Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 126 181 182 183 184 185 186 187 189 251
Počet objektů v databázi: 7527

Vila Karla Přerovského

Odsazené horní patro vytváří terasu, další se uplatňuje na západní straně v nižším podlaží. Stavbu ukončuje plochá střecha, která je spolu s terasami, visutým schodištěm, pásovým oknem vnitřního schodiště hlavním architektonickým znakem vily. Stavba nepochybně patří k vynikajícím ukázkám funkcionalistické architektury. [1]

Vila Nad Rokoskou čp.1900

Pravoúhlá čtvercová stavba s ustupujícím horním podlažím a rovnou střechou je členěna pravoúhlými rizality a balkony. Balkony jsou opatřeny jednoduchým kovovým zábradlím (horizontálně položená tyčovina) nebo částečně vyzděnými poprsnicemi. Nad vchodovou silně vyloženou markýzou se objevuje typické kruhové okénko, ve vyšší úrovni dekorativní úsek režného zdiva. [1]

Bývalá tkalcovna bavlny - Josef Ressel

Po znárodnění můžeme najít pod názvy Seba, n. p. Bavlnářské závody Tanvald nebo Severochema.

Tvrz Libenice

Z ulice viditelná je bohužel nejmladší část, přistavěná v 19. století. Původně gotická, renesančně upravovaná budova, je ukryta v hustém listnatém porostu a za vysokými zdmi dvora. Jižně a východně od tvrze by měl být zachován příkop.

Restaurace Kometa - Podhůra

S rozvojem spolkové činnosti ve druhé polovině 19. století se Podhůra stala častým cílem výletů a místem zábavných produkcí. Restaurace Na Kometě byla po dlouhou dobu významným společenským centrem. [2]

Kostel sv. Kateřiny - Havlíčkův Brod

Kostel svaté Kateřiny údajně pochází ze 13. století. První písemné zmínky ale najdeme až v roce 1319, kdy biskupové na žádost Lva Puchinera udělili odpustky ke kostelu a špitálu sv. Kateřiny v Německém Brodě. Dle zasvěcení byl založen zřejmě jako hornický a postaven u jediného mostu přes Sázavu. Spolu s kostelem stál za hradbami města špitál založený řádem Německých křižovníků okolo roku 1256 a historie obou jsou tak spolu nerozlučně spjaty. Kostel má gotické základy a do současnosti se zachoval v barokní podobě s vnější pseudorománskou úpravou. Vystavěn byl jako jednolodní s trojboce…

Vila Na úbočí čp. 1397

Poměrně složitě diferencovaný hmota rodinného domu s terasami umístěnými v různých úrovních dává stavbě spíše funkcionalistický než puristický výraz, který zůstává v hranolových korunních římsách. Vedle různě obdélných oken se zde objevují rovněž okna přes nároží.

Vila Valčíkova čp. 1146

Stavba je situována do nároží jako solitérní objekt o půdorysu písmene L, krátké ramen je pouze dvoupatrové a terasou, hlavní křídlo je zčásti třípatrové s plochou střechou a terasou. Fasádu modulují pouze pravoúhlá okna (směrem do ulice V Holešovičkách se ve 2.p. objevuje pásové okno) a balkony v části s jednoduchým kovovým zábradlím. v čísti s vyzděnými poprsnicemi. [1]

Vila V Holešovičkách čp.1400

Obytný dům, postaven v letech 1928 - 29 dle návrhu architekta Josefa Fuchse. Zdánlivě tradiční stavba se stanovou střechou a velkým přesahem římsy kombinuje tradiční prvky s moderními. Objevujíc se zde jinak formovaná okna, balkon s nautickým zábradlím zajímavým způsobem je pak řešena západní část domu s dvojicí teras nad sebou, pozoruhodným přístupovým prostorem. Nelze se ubránit dojmu, jako by tu architekt využil staršího kubusu obytného domu a přistavěl k němu západní část v moderním puristicko- funkcionalistickém duchu. [1]

