Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 127 190 240 241 242 243 244 245 246 253
Počet objektů v databázi: 7579

Moravská banka

Budova Moravské banky je ojedinělá zejména po stránce konstrukční. Jedná se ve své podstatě o skleněný palác z křišťálu a opaxitu. Obě uliční fasády (do nám. Svobody i ulice Veselé) jsou zavěšeny na předsazených stropních deskách, nosné pilíře železobetonového skeletu jsou tedy vtaženy do interiéru. Výsledkem je vzdušná fasáda členěná pouze vertikálami závěsného systému a horizontálami oken s opaxitovými parapetními deskami. Ústřední hala s přepážkami je umístěna v prvním patře a zastřešena skleněnými luxfery. Vstupní hala se schodištěm i železobetonové pilíře v interiérech jsou obloženy…

Vila Ernsta Löw-Beera

Stavba poněkud připomíná svou noblesou, plynulým uspořádáním obytného prostoru a vytříbenými detaily vilu Tugendhat, byť v celkových uměleckých i technických dimenzích její úrovně nedosahuje. Přesto se tento dům řadí k nejpozoruhodnějším vilovým stavbám nejen v Brně, ale na území někdejšího Československa vůbecKonstrukci domu tvoří železobetonový skelet s cihelným výplňovým zdivem. U oken a prosklených ploch převažují kovové rámy, v menším rozsahu je použito dřevo. O vysoké technické úrovni svědčí mimo jiné klimatizace, zabraňující orosování skleněných stěn. Omítky byly provedeny ve světle…

Zaniklý zámek Mimoň

Zámek byl dvoupatrový s omítkovou bosáží, s raně barokními trojhrannými štíty nad okny 1. patra. Celková fasáda byla empírová, včetně pilastrového portálu, nesoucího balkón s litinovým zábradlím. Na jižní boční křídlo, zakončené přízemní empírovou, třemi arkádami otevřenou a valeně zaklenutou salou terrenou přiléhala trojkřídlá novější část empírová, členěná na dvou křídlech lizénami. Z původního areálu zámku, jehož budova byla v polovině 80. let 20. století demolována, zůstal park s ohradní zdí, která navazuje na předmostí Zámeckého mostu, systémem pěšin, rybníčkem, prameništěm a vstupní…

Sklárna Engels Duchcov

V roce 1912 zahájila provoz sklárna Engels na dnešní Želénské ulici. Pro její potřeby byla vystavěna nejen kolonie bytových domů v Jateční ulici, ale také závodní jídelna s restaurací Sklárna (Glaswerke) v nároží Želénské a Jateční ulice (zdroj: Muzeum města Duchcova)

Vodárenská věž

Vodárenská věž v Duchcově byla postavena mezi lety 1908–1911. Sloužila potřebám sklárny Engels. Nevyužitá, nepřístupná a chátrající věž stojí v průmyslovém areálu při Želénské ulici.

Kostel Nejsvětější Trojice - Verušičky

Kostel je jedním z mála velmi hodnotných venkovských kostelíků na Karlovarsku. Je pravděpodobně dílem italského architekta Giovanniho Antonia Biana Rossy, jehož pobyt roku 1705 ve Verušičkách dokládají prameny. K jeho autorství také svědčí podobnosti stavby s Rossyho zámeckým kostelem ve Valči. Loď drobného kostela má půdorys širokého obdélníka, o něco užší kněžiště má půdorys téměř čtvercový. Pod lodí kostela je situována rozsáhlá krypta s bočními okénky nad terénem. Průčelí kostela korunuje monumentální volutový štít završený trojúhelníkovým tympanonem, plochu štítu v ose člení slepé, dosti…

Tvrz Tichá

Dochovaná věž má lehce obdélný, téměř čtvercový půdorys. Její zdivo se dochovalo do výše druhého patra. Z pečlivě skládaného lomového kamene provedené líce zdiva byly v úrovni přízemí jak v interiéru, tak v exteriéru z podstatné části patrně za účelem získání stavebního kamene vylámány. Nároží věže byla vyzděna z pečlivěji vybíraných větších kamenů. Dnešní stav areálu je výsledkem zániku zástavby v okolí věže ve druhé polovině 20. století. [3]

Školička Na Rybníčku

Budova dle typizovaného projektu  Lubora Marka, sloužila jako první třída ZŠ Štěpánská.

