Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 127 183 184 185 186 187 188 189 252
Počet objektů v databázi: 7534

Bývalá šatlava

Opuštěná budova pár metrů od občerstvení, uvnitř Šlapanického parku. Dle přiloženého dokumentu bývalá šatlava. Brzy bude zbouráno i blízké bistro a altán.

Solnice v Českých Budějovicích

Výrazná pozdněgotická stavba se nachází na západní straně Piaristického náměstí. Do náměstí se obrací průčelím s výrazným stupňovitým trojúhelným štítem. Po pravé straně na solnici navazuje nižší budova - tzv. malá solnice. Budova sloužila jako městská zbrojnice, později jako solnice. Budova s vysokým trojúhelným štítem je určujícím architektonickým prvkem v severozápadní části historického města. Solnice je spolu se sousedním kostelem a klášterem dominikánů pohledově exponovaná zejména z Černé věže. Objekt je památkově hodnotný jak v exteriéru tak v interiéru. Jednoduché uliční průčelí má…

Vila Karla Kreuzingera

I když autor projektu zůstává doposud neznámý, je zřejmé, že jej zprostředkoval Kreuzingerův švagr Adolf Niklas, civilní stavební inženýr v Teplicích, jenž měl rozhodující vliv na stavební aktivity rodiny. Architekt se tvarem štítů s nápadným přesahem střechy, užitím charakteristického přízemního arkýře v uličním průčelí i dalšími detaily inspiroval tzv. Modrým domem, který v roce 1904 vznikl podle projektu Josepha Marii Olbricha v Darmstadtu. Stylový výraz propůjčuje stavbě zejména elegantní kombinace hladkých ploch omítek s podezdívkou z hrubě tesaných žulových kvádrů. Fasádu vily ozdobil…

Vila Kastrup

V duchu romantického pojetí navrhl stavbu na obdélníkovém půdorysu zakončenou valbovou střechou. V exteriéru vily hojně uplatnil přírodní kámen, zejména na výrazných soklech, parapetních deskách oken a v ostění hlavního vstupu. Architekt se nevzdal ani některých prvků funkcionalistického tvarosloví. Na první pohled zaujmou mělké arkýře s rozměrnými okny, jimž Scherrer otevřel prostory hudebního salonku, obývacího pokoje a jídelny. Východní průčelí s předsunutou půlválcovou hmotou zimní zahrady a kubickou hmotou tělocvičny nabylo ve své přízemní partii již ryze funkcionalistického vyznění.…

Vila Roberta Seilera

V architektonickém výrazu získaly nadvládu zejména klasicistní evokace. Hmotu na obdélném půdorysu zakončenou vysokou valbovou střechou pročlenil Ernstberger sloupovými lodžiemi v jižním a západním průčelí. Do parapetů pak vložil jeden ze svých typických ornamentů – plastický kruhový terč. Jejich středy zde vyplnily reliéfy s textilní tematikou. V roce 1926 Robert Seiler zemřel a dokončení stavby se tak ujal jeho nejstarší syn Otto. Pod jeho taktovkou došlo k úpravám projektu a jistému posunu od neoklasicizující koncepce k moderně. Střízlivý dekor byl ještě více potlačen a k zdůraznění se tak…

Vila Ferdinanda Herglotze - Kamenná vila

Pro jednopatrovou stavbu postavenou z neomítaných kamenných kvádrů se vžil příznačný název Kamenná vila. Do štítu budovy stavitel umístil sdružená okna. Na severovýchodním nároží pak měl Herglotz verandu s trojicí oblouků se sloupy a hlavicemi s rostlinnými motivy. Veranda tvořila i podnož terasy v prvním patře. Vila vzniklá v duchu tzv. přísného historismu svou podobou výrazně vyčnívá z díla Ferdinanda Herglotze i z dobové stavitelské produkce. Je na ní vidět hlavně vliv německého prostředí. [1]

Minipivovar Krajinská 27 - České Budějovice

Jednopatrový řadový dům s jedním obloukem podloubí a prostou vrcholně klasicistní fasádou s atikou. Hlavní budova patrně gotického původu, přestavěná v rané renesanci, renesanční patrně i přilehlá část dvorního křídla. Památková ochrana se vztahuje na celý areál. Hodnotné je uliční průčelí, které je významným článkem historické zástavby, i vnitřní prostory hlavní budovy. Jednopatrový řadový dům o jedné arkádě podloubí, s atikovým patrem o třech osách, krytý sedlovou eternitovou střechou. Průčelí je hladce omítané, s jedno­duchými okny, doplněnými v nadpraží štukovými esovkami. Atikové patro…

Kostel svaté Anny v Olešné

Kaple sv. Anny je poměrně rozměrná zděná orientovaná stavba s obdélnou lodí a nižším užším polokruhem ukončeným presbytářem v podobě apsidy. V ose západního vstupního průčelí přiléhá přízemní obdélná předsíň. Zdivo cihelné, omítané. Střecha nad lodí sedlová s drobnými oplechovanými vikýři a polygonálním sanktusníkem, opatřeným vysokou jehlancovou stříškou. Nad závěrem kaple střecha kuželová, na předsíni sedlová. Krytina z břidlice. [3]

