Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 59 116 170 171 172 173 174 175 176 231
Počet objektů v databázi: 6906

Vila Švagrovských

Novorenesanční dvoupatrová vila s hrázděným patrem evokující švýcarské horské domy. Stavbu do novorenesančního stylu řadí motivy arkád, nízký sklon střechy, kazetové stropy interiérů i autor návrhu Jan Zeyer. Vila je postavena v mírném svahu a její výšku zvyšuje podezdívka. Přízemí stavby je zděné, zatímco patro a půdní nadezdívka jsou hrázděné. Trámy jsou vyzdívány ostře pálenými cihlami. Stavba je situována v centru vesnice, což v kontrastu dává vyniknout její výstavností a vytváří z ní dominantu obce. Půdorys stavby ve tvaru písmene „L“ je směrován do prostoru před vilou. Z hlavního…

detail

Hrobka Kinských, Budeničky

Ve středu areálu se nachází kaple na půdorysu kříže, sklenutá kupolí na křížení lodi. Hlavní vchod je situován na východní straně. Před vchodem po levé a pravé straně jsou umístěny na soklech dvě alegorické postavy. Vpravo se nachází ženská postava a vlevo socha anděla. Mezi kostelem a kaplí byl mřížový plot. Předmětem ochrany je kaple, ohradní zeď se dvěmi branami, socha anděla, alegorická socha ženy, park a k tomu náležející pozemky. [1]. Zde pochován také mecenáš Beethovenův – Ferdinand Kinský († 1812), a jediný český vítěz Velké liverpoolské Karel Kinský († 1919). [4]

detail

Zámek Uherčice

Zámecký areál v Uherčicích je jedním z nejvýznamnějších moravských renesančních šlechtických sídel, s pozdější barokní úpravou po roce 1734 a drobnými adaptacemi v průběhu 19. století. [1]

detail

Nákladnický dům, Jáchymov

Původní konstrukce z období stavby domu jsou hlavně vstupní portál, renesanční ostění oken, tesané kamenné madlo zábradlí na schodišti s obkročnou klenbou do prvního patra a hlavně klenby – křížové hřebínkové pozdně gotické v přízemí a zcela výjimečná kroužená žebrová klenba v síni prvního patra, kde jsou žebra sklenutá na střed do svorníku.

detail

Kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána, Fulnek

Ve druhé polovině 17. st. založený hřbitov komponovaný na půdorysu čtyřlistu, vymezený ohradní zdí s branou a drobnými centrálními stavbami (část z nich dochována v torzu). Uprostřed hřbitova stojí centrální kaple sv. Rocha a Šebestiána z roku 1632. [1] Raně barokní kaple je umístěna ve středu hřbitova ze 17. století. Čtyřlistý půdorys hřbitova vymezovala ohradní zeď z lomového kamene, v rozích stály 4 kaple, z nichž se dochovala pouze jedna. [4]

detail

Bývalý augustiniánský klášter a kostel Zvěstování Panny Marie, Zaječov (Svatá Dobrotivá)

Areál kláštera se nachází na mírném návrší v zastavěném území na rozhraní Zaječova a Nové Vsi, v jižní části lokality původně zvané Ostrov a později Svatá Dobrotivá. Jádrem areálu je orientovaný trojlodní kostel Zvěstování Panně Marii (bl. Panny Marie a sv. Dobrotivé), na jehož presbytář navazuje bývalý konvent tvořený dvěma na sebe kolmými patrovými křídly, východním a jižním. Západní stranu uzavírá ohradní zeď s bránou v severozápadním nároží. Mezi presbytářem kostela a severním průčelím konventu se nachází sakristie s kaplí sv. Augustina a sv. Mikuláše Tolentinského, nad níž je postavena…

detail

Vila Starý

Zajímavá ukázka přestavby rodinného patrového domu, vily dr. A. Starého, s dispozicí v podobě písmene C. Architekt, který byl limitován omezenými finančními prostředky stavebníka (60 000 K), odstranil zvalbené sedlové střechy a přistavěl část dalšího podlaží, přičemž využil části plochy na zřízení sluneční terasy. Zachoval přitom stávající rytmus oken, z nichž odstranil profilované šambrány oken. Terasa 1.p., přístupná vnějším schodištěm, měla být zachována ze starší stavby. Menší novodobé zásahy pak přestavbu dokončily, takže objekt má dnes spíše funkcionalistickou podobu.

detail

Pivovar a sladovna - Zlonice

O umístění jednotlivých provozů zlonického pivovaru a sladovny na přelomu 19. a 20. století si můžeme udělat dobrou představu na základě informací tehdejšího sládka Františka Klečky, který uvádí: "Závod nalézá se v souvislosti s budovami knížecími a hraničí na straně západní s náměstím. Při vchodu do pivovaru stojí vlevo budova administrativní s bytem správcovým, s níž souvisí byt sládkův. Vpravo od vchodu jest byt vrátného. Dále ve dvoře se nachází sladovna (...) těsně s touto budovou souvisí hvozd. Na druhé straně sladovny jest umístěna kotelna se dvěma parními kotly (...) z kotelny přijde…

detail

Bývalá tvrz Údraž

Původně gotická tvrz ze 13. století byla renesančně přestavěna ve druhé polovině 16. století. V exteriéru se dochovaly nárožní malované bosáže, v interiéru renesanční interiéry. Později byl objekt přestavěn na sýpku. Objekt tvrze je samostatně stojící patrová nepodsklepená stavba z kamenného zdiva se sedlovou střechou na obdélném půdoryse. Zhruba uprostřed východní střešní roviny je volské oko. Do prostoru dvora se obrací svou delší vstupní východní stranou, jejíž fasáda byla spolu s jižním průčelím v nedávné době opravena. Jižní průčelí je na obou nárožích zdobeno pozdně gotickým (nebo již…

detail

Větrný mlýn Partutovice

Významná technická památka. Stavba ojediněle dochovaná v původní podobě včetně vnitřního zařízení, které je v provozuschopném stavu. Stavba využívána jako technický exponát. [1] Partutovický větrný dřevěný mlýn, nazývaný beranní neboli německý, má tvar dřevěného čtyřstěnného hranolu a celá stavba se proti větru otáčí i s perutěmi. [2]

detail

Kostel sv. Jakuba Většího, Vroutek

Kostel sv. Jakuba Většího je unikátní románská stavba z druhé čtvrtiny 13. století. Je jednolodní s obdélnou lodí, presbytářem v půlkruhové apsidě na východě a hranolovou věží na západě. Ke kostelu dříve patřila dnes již neexistující ohradní zeď. Kostel je stěžejním dokladem vývoje románské architektury na našem území. [1]. Na východním průčelí kostela se nachází trojúhelníkový štít a socha svatého Jakuba ve výklenku. [2]

detail
1 59 116 170 171 172 173 174 175 176 231