Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 59 113 114 115 116 117 118 119 174 231
Počet objektů v databázi: 6906

Fara Dolní Lánov

Zděný objekt fary s hospodářskou budovou je vystavěn severovýchodním směrem od presbytáře kostela sv. Jakuba v Dolním Lánově, nedaleko ohradní zdi hřbitova. Budova fary je průčelím orientována k východní straně, postavena v příkré strání směrem k řece, kamenná podezdívka z pískovcových bloků červeného pískovce vyrovnává svažitost terénu. Průčelí o třech traktech, osově symetrické, uprostřed vystupuje mírně z líce fasády rizalit, ukončený trojúhelným střešním štítem. Zvýšené přízemí o pěti okenních osách, 1. NP osově souměrné, štítové patro střešního rizalitu se čtyřmi okenními osami dělenými…

detail

Zámek Úsobí

Okolo roku 1830 zámek prošel empírovou přestavbou. Po zestátnění v roce 1948 sem byla z havlíčkobrodské nemocnice umístěna léčebna dlouhodobě nemocných. V následujících letech zámek chátral. Po socialistické správě totálně zdevastovaný zámek v roce 1999 zakoupil současný majitel, který se ihned pustil do generální rekonstrukce objektu. Zámek je v roce 2008 zachráněn. Slouží k ubytování, pořádání svateb, městys využívá prostory jako obřadní a výstavní síň. Pokud jsou majitelé doma, rádi turisty po zámku provedou.

detail

Zámek Kunratice

Zámek vznikl ze starší středověké tvrze, jež byla později v renesanci a baroku přestavována. Další úpravy proběhly i později během 19. století. K areálu náleží rozsáhlý hospodářský dvůr. Budova zámku je částečně podsklepena, třípodlažní s vyčnívající hodinovou věží z r.1878 na ose severního průčelí. Dispozice, umělecké a uměleckořemeslné vybavení zachováno. [5]

detail

Klášter irských mnichů řádu Hybernů

Areál se skládá z: 1. bývalý kostel (parcela č. 484/3) 2. bývalá konventní budova (parc.č. 484/5) a budova bez čp (parc.č. 484/6, při Hybernské ul.) 3. část pozemku dnešního nádvoří (parc.č. 484/3-část)- dlážděná plocha. [1]

detail

Budova bývalé Bedřichovy huťe

Bývalá budova Bedřichovy huťe (více v časové ose) je již velmi zchátralá. Střecha je částečně vyhořelá,v prvním i ve druhém patře se rozproztírají velké i menší propasti do přízemí,do druhého patra vedou velmi zničené schody a více jak půlku meziposchodí zabírá jedna z již zmiňovaných děr. Především v přízemí a poté taky pod střechou se nachází všemožný odpad,například již zničená pohovka či kusy starého Rokycanského deníku. Objekt ma taktéž velmi rozlehlou zahradu,v níž se poslední dobou objevuje více a více nepořádku a především spousta stanů.

detail

Filiální kostel sv.Matouše - Jedlová

Kostel sv. Matouše se nachází východně od obce Deštná v Orlických horách, na kopci, v osadě Jedlová. Jednolodní, orientovaná stavba s půlkruhově uzavřeným presbytářem , s rozvalinami sakristií po obou stranách a hranolovou věží nad západním průčelím. Západní průčelí tříosé, prostřední osa s pravoúhlým ostěním a osazenými vstupními dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, nad dveřmi v ose okno segmentově zaklenuto, postranní osy západního průčelí se zaslepenými okny. Osy rozčleněny lizénovými rámci v omítce. Hranolová věž ze tří stran se zvonovými okny krytými dřevěnými žaluziemi. Římsa věže profilovaná…

detail

Velký Koráb

Památkově chráněný patrový zděný viniční dům obdélného půdorysu, krytý sedlovou střechou. K jižnímu průčelí přiléhá kaple sv. Jana Nep. se sakristií s bohatě členěným portálem a sochař. výzdobou, krytá nízkou stanovou střechou. Velmi hodnotná stavba viničního domu s kaplí sv. Jana Nepomuckého s bohatě architektonicky členěným vstupním portálem do sakristie se sochařskou výzdobou, která byla založena na pohledově zajímavém místě u toku řeky Labe. [1]

detail

Fara Dobřichov

Barokní fara z 2. poloviny 18. století. [1]

detail

Historický komplex Kouřimská brána

Skupina budov v okrajové části historického jádra města, v blízkosti městského opevnění, v sousedství původní Kouřimské brány. Součást zástavby Městské památkové rezervace, nachází se v sousedství dalších významných památek. Tvořena je patrovým velkým domem, obráceným do prostoru náměstí Národního odboje, k němu v zadní části, kolmo na Husovu ulici, přiléhá ještě boční křídlo, rovněž patrové. V koutě mezi těmito dvěma budovami je sevřena hranolová věž. Celá parcela je obehnána ohradní zdí, do Husovy ulice změněnou zčásti na přízemní užitkovou přístavbu původního obchodu. Vzadu na opačné…