Skokanské můstky Slavia Liberec

Můstky vznikly v areálu LVT. Šlo o můstky v areálu Liberec – Slávia P25 a P15, pokryté umělou hmotou. Sloužily především pro tréninky mládeže, ale v době konání Libereckých výstavních trhů se tady konal Pohár o Liberecké výstavní trhy, který propagoval skokanský sport v regionu. První malý skokanský můstek v areálu vysoké školy sloužil k tréninku mládeže od šedesátých let, druhý přibyl v 80. letech. Vybudoval ho tehdejší lyžařský oddíl TJ Slavia VŠS Liberec. Konstrukce se svářely v nedalekých dílnách školy. Jedním z iniciátorů byl vedle trenérské legendy Miloslava Bělonožníka také Miroslav…

Kostel sv. Martina a Tobiáše - Dobešov

V 19. století byl presbytář proměněn na samostatnou kapli, oddělená loď kostela byla upravena na byty a sýpku. [2]. Původní kostel je orientovaná stavba s obdélnou lodí a takřka čtvercovým presbytářem, k němuž přiléhá na severní straně drobná sakristie, zasahující svým jihozápadním rohem do obvodového zdiva lodi. K západní straně kostelní lodi v minulosti přiléhala stodola, po které se dochoval otisk na průčelí. Vyšší presbytář (dnešní kaple) je krytý sedlovou střechou, završenou čtvercovou zvonicí s jehlancovou stříškou. Nižší navazující kostelní loď je kryta sedlovou střechou. Sakristie je…

Pavilon A Libereckých výstavních trhů

Místo plesů, zábav, a mnoha dalších kulturní akcí. To byl Pavilon A Libereckých výstavních trhů. Postaven byl v roce 1975 a přesně o třicet let později se rozhodlo o jeho demolici. Pavilon byl postaven kvůli stále se zvyšujícímu zájmu o LVT. Stál v údolí Jizerského potoka za pavilonem Bytexu. Od devadesátých let chátral. V pavilonu byl kromě výstavních a prodejních prostor i bar a sál pro 1300 osob. Pořádaly se zde plesy, koncerty a mnoho dalších akcí. 22. listopadu 1989 se zde konala oslava Mezinárodního dne studentstva, kdy se zde sešlo na 1200 studentů, učitelů a představitelů okresu. V…

Vstupní pavilon libereckého výstaviště

Vstupní pavilon libereckého výstaviště vznikl v souvislosti s pořádáním výstavy „Budujeme osvobozené kraje“, zkráceně BOK, která se konala v Liberci od srpna do října 1946. Stěžejním motivem pro výstavu byla především manifestace toho, jak české úřady a firmy spravují po skončení druhé světové války severočeské pohraničí.[1]

Kostel sv. Michaela

Při bourání obce byl kostel ušetřen, kvůli špatnému stavu byl ale po několika letech zbourán také.

Lesní koupaliště

Lesní koupaliště je jedním z nejoblíbenějších libereckých veřejných prostranství. První nápad vybudovat přírodní „lesní lázeň“ v místech, kde Jizerský potok (dříve zvaný Baierův) opouští v nadmořské výšce cca 410 m úzkou a strmou balvanitou rokli a na samém úpatí Jizerských hor protéká první rovinatou nivou, obklopenou lesy, pochází z první poloviny 30. let dvacátého století.[1]

Bývalá synagoga Beth´ha - Midrasch - Prostějov

Jednopatrový zděný omítaný objekt v nárožní poloze je součástí dnes už jediného vcelku dochovaného bloku domů bývalého židovského ghetta. Je postaven na obdélném půdoryse, zastřešen sedlovou střechou krytou pálenou taškou. Delší uliční průčelí má 7 okenních os, obě krajní osy jsou zvýrazněny mělkými rizality, v přízemí rizalitů jsou vstupní portály, z nich pravý je slepý, vyplněný oknem. Fasáda je předělena horizontálně profilovanou kordónovou římsou a podokenní římsou pod velkými okny 1. patra. Rizality jsou lemovány pilastry s korintskými hlavicemi a vertikálními pásy členěnými rustikou,…

Palác Silesia

Sál v přízemí byl využit k obchodním účelům. Z přízemního sálu v prