Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 126 185 186 187 188 189 190 191 251
Počet objektů v databázi: 7527

Kostel sv. Martina Soběsuky nad Ohří

Jednolodní stavba. V kostele se nachází čtyři oltáře - hlavní oltář svatého Martina, dále oltář svatého Jana Nepomuckého, oltář Panny Marie a oltář svatého Josefa. Mj. se v interiéru nachází také obrazy křížové cesty z r. 1771.

Fara Křimov

Patrová stavba na obdélném půdorysu s valbovou střechou byla postavena okolo roku 1770. Hlavní průčelí je symetrické, členěné lizénovými rámy. Tento charakteristický prvek pro barokní fary zanikl v důsledku pozdějších rekonstrukcí.

Gastäten Neuhüten

Býv. Hostinec Neuhüten v někdejší osadě Neuhüten. Postaven zřejmě v 80. letech 19. století.

Traubova vila čp. 658

Vila patří k vrcholným dílům Bruno Paula, přesto k jeho méně známým realizacím. Tento německý architekt postavil řadu staveb v Berlíně a dalších německých městech. Technicistní charakter stavby s železobetonovou konstrukcí, rovnou střechou a kamenným obkladem fasád si ve své době (a s ohledem na okolní historizující vily) zasloužil nemalou diskusi. Vzniklo ale ojedinělé dílo ve stylu německé moderny. Velkoryse navržená vila na rohové svažité parcele je obdélného půdorysu. Polozapuštěný suterén má na severní otevřené straně hlavní vstup do schodišťové haly, na východní straně pak samostatně…

Zámek Libědice

Areál patrového zámku stojícího na obdélném půdorysu, s mírně předstupujícími nárožními rizality a s valbovou střechou pochází z prvního desetiletí 18. století a je k němu připojena zahrada obehnaná ohradní zdí.

Zámek Vilémov u Kadaně

Patrová budova obdélné dispozice, s mansardovou střechou, pochází z konce 18. st. a je pozůstatkem zámeckého komplexu. Fasáda objektu je členěna pásovou a korunní římsou, okna jsou zdobena štukovými rámy. V podélném průčelí se nachází pravoúhlý vstup.

Zřícenina hrádku Lina

Stopy po původním panském sídle mají podobu fragmentů zdiva čtvercového půdorysu. Tvrz vznikla pravděpodobně ve 13. století. Kamenné zdivo sahá do výšky 3 metrů.

Čínský pavilon

Pavilon stojí nad velkým bazénem, který kdysi sloužil jako vodní rezervoár pro provoz vodopádu u Panova templu. Postaven byl v letech 1788 až 1790 na uměle navršené jeskyni, do níž byla přivedena voda, která plnila drobnou nádrž ve tvaru čajové konvice a dále odtékala do velkého bazénu. Přívod vody do jeskyně byl zajištěn napájecím kanálem z bočního přítoku potoka Lesky. Tato velice romanticky vyhlížející stavba stojí na půdorysu osmiúhelníku a měla připomínat čínskou pagodu. V obvodovém plášti svého zdiva má proti sobě od východu a západu dva vchody s kamennými schůdky. Po stranách má čtyři…

Panův Templ

Panův Templ je nejstarší ze staveb navržených pro krásnodvorský anglický park. Vystavěn byl v letech 1783 až 1786 a zpočátku byl označován také jako Velký templ, později též Janus templ. Dnes se mu někdy říká Divadlo. Z okraje stromového porostu u potoka Leska vystupuje do otevřeného prostoru parkové louky. Nese podobu antického chrámku s klasickým hladkým tympanonem na čtyřech jónských sloupech v průčelí. Nad vchodem a okny jsou tři štukové reliéfy znázorňující Pana, řeckého boha lesů, pastvin, stád a lovců, podle něhož je templ pojmenován. Na jedné scéně je Pan zachycen při hře na píšťalu,…

Hájovna / Letohrádek

Barokní hájovna resp. zahradnický domek je široká přízemní stavba s polovalbou. Byla postavena ještě před založením zámeckého parku. Severní a východní nároží má zpevněná mohutnými kónickými pilíři na celou výšku přízemí. K domu patří též ohradní zeď. jde o jeden z funkčních objektů, nacházejících se na území parku, jeho vzhled s barokními prvky svědčí o tom, že je starší než park; jako součást areálu zámku je rovněž součástí národní kulturní památky. [1]

Goethův pavilon / Lusthaus

Osmiboká centrála pochází z let 1784-86, za předobraz jí zřejmě posloužil Belveder u Malého Trianonu ve Versailes r. 1777. Stojí na palouku nedaleko barokní hájovny. Pavilon byl používán pro hudební produkci. Fasádu člení jemná pásová bosáž. jde o jeden z drobných romantických stavebních doplňků velkého anglického parku, který patří k nejstarším a nejcennějším parkům tohoto typu na našem území; jako součást areálu zámku je rovněž součástí národní kulturní památky. [1]

Zřícenina kostela sv. Štěpána v zaniklé obci Mladějov

Areál kostela se rozkládá na zhruba oválném půdorysu. Je pozůstatkem vsi Mladějov, která zanikla během křižáckého tažení v roce 1421. Bez krovů a střech, nezajištěné zdivo, bez okenních výplní, volně přístupný interiér, v interiéru vzrostlá vegetace. Gotický kostel ze 13. století, doplněný ohradní zdí a křížem, je i přes svůj torzální stav cenným dokladem středověkého venkovského sakrálního stavitelství; rovněž jde o doklad dřívější existence zaniklé obce Mladějov, v níž byl kostel postaven. [1].Hřbitovní zdí obehnaná obdélná centrální stavba.Presbyterium odděleno od jednolodního prostoru…

Barokní sýpka Mory

Dvoupatrová barokní sýpka vystavěná převážně z kamene. Všechna podlaží jsou prolomena ležatými větracími a přisvětlovacími otvory vyzděnými za pomoci pálených cihel. Vstup je prolomen v ose podélného průčelí a mimo vlastní systém rozmístění ležatých otvorů. V patře jsou situovány podávací otvory, které již odpovídají poloze ležatých větracích otvorů. Zanikající vnější povrchová úprava byla podle dochovaných fragmentů omítky omezena na orámování ležatých otvorů jednoduchými šambránami. Průčelí sýpky jsou ukončena římsou a objekt zastřešen valbovou střechou krytou skládanou keramickou krytinou.…

1 64 126 185 186 187 188 189 190 191 251