Veletržní palác

Veletržní palác je budova v pražských Holešovicích, jedna z prvních a největších funkcionalistických staveb Prahy. Byla určená pro konání veletrhů, později byla sídlem podniků zahraničního obchodu. Veletržní palác je dnes sídlem Národní galerie v Praze, která v něm má umístěnou stálou expozici Umění 20. a 21. století a další výstavní prostory. Budova je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou. Palác vznikl podle návrhu architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla z architektonické soutěže; postaven byl v letech 1925 až 1928. S podlahovou plochou asi 13 500 m² byl v té době největší stavbou…

Bašta městského opevnění - Odry

Bašta podkovového půdorysu, postavená z lomového kamene, architektonické články (korunní římsa, štítové průčelí) jsou z cihelného zdiva. Objekt je částečně omítnutý, uzavřený sedlovou střechou krytou šindelem. Cenný pozůstatek obranného systému středověkého města. [1]. Průčelí bašty je volně k vidění na této ulici, vlastní oblé těleso je bohužel zrakům skryto ve dvoře soukromého domu čp. 122. [2]. Později sloužila pravděpodobně jako šatlava a dnes je tato gotická stavba otevřena veřejnosti. Obdivovat lze střílny chránící vstup do města a také výstavu pivního skla, dlaždic a cihel. [3]

Zámek Bartošovice

Čtyřkřídlý zámek s bohatým stavebním vývojem od pozdně gotické tvrzi přestavěné v renesanci a v baroku až po historizující úpravy ve 2. pol.19. st. Zámek obklopuje park založený zřejmě v 1. pol. 19. st. Na okraji areálu stojí barokní hospodářská budova. [2]. Zámek v Bartošovicích je čtyřkřídlý s malým zavřeným nádvořím. Ve vstupní hale a v sálech v 1. patře je množství dochovaných prvků interiérové výbavy z 19. stol. - balustrádové zábradlí, dřevěné kazetové obklady, kazetové dveře a dřevěné kazetové stropy. Krásou a zachovalostí vyniká knihovna s mramorovým krbem, dnes využívaná jako obřadní…

Bývalá fara - lovecký zámeček Bartošovice / Záchranná stanice volně žijících živočichů

Barokní architektura s výrazně reprezentativně pojednanou fasádou situovaná v urbanisticky významné pozici. Zděná podélná jednopatrová budova uzavřená mansardovou střechou pokrytou pálenou krytinou. V jihozápadní rovině střecha prolomena osovým vikýřem s oválným oknem a symetricky 4 vikýři se sedlovými stříškami a obdélnými okny (historizující novotvary). Na kratších stranách po dvou nástřešních vikýřích, na severovýchodní straně čtyři. Hlavní (jihozápadní) průčelí o sedmi okenních osách s mělkým rizalitem na šíři tří os člení vysoký pilastrový řád s kompozitními hlavicemi, ukončuje vysoká…

Dům U Dejmalů - Havlíčkova Borová

Velký dům s věžičkou stojí na rohu ulic Horecká a Havlíčkova.

Stará (Havlíčkova) škola - Havlíčkova Borová

Stará škola Havlíčkova na malém náměstíčku pod kostelem z roku 1785 má nyní již značně pozměněný vzhled. Na domě je pamětní deska a stojí před ním půvabná Boží muka datovaná rokem 1765. [1]. Jiný pramen (NPÚ ) uvádí : Barokní boží muka, datovaná r. 1753.

Hotel Pawlovia

Lehce obdélná stavba v průčelí s rizalitem, který však v patře vytváří terasu, je kryta stanovou střechou s původním podkrovním patrem. Každá fasáda je tříosá, okna jsou spojena ve vertikální linii šikmými výklenky.

Vila Nad Rokoskou čp. 1829

Lehce obdélná stavba rozšířená mohutným rizalitem, odlišeným navíc o patro nižší výškou a režným zdivem (nevhodně je zde doplněno komínové těleso). Optické spojení rizalitu s hlavní budovou zprostředkovává cihelná nadstavba - atika ploché střechy. Cihelné jsou rovněž garáže, obrácené směrem k ulici V Holešovičkách. Stavba je označována za puristickou, ale s purismem nemá moc společného, autor a stavebník se jen pokoušeli uniknout diktátu funkcionalismu.

