dva domy (na jejich místě je dnes parkoviště). Oba byly zbourány kolem roku 1960, stejně jako mnoho dalších domů v Přebuzi.

Bývalé Veřejné ústřední jatky spolku řezníků a uzenářů a města Hradce Králové

Areál sestává z budov s č. p. 244, 505. Tyto objekty jsou z části tvořeny obytnými domy (bývalé kanceláře, sklady a byt) a zčásti halovými objekty bývalých chladíren, chlévů a dobytčí tržnice. Dům č. p. 244 byl vystavěn v letech 1907 - 08. Dům č. p. 505 byl vystavěn před rokem 1896. K domu č. p. 505 připadají i objekty kanceláří (1940 - 41) a shromažďovací síně (1942). Dále areál sestává z vily pro zaměstnance s č. p. 816 (1930 - 31), hlavní porážecí haly s č. parcely 880/2 (1930 - 31), stájí (chléva) s č. parcely 880/5 (1930 - 31) a žaludkárny s č. p. 880/6 (1930 - 31). Nejstarší částí…

Blücherův palác - Opava

Nárožní barokní čtyřkřídlý patrový šlechtický palác z 30. let 18. století, s bohatě štukem zdobenou fasádou, vznikl přestavbou starší stavby ze 16. století postavené na místě tří starších domů. Upravován v 19. a 20. století. [3] Hlavní průčelí patrové budovy má trojosý střed, zvýšený o mansardové patro. Člení ho pilastry s korintskými hlavicemi a je ozdobeno kartušemi, štukovým reliéfem opavské jezuitské Madony v atice hlavního průčelí a znakem Larischů – Mönnichů nad balkonovými dveřmi. Balkon nad bohatě profilovaným barokním portálem, nesený korintskými sloupy, má rokokovou mříž a stejná…

Kruhová pec / Kratochvílova cihelna - Kasejovice

Chátrající cihelna patří v Plzeňském kraji mezi několik málo objektů tohoto typu dochovaných bez výrazných stavebních úprav. [1] V bývalém areálu cihelny stále ještě stojí její hlavní výrobní objekt obsahující kruhovou pec. Jedná se o volně stojící zděnou (převážně cihla s fragmenty omítek) přízemní stavbu s půdním polopatrem, vystavěnou nad obdélným půdorysem orientovaným ve směru V-Z. Střecha valbová, pokrytá keramickými pálenými taškami bobrovkami na řídké laťování (tzv. korunové krytí). Ve východní třetině z hřebene vystupuje cca 25 m vysoký komín nad kruhovým půdorysem, vyzděný z režného…

1 64 127 190 246 247 248 249 250 251 252 253