detail

Zámek Vičice

Památkově chráněný renesanční zámek - trojkřídlá dispozice má atypicky krátká dvorní křídla. Jednotlivá nároží doplňují polygonální vížky. Fasády jsou členěny jemnými štukovými šambránami. [1] Předchůdcem zámku byla renesanční tvrz nebo panský dům, na počátku 18. století byla přestavěná na barokní zámek. Půdorys zámku má podobu písmene U s krátkými bočními křídly, která jsou v nárožích zakončena štíhlými polygonálním věžemi s cibulovými střechami. Z nádvoří se do přízemí vstupuje půlkruhovým bosovaným portálem. Některé místnosti jsou zaklenuté hřebínkovými klenbami.[2] Hlavní budova zámku…

detail

Nová synagoga Velké Meziříčí

Synagoga postavená v letech 1868–1870 jako novogotická stavba s maurskými prvky z červených cihel v posledních letech nepůsobí zrovna jako památka, kterou by se město mohlo chlubit. Stojí v ulici Novosady u frekventované silnice, z druhé strany teče řeka Oslava.

detail

Dvůr Sedlatice

Za hájenkou byla stáj na 6 párů tažných volů. Za ní byla maštal, kde byli ustájeni býci a žír. Zadní část dvora byla uzavřena stodolami, kde byla v prostředku vrata, ke kterým byla situována cesta od lesa Štumjehle. Za stodolou, blíže k louce, byla umístěna tzv. rajčula, nebo-li kchepl (transmise k pohonu strojů roztáčená dobytkem). Za ním vzadu byly 4 velké krechty na brambory. Až později byly krechty v místech nynějšího vepřína. Spodní strana dvora nad rybníkem byla rozdělena na 2 díly. Od stodoly 2/3 tvořila bramborárna a v první třetině od zámečku stála sýpka. Ta byla dvoupatrová bez…

detail

Kotelská bouda

Impozantní stavba od hraběte Sweerts-Sporcka měla dvě obytná křídla na vysokých kamenných podezdívkách situovaná kolmo do svahu. Vzadu je spojovala budova chléva. V dobách rozkvětu budního hospodářství na ní hospodář choval osmdesát krav a třicet koz.

detail

Kovárna Obří důl

Bouda Kovárna, která po 2. světové válce krátce nesla jméno Na Kovárně, se původně jmenovala Bergschmiede. Její existence úzce souvisí se skutečností, že Obří důl byl jednou z nejvýznamnějších lokalit důlního podnikání v Krkonoších. Pravděpodobně již Vlaši – italští hledači drahých kamenů – při svých toulkách objevili v Obřím dole cenná rudní ložiska. První kutači se tu objevili už kolem roku 1500. Nejvýznamnější osobnost důlního podnikání v historii Krkonoš, zakladatel města Vrchlabí Korutanec Kryštof z Gendorfu, zde intenzívně doloval kolem poloviny 16. století, kdy tady fungovalo sedm…

detail

Kostel sv. Kateřiny Kněžice

Na loď obdélného půdorysu navazuje odsazený presbytář s trojbokým závěrem a čtvercovou sakristií po severní straně. Střecha nad lodí sedlová, nad presbytářem zvalbená, krytá pálenou taškou bobrovkou. Nad sakristií střecha pultová s plechovou krytinou. [3]

detail

Vila Vrskmaň

Budova z počátku 20. století, zaměňovaná se zámkem Vrskmaň, který kdysi stával naproti v místech č.p.1 a byl zbořen. Budova i pozemky za ní jsou rozděleny - polovinu vlastní soukromá osoba, drouhou polovinu Nadace pro obnovu a rozvoj Krušných hor a Poohří Renesance 21. Neudržovaná budova s nádhernými prvky štukové výzdoby chátrá.

detail

Starý zámek Chlumek

Pozdně barokní zámek ze druhé poloviny 18. století vystavěný Františkem Václavem Nosticem. Součástí areálu Starého zámku je poměrně rozsáhlý dendrologicky zajímavý, svažující se parke. dějiny. Areál zámku tvoří budova samotného Starého zámku na obdélném půdorysu o šesti okenních osách s mansardovou střechou a dendrologicky zajímavý park ve svahu. [1] Rokokový zámek byl přestavěn v 1. polovině 18. stol. Bubny z Bubna jako náhrada za již nevyhovující tvrz. Je to nevelká obdélná patrová budova s mansardovou střechou, o šesti okenních osách. Okna jsou zdobena šambránami s rovnými podokenními a…

detail
1 59 113 114 115 116 117 118 119 174 231