Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 58 115 172 225 226 227 228 229
Počet objektů v databázi: 6848

Sýpka zemědělského dvora Točník

Zemědělský dvůr nepravidelné dispozice s obvodovou zástavbou je situován na západním okraji obce. Ve východním čele dvora vedle brány stojí sýpka, severní stranu uzavírá budova chlévů pro hovězí dobytek s obytným domem v čele. Na západě stála stodola, před ní pak kolna. Na jihu za rybníkem vystupoval z obrysu dvora ovčín. Z budov dvora se po přestavbách a demolicích dochovaly tři hodnotné budovy - sýpka, budova chlévů a obytný dům. Dům a chlévy jsou navzájem stavebně propojeny, představují však samostatné objemově odlišně dimenzované jednotky. Ke štítové východní stěně domu se připojuje…

detail

Kostel Všech Svatých, Radovesice

Pseudorománský jednolodní obdélný kostel s neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem. Fasády byly členěny lizénami, na které v horní části navazoval obloučkový vlys. Okna byla obdélná, půlkruhově zaklenutá. V západní části byla odsazená předsíň, nad níž vystupovala štíhlá hranolová věž s vysokou jehlanovou střechou. V jejím západním průčelí byl půlkruhový portál a kruhové rozetové okno. Nad presbytářem byl drobný sanktusník. V ose presbytáře byla přistavěna drobná hranolová sakristie. Hlavní oltář s obrazem Všech svatých byl signován 1877 jako dílo J. Šebora a A. a Fr. Bermannových z Bíliny…

detail

Bývalý pivovar Zlatopramen - Krásné Březno

Třípodlažní administrativní budova má užitnou plochu 1385 metrů čtverečních a v areálu je parkoviště pro třicet vozů.

detail

Hrad Rychmburk

Obdélná dvoupatrová stavba stojí na ostrohu nad strmým údolím a od obce Podhradí je oddělena umělým příkopem. Vstupní brána v jižním rohu budovy má renesanční ostění. V západním rohu obdélného nádvoří je okrouhlá věž ze 14. století se zbytky sgrafit. V patře severního křídla je renesanční pavlač a tři pravoúhlé portálky s ostěním. V severním rohu je menší čtyřboká věž. Z nádvoří se vstupuje do sklepní místnosti, sklenuté na střední pilíř. Ve druhém patře okrouhlé věže je kaple svatého Kříže ze druhé poloviny 17. století se zajímavou klenbou a dvěma deskovými obrazy. [1]

detail

Vila Dělostřelecká čp. 588

Dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, s částečně obytným podkrovím ve valbové střeše. Nejvýraznější (východní) průčelí se obrací do ostrých úhlů křižovatky: je rozděleno do tří širokých os (v každé s trojicí sdružených oken), z nichž střední tvoří arkýř, završený v podkroví terasou za plným parapetem. V líci arkýře pokračují na obě strany parapety širokých balkonů, podpíraných sloupy toskánského tvaru. Ze západní fasády vystupuje oblý schodištní arkýř.

detail

Vila Buštěhradská čp. 956

Tento dům, uzavírající celý blok řadových domů, mohl využít své nárožní pozice, a proto byl rozšířen o jednu okenní osu. Zároveň lze ve vývoji plánové dokumentace vysledovat jistý posun k velkorysejšímu prostorovému řešení (např. propojení dvou pokojů v 1. patře do jedné velké místnosti) než u předchozích čtyř objektů. Je zde zároveň patrné, jak se architekt vypořádal se svažujícím terénem. Zatímco všechny zbývající domy mají schodiště osvětlováno dvojící oken, u posledního z nich přistoupil Vaněček k důmyslnému efektu splynutí obou oken do jednoho většího, ačkoliv zachoval stejný počet…

detail

Poštovní úřad v Praskačce

Budova poštovního úřadu z konce 19. století postavená v historizujícím slohu. Dle dobových pohlednic se jednalo o patrový objekt se dvěma vstupy a s bohatě zdobeným štítem. Na fasádě se nacházely ozdobné architektonické prvky - pilastry, nadokenní římsy, frontony, volutové konzoly nebo klenáky.

detail

Vodárenská věž - Roudnice na Labem

Bývalá vodeánská věž byla postavena v roce 1927. Její výška je 26 m a užitná plocha 150 m2.

