Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 59 116 174 228 229 230 231 »
Počet objektů v databázi: 6921

Rodinné domy Dělostřelecká čp. 264 - 269

Do jednotného celku spojená, celkově dvanáctiosá skupina šesti domů dvoutraktové dispozice je vystavěna nad převážně odkrytým suterénem a zvýšeným přízemím jednopatrových objektů. Obě střední zrcadlově symetrické dvojice domů mají vždy široce prosklené vstupy sdruženy do společného dvouosého portiku s režnými polopilíři a hladkým, mírně podseknutým překladem. Parapet zimních zahrad nad portikem je prolomen dvojicemi okrouhlých oken v nálevkovitých šambránách, zmíněné sdružené osy pak vrcholí společným trojúhelným štítem s dvojicí půlkruhem klenutých okének (opět v nálevkovitých šambránách).…

detail

Nájemní domy Spojená 260 - 263

Malé nájemní domy ve stylu expresivního art deca projektoval Jaroslav Vondrák v letech 1920 - 21. Řešení celé skupiny je shodné se současně vzniklými domy čp. 239 - 242. Stavitelem této skupiny byl Jan Šenkýř

detail

Tři dvojdomy Klidná čp. 282 - 287

Volně stojící dvojdomy dvoutraktové dispozice, jednopatrové, s valbovými střechami. Ke čtveřici vnitřních os na spojených hlavních fasádách se připojují na půdorysu osmiúhelníka zalamovaná nároží, obsahující schodiště. Ze střechy nad hlavní fasádou vystupuje vždy dvojice polygonálních vikýřů pod jehlanovými stříškami. Na bočních fasádách jsou domovní vchody v tabernáklovém zarámování pod trojuhelným frontonem.

detail

Dvojdům Na Ořechovce čp. 222 - 223

Volně stojící dvojdům, jehož každá polovina je založena na dvoutraktovém L - půdorysu, je jednopatrový, s podkrovím ve valbové střeše. Společná hlavní, jižní fasáda je rozdělena do čtyř os, z nichž vnější osy jsou završeny podkrovními štíty, do vnitřních os jsou v přízemí i patře vloženy lodžie; obě nároží mírně přesahují přízemní polygonální arkýře pod nízkými jehlancovými stříškami. Větší část bočních fasád tvoří vzadu vystupující rizality, jejichž přední nároží se otevírá do obou stran oblouky lodžie před domovním vchodem. Formy říms, některých okenních špalet a feliéfních diamantů, stejně…

detail

Dvojdomek Na Ořechovce čp. 251 a 252

Volně stojící dvojdům má každou ze svých polovin založenou na dvoutraktové L - půdorysu. Je patrový, s podkrovím ve valbové střeše. Společná hlavní fasáda je čtyřosá, vnější osy jsou završeny podkrovními štíty, do vnitřních os jsou v přízemí i patře vloženy lodžie. Obě nároží mírně přesahují přízemní polygonální arkýře pod nízkými jehlancovými stříškami. Boční fasády tvoří dozadu vystupující rizality, jejichž přední nároží se otevírá do stran oblouky lodžie před domovním vchodem. Římsy, některé okenní špalety a reliéfní diamantování, stejně jako ohradní pilířky a pilíře branek, vykazují…

detail

Vila Alexandra Těrechova čp. 747

Třípatrový dům (vzadu v klesajícím terénu s odhaleným suterénem) je krytý plochou střechou. Z hlavního průčelí vystupuje čtvrtá z pěti os pravoúhlým rizalitem, nesoucí pře 2. p. balkon za plným parapetem; na líc rizalitu navazuje plný parapet terasy, pokračující až k levému nároží. Levé průčelí ustupuje na úrovni 2. p. dvěma kaskádově ubíranými terasami, na jejichž konci se z těla stavby vysouvá těleso komína, působící tak svým širokým hranolovým tvarem i jako funkční závětří. Za čelní terasu je zasunuta ve 2. patře také část zadní fasády. Celý exteriér tvoří jednolité režné zdivo z červených…

detail

Vila Střešovická čp. 750

Jednopatrový dům nad částečně odhaleným suterénem je krytý stanovou střechou. Jeho téměř tříosé hlavní průčelí vystupuje v přízemí pravým dvouosým, terasou završeným a z pravé boční fasády v šířce jedné osy vystupujícím arkýřem. Zleva se k domu připojuje přízemní veranda, krytá plochým stropem, na hranolových pilířích. Převládají horizontální členění je dánom pásovými hranolovými římsami nad okny i na parapetu terasy (zde v trojité paralele), korunní římsa vystupuje po celém obvodu na způsob markýzy, podepírající přesahující stanovou střechu. Před hlavní fasádou je nízká terasa za parapetem…

detail

Vila Na Ořechovce čp. 478 a 479

Volně stojící jednopatrový dvojdům má dvoutraktovou dospozici. Šestiosé hlavní průčelí spočívá na režné suterénní podezdívce ze světlých režných cihel, po omítnuté ploše nad ním jsou pravidelně rozloženy drobné reliéfy révových keříků. Z bočních fasád vystupují oblé schodištní rizality.

