Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 59 116 174 227 228 229 230 231
Počet objektů v databázi: 6906

Vila U Laboratoře čp. 558

Známý pražský arch. Bohumír Kozák vypracoval projekt puristického domu v únoru 1928. stavba byla povolena 25.7 téhož roku a kolaudována 10.5.1929. Volně stojící dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, s částečně obytným podkrovím ve valbové mansardě. Hlavní (západní) fasáda je tříosá se středním rizalite; tomu je představen kubus vchodové předsíně, nad nímž souvislým pásem stoupá okno schodiště. do východní fasády je v patře za vystupujícím balkonovým parapetem vložena pravoúhlá lodžie. Nad středem každé z fasád proniká masivní korunní římsou stěna podkroví s pravoúhle zalamovaným horním…

detail

Kaple sv. Anny, Horní Údolí

Navržené architektonické řešení vychází z předpokladu, že nemá smysl vracet značně poškozenou kapli sv. Anny do původního stavu. Z tohoto důvodu projekt počítá s obnovou kaple v jednoduchém provedení s maximálním zachováním stávajícího zdiva, bez instalace stálých zařízení a technologií a s citlivým začleněním objektu do okolního lesního horského prostředí využitím přírodních materiálů, zejména kamene a oceli. V budoucnu by se zde mohly pořádat výstavy výtvarníků včetně vernisáží, koncerty hudební produkce různých žánrů nebo akce duchovního charakteru. [2]  

detail

Kostel sv. Acháce, Dolní Údolí

Kostel byl postaven jako náhrada za starý dřevěný kostel sv. Acháce z roku 1770 (rozšířen 1819), který stál na druhé straně údolí a byl již ve špatném stavu (v roce 1903 byl podemlet velkou vodou). V roce 1911 rozhodla komise z hejtmanství, že původní dřevěný kostel již nebude opraven, ale že je nutno postavit kostel nový; obec na jeho výstavbu získala od hejtmanství 20.000,- korun. Stavba nového kostela byla zahájena dne 12.6.1911, základní kámen byl slavnostně posvěcen dne 16.7.1911. V boční kapli stojí mramorový oltář Neposkvrněného Početí Panny Marie od Josefa Obetha. Nový kostel byl…

detail

Věž bývalého Biskupského dvora na Malé Straně

Z bývalého Biskupského dvora se dochovala věž ve dvorním traktu objektu na Dražického náměstí čp. 62/6. Pozemek Biskupského dvora byl značně rozsáhlý, rozkládal se na prostoru mezi Vltavou a dnešní Letenskou a Josefskou ulicí. V těchto místech - ve sklepích novostavby ministerstva financí (v traktu na Dražického náměstí) se zachovaly zbytky románských částí tohoto dvora). [1]. Na jeho zbytky se přišlo r. 1928; tvořilo je několik čtverhranných komor s řádkovým, půlkruhovými portály opatřeným zdivem, jehož průběh bohužel nebyl řádně vysondován. (Praha románská, díl druhý (Chaloupecký - Květ -…

detail

Měšťanský dům Karmelitská čp. 516/31

Čp. 516: Dům z počátku 19. stol. stojí v místech bývalé Újezdské brány při raně gotických hradbách; postupně byl přestavován. Historie čp. 516 úzce souvisí s čp. 267, ale i s čp. 301. Objekt je komunikačně svázaný s čp. 267. [1]. Dům U Zlatého hroznu čp. 267, který tvoří nároží Malostranského náměstí a Karmelitské ulice svým východním průčelím zasahuje až k vedlejšímu domu čp. 516, s kterým dnes, a bylo tomu tak i v minulosti, tvoří jeden, i když nesourodý celek. Na první pohled kuriózní objekt čp. 516 je pozůstatek bývalé, dnes již zbořené starší Oujezdské brány a věže, součást někdejšího…

detail

Vila Dělostřelecká čp. 554

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice nad zvýšeným přízemím je jednopatrový, krytý valbovou střechou. Hlavní (východní) průčelí je rozděleno do dvou os, za pravým nárožím se nad vstupní schodiště vysouvá předsíň domovního vchodu, otevřená na bocích velkými klnutími okny a nesoucí v úrovni patra terasu (stejně jako dále pokračující protáhlý přízemní arkýř na severním průčelí). Zadní jednoosý úsek arkýře prostupuje celou výšku budovy a obsahuje schodiště se sítí vysokých trojkřídlých oken. celý exteriér je střídmě členěn římsami hranolového profilu, korunní římsa se vysouvána způsob markýzy.

detail

Vila Dělostřelecká čp. 553

Volně stojící dům, jehož dispozice spojuje tří trakty na půdorysu písmene H, je jednopatrový s částečně obytným podkrovím. Význačným prvkem jeho exteriéru je na severní straně robustní přizemní arkýř z červeného režného zdiva, nesoucí v patře terasu s čelní čtveřicí stejně zděných pilířů (dřevěná konstrukce, kterou původně nesly, je již odstraněna)

detail

Vila Slunná čp. 547

Volně stojící dům má trojtraktovou dispozici. Klasicistně prostý exteriér zpestřuje (kromě úpravy na jižní fasádě) nad domovním vchodem ve středu východní fasády umístěný balkon s plným parapetem, podpíraný dvojicí hranolových pilířů, a nad každou z fasád ležící, trojúhelným štítem završený hranol podkroví

detail

Vila Slunná čp. 549

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, s obytným podkrovím, krytý kombinací valbové a rovné střechy. Hlavní fasáda je dvouosá, v přízemí s širokým balkonem před pravou, do výše podkroví převýšenou osou. v levé ose je před podkrovím otevřená terasa. Z pravé boční fasády vystupuje hranolový schodištní arkýř, ve vzniklém úhlu stíní rozměrná markýza domovní vchod. V první ze tří os levé boční fasády vystupuje přízemní terasou za plným parapetem završený arkýř, s východem na zahradní podestu

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Bošín

Areál s hřbitovním kostelem středověkého původu se nachází v severozápadní části obce. Součástí je kostel, márnice, funkční hřbitov a historické ohrazení. [2]. Jedná se o jednolodní stavbu s pětiboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží v západní straně. Presbytář je sklenut jedním polem křížové žebrové klenby a v závěru je sklenut paprsčitě. Loď má plochý strop. V presbytáři se nachází gotický sanktuář z období kolem roku 1400. Má ostění zdobené kamennými fiálami a zachovala se i původní kovaná mříž s rozetou a plaménkovými motivy. [1]. Zařízení kostela je vesměs pseudorenesanční z…

detail
1 59 116 174 227 228 229 230 231