Vila Břetislava Kafky

Kvalitní příklad meziválečné architektonické avantgardy s řadou originálních prvků. Objekt je pro vysoký stupeň autenticity významným dokladem historického vývoje architektury. Vila Břetislava Kafky je ukázkovým příkladem „vily umělce“ komponované originálně v každém směru. Unikátní je dispozice, funkční uspořádání prostor, gradace hmot stavby, architektonické pojetí vnějšího pláště ale i materiálové řešení a výmalba interiérů. Souvislost uměnímilovného a spirituálního stavebníka je zde úzce propojena s úlohou architekta, který nám přestavuje svůj ideál bydlení a krásy. Nejvíce zaujme velká…

Vila Valčíkova čp.1371

Obdélnou dispozici vily ozvláštňují arkýře a cylindrický rizalit. Pro Kvasničku typická kombinace režného bílého a cihlového zdiva s pohledovým betonem v překladech na římsách a na arkýřích se objevuje i u této stavby.

Vila Valčíkova čp. 1373

Obdélný půdorys domu porušují výrazné rizality na jihovýchodní a jihozápadní straně, přičemž druhý nedosahuje výšky celé budovy, ale je snížen o patro, aby zde vznikla terasa solária. Dalším prvkem, který stavbu určuje, je zaoblené nároží na západním rohu. Nově stavbu narušilo navýšení cca 1 metr v úrovni ploché střechy, omítka je hladká bez architektonických detailů.

Manzerova vila

Typickými prvky Lehmannových prací byly kamenná průčelí, motivy kyklopského zdiva, výrazné korunní římsy, francouzská okna. Kladl důraz na každý detail. Jediným rodinným domem, který v Praze Lehmann projektoval, je Manzerova vila v enklávě Rokoska v katastru pražské Libně. Jedná se o patrový dům na obdélném půdorysu s vysokou valbou. Průčelí je z hrubě osekaných kamenných kvádrů. Nápaditá architektura, kontrastující s jednoduchostí soudobé avantgardní funkcionalistické architektury. Přestože prostá obdélná budova takřka postrádá, vyjma vchodových dveří, architektonické členění, dávají jejímu…

Hradní věž / zřícenina hradu a zámku Neuberg - Podhradí

V údolí Ašského potoka se nachází ves Podhradí, do roku 1945 se jmenovala Neuberg. Stojí tu ruiny několik panských sídel a unikátní kostel Dobrého pastýře. [4]. Obec s pomocí dotací obnovila dominantu hradu – 22 metrů vysokou věž. [3]

Pomník Gustava Geipela

Památník má tvar půlkruhové terasy, ozdobené nahoře sousoším muže a ženy, na terasu vedou z obou stran mírně točitá schodiště. Na památníku je umístěn reliéf s podobiznou Gustava Geipela a pamětní deska s věnováním. [1]

Zámek Kout na Šumavě

Cena: 12 000 000 Kč
údaj k: 11/2021

Vila Nad Rokoskou čp.1228

Určující vzhled dodává stavbě střední rizalit hranolového tvaru, který o patro přesahuje ostatní části budovy. Pouze vstupní betonové markýza, keramický obklad suterénu a pravoúhlá okna dávají solitérně stojící vile architektonický výraz. [1]

Vila Kubišova čp.1315

Rodinný dům v solitérním postavení má lehce obdélný základní půdorys, z něhož vybíhají na tři strany rizality. Zdivo je režné, s viditelnými betonovými překlady a římsami, v přízemí se uplatňují bílé betonové cihly. v patrech keramické. Plocha s menší nástavbou slouží jako terasa. Nově byla přistavěna garáž, která se částečné přizpůsobuje podobě pláště hlavního domu. Ve zvýšeném přízemí byla hala s jídelním koutem, obývací pokoj a ložnice a kuchyně s pokojem pro služku. V patře se nalézal další samostatný byt o dvou pokojích. [1]

1 64 126 181 182 183 184 185 186 187 189 251