detail

Vila Lomená čp. 810

Volně stojící dům má dvoutraktovou dispozici, je jednopatrový, pod rovnou střechou. Význačným prvkem exteriéru je rozměrný schodištní arkýř v hlavním průčelí. Arkýř je oblý, od první podesty výše je plně prosklený, se středním, výrazně vystupujícím pilířem z neomítnutého cihlového zdiva. Zadní fasáda nese blíže levého nároží mírně převýšený rizalit.

detail

Vila Na Dračkách čp. 900

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice, nad částečně obytným podkrovím ve valbové střeše. Hlavní (severní) tříosou fasádou prochází široký střední arkýř. Podél zadní části pravé boční fasády stoupá otevřené schodiště k terase před nárožní lodžií s domovním vchodem. Oblý nárožní pilíř prochází zde i balkonem, rozšiřujícím nárožní lodžii v patře. Terasa před vchodem pokračuje i nad garáží, připojenou k severovýchodnímu nároží. V barevném pojetí fasády se uplatňuje trojzvuk šedi, okru a hnědi.

detail

Vila Na Dračkách čp. 901

Volně stojící, nad odkrytým suterénem a zvýšeným přízemím je vztyčený jednopatrový dům. Do tříosé hlavní fasády je na levém nároží vloženo vstupní zádveří, z pravého průčelí vystupuje nad přístavkem garáže prosklený arkýř zimní zahrady, nesoucí v patře otevřenou terasu. Nejvýraznějšími články detailního řešení je markýzovitě vysunutá korunní římsa nebo protažený hranolový květník, spojující jako parapet pravou dvojici oken v patře hlavní fasády. Oživujícími prvky jsou ojediněle aplikovaná okrouhlá okna nebo terakotový obklad suterénu.

detail

Vila Na Dračkách čp. 902

Dům je dvoutraktové dispozice, nad převážně odkrytým suterénem jednopatrový, krytý valbovou střechou. Hlavní (jižní) fasáda je rozdělena do tří nestejně širokých os, z nichž na pravé dvojici vystupuje přízemní, v patře otevřenou terasu nesoucí arkýř. Obojí přechází na větší část pravé fasády se závětřím domovního vchodu. Ze zadní fasády vystupuje na úrovni suterénu malým balkonem završený arkýř s východem do zahrady.

detail

Vila Střešovická čp. 906

Dům má trojtraktovou dispozici, nad odkrytým suterénem a zvýšeným přízemím je jednopatrový, s ploše zastřešeným podkrovím, ustupujícím za čelní terasu po téměř celé obvodové délce. Hlavním čtyřosým průčelím vystupuje v první ose do úrovně podkroví převýšený arkýř s plochou markýzou, jež stíní domovní vchod pod vysokou, souvisle prosklenou plochou před schodištěm. Do výrazně rozšířené poslední osy jsou v přízemí a v 1. patře vloženy prostorné lodžie za čtyřbokými pilíři. Ze zadních dvou třetin levé fasády vystupuje široký, v suterénu čtyřbokými pilíři podpíraný rizalit, v přízemí a patře na…

detail

Cihelna / Vápenka Rakovice

O vápence se někdy hovoří také jako o cihelně, výpal cihel se však nepodařilo doložit (nicméně v některých provozech bylo běžné využití jedné stavby střídavě pro výpal cihel i vápna). Vápenka disponovala netradiční oválnou pecí, ve které probíhal výpal sektorově - v jednom sektoru hořel oheň, zatímco z předchozího se již vytahovalo vápno a do dalšího se navážel vápenec k vypálení. Oheň se tak otáčel pořád dokola. Vstupy do pece před lety někdo zazdil. První patro pravděpodobně sloužilo k ukládání materiálu - výstupního a možná i vstupního. Horní patro jako skladiště hotového vápna. Velké…

detail

Panský špitál u zámku Čimelice

Bývalý panský špitál je zděná omítaná jednopatrová budova o pěti okenních osách v patře, s pravoúhlým vchodem v ose budovy. Příčníková okna v líci zdi jsou jednoduše rámována. Prostá fasáda je členěna soklem, kordonovou římsou a mělce vystupujícími lisénami. Valbová střecha je kryta taškami. Průčelí je spojeno se sousední budovou ohradní zdí a klenutým vjezdem, značně vysokým, zakončeným mohutnou segmentovou bohatě profilovanou římsou spjatou s klenutím klenákem. (Evidenční list kulturní památky - původní).

detail

Vila Střešovická čp. 908

Volně stojící dům trojtraktové dispozice, nad odkrytým suterénem a zvýšeným přízemím je jednopatrový, s částečně obytným podkrovím. Hlavní (jižní) dvouosá fasáda nese na levé ose pravoúhlý arkýř, završený v patře balkonem za plným parapetem. Před zadní nároží levé a podstatnou část zadní fasády předstupuje garáž s terasou v úrovni přízemí a v patře balkon plného parapetu na obdobném půdorysu. Středem pravé fasády stoupá vysoký pravoúhlý arkýř s markýzou stíněným domovním vchodem a schodištními okny, za ním jsou v přízemí i patře zavěšeny kosooúhlé tříboké arkýře. Schodištní arkýř zvýrazňuje…

detail
1 59 116 174 228 229 230 231 »