Vila Nad Rokoskou čp.909

Obdélná stavba s různými výškovými úrovněmi, které sjednocuje sedlová střecha s polovalbou nevhodně pokrytá bonnským šindelem,. pozoruhodné architektonické členění rodinného domu je vytvořeno velmi jednoduchými prostředky - bílými cihlami vyskládanými jako šambrány, římsy, či vertikální linie. Jednotlivé části fasády nejsou komponovány symetricky. [1]

Vila Valčíkova čp. 1150

Pouze hranolová korunní a kordonová římsa v některých místech dovoluje stavbu zařadit do okruhu pozdních puristických staveb na přechodu funkcionalismu. Hranolový blok volně stojící vily má diferencovanou výšku, fasády prolamuji pouze pravoúhlá okna bez šambrán. Zajímavým detailem je nárožní loggie - později zasklená. [1]

Palác Obchodní a živnostenské komory

Sedmipodlažní budova z roku 1904 je od počátku 20. století přirozenou součástí okolní velkolepé secesní a novorenesanční zástavby. Budova byla v minulosti sídlem Československé obchodní a živnostenské komory, která zde vznikla mezi roky 1903 až 1904 podle projektu Antonína Turka. Charakteristickými znaky objektu jsou zejména vitráže, které například zobrazují Merkura, jenž v římské mytologii ztělesňuje boha zdárného obchodu. Další zajímavostí jsou orli — symbol Rakousko-uherského panovnického rodu . Kamenným článkem fasády hotelu jsou historické sochy, které představují propojení původního…

Sborový dům Českobratrské církve evangelické

Sborový dům s modlitebnou, farou a byty svým začleněním do činžovního bloku jakoby navazuje na nenápadnost evangelických staveb nařízenou ještě Josefem II. . Přestože si dům svým založením zachovává podobu řadového činžovního domu, odlišuje se vížkou jako symbolem kostelní zvonice a hlavně neogotickou fasádou upomínající na dobové představy nové sakrální a charitativní architektury. Průčelí má ve vertikální ose trojdílný chrámový vstup předsíňového typu, nad ním nápis „Modlitebna a dům českobratr. evang. sboru“, na vrcholu štítového portálu je plastika Kalicha na Bibli, pod ním letopočet 1907…

Bývalá fara ve Svatoboru - Doupovské Hradiště

Dnes již jen torzo barokní stavby, jeden z posledních architektonických pozůstatků zaniklého sídla. Bývalá fara byla zděná omítnutá jednopatrová volně stojící budova na svahu pod farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Dům o 5×4 okenních osách, obrácen podélnou osou k cestě. Fasády členěné kordonovou římsou a profilovanou hlavní římsou. Obdélníková okna, vložená po dvou do lisénových rámů, s plochými štukovými šambránami. Pravoúhlý vchod v ose podélného průčelí. Střecha sedlová s valbou, krytina šindelová. Po obou stranách hlavního průčelí navazuje na budovu ohradní zeď, která vpravo od…

BD Nad Rokoskou čp. 57

Funkcionalistiký dům s osmi bytovými jednotkami vznikl roku 1937 dle projektu architekta Františka Šulce.

Vila Roberta Schmidta - Hradec Králové

Robert Schmidt si za projektanta modernisticky laděného domu, situovaného na samém rozhraní tehdy samostatných měst Hradce Králové a Pražského Předměstí, zvolil architekta Rudolfa Němce. Z dispozičního hlediska představuje Němcova práce dobovou odezvu na tehdy oblíbený anglický rodinný dům s ústředním prostorem v podobě dvojúrovňové schodišťové haly, neodmyslitelně spjaté s krbem, symbolizujícím teplo domova. Architektonické pojetí domu, vycházející opožděně z modernismu, asociuje Kotěrovy práce z jeho raného, „zasněného“ tvůrčího období. Obdobně jako Kotěra, i Němec nejprve konstruktivně…

Viladům Zenklova čp. 1230

Dům dle dostupných map vznikl někdy na konci dvacátých, nebo začátkem třicátých let. Rok 1930 je přibližný.

BD Zenklova čp. 2470

Šířkový jednoposchoďový dům stavěný na uliční čáře vznikl pravděpodobně s vytyčením a výstavbou ulice Zenklovy ulice. Poprvé je zachycen na mapě z roku 1914. Vznikl ale nejspíše již před tímto rokem.

Terasové domy

Architekt Antonín Tenzer a jeho dílo: Projekt Nových Lidic; Sanatorium ve Vráži u Písku - 1934–35; Zdravotnické středisko v Praze-Vysočanech - 1952; Dětská nemocnice v Praze-Motole - 1959–1978; Terasové domy v Praze-Vysočanech - 1975; Hotel Jalta v Praze (Václavské náměstí) - 1957; Sanatorium Běhounek v Jáchymově - 1975

Usedlost Vlachovka

Pozdně klasicistní dvoukřídlá budova byla na místě viniční usedlosti postavena v polovině 19. století. Je završena trojúhelným štítem, portikus s balkonem v jižním průčelí je nesen toskánskými sloupy. Pásově rustikovanou fasádu v omítce doplňují meziokenní toskánské pilastry. V zahradě u budovy jsou patrné pozůstatky viničních staveb. Celek býval uzavřen ohradní zdí, ze které se dochovala jen část. Dochovaná brána s volutami je zazděná. Usedlost Vlachovka se řadí k bývalým viničným usedlostem, vznikajícím na svazích okolo Prahy. Zde je vinice doložena nejpozději v 17. století. První usedlost…

1 64 127 183 184 185 186 187 188 189 252