Cena: 6 700 000 Kč
údaj k: 1/2021
detail

Kostel Krista Dobrého Pastýře - Zdobnice (Stiebnitz)

Areál farního kostela Krista Dobrého Pastýře se nachází ve střední části roztroušené horské obce, vpravo od vedlejší silniční komunikace směřující ze Zdobnice do Říček v Orlických horách. Hranice areálu kostela jsou dány průběhem ohradní zdi, která zároveň vymezuje areál dosud sloužícího hřbitova. Součástí areálu jsou kostel a zděná ohradní zeď s jedinou vstupní bránou. Neorientovaný kostel s podélnou osou sever - jih se nachází ve východní polovině areálu. V západní polovině, kde je terén svažující se v západním směru předělen a zachycen opěrnou zídkou do terasovité úpravy, je vlastní…

detail

Sýpka / Špýchar / Spolkový dům Karla Pollaka - Olbramovice

Zděný patrový špýchar s valbovou střechou. Stavba členěna lisénami, na nároží zdvojenými, patro odděleno hladkým pásem. Pozůstatky sgrafitové výzdoby. Ozdobné okenní otvory s iluzivní výmalbou. Renesanční původ, barokní úprava. Citlivá obnova v r. 2014. [2]. V bývalé obranné věži je vybudována menší spolková místnost. Sál v přízemí slouží jako výstavní síň. V prvním patře je víceúčelový kulturní sál. Objekt je doplněn i sociálním zařízením na dvoře u sýpky. [4]

detail

Kostel sv. Mikuláše - Petrovice

Barokní podélná stavba se zaoblenými nárožími, schodištěm a zaobleným presbyteriem. Střecha pokrytá břidlicí, nahoře na patce devět stop vysoký kříž. Kostelní věž s cibulovitou střechou byla k štítové stěně přistavěna až v roce 1904. Fasády jsou členěny lizénovými rámci a polokruhově zakončenými okny opatřenými vitrážemi. Presbytář je sklenut plackou a konchou s lunetami. V lodi byla plochostropá tříramenná kruchta svedena na pilíře stlačenými oblouky. Hlavní oltář byl kamenný, měl po stranách dva sloupy, mezi kterými se nacházely sochy sv. Petra a Pavla. Střed oltáře vyplňoval obraz sv.…

detail

Kostel sv. Martina (starý) - Rusová

Kostel byl jednolodní, obdélný, s jižním pozdně gotickým portálem a pravoúhlým presbytářem. Zařízení pocházelo z doby kolem roku 1700. - Kostel zůstal stát i po vysvěcení nového kostela ve vsi v roce 1939. Na leteckých snímcích z roku 1950 a 1954 je zachyceno jeho obvodové zdivo bez zastřešení. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi. - Ves Rusová byla zcela zbořena; zůstala jen budova nádraží, ale zatopen nebyl ani jeden dům za vsi. [1]

detail

Kostel sv. Martina (nový) - Rusová

Kostel svojí architekturou připomínal kostely ve Středomoří. Stavba z lomového, částečně omítaného zdiva se skládala z obdélné lodi a odsazeného presbytáře zakončeného půlkruhovou apsidou. Interiér byl osvětlen obdélnými, segmentově zaklenutými okny se zvýrazněným klenákem ve vrcholu. K jižní stěně byla připojena hranolová věž, zastřešená nízkým jehlanem. Západní průčelí bylo zvýrazněno mělkou slepou arkádou s křížem uvnitř. Po obou stranách vchodu byly dvě hranolové přístavby, předstupující před západní líc lodi. V jednom ze dvou představků byla zřízena pamětní kaple obětem světové války.…

detail

Hostinec U Podkovy

Cena: 14 999 000 Kč
údaj k: 6/2021
detail
1 58 115 172 225 226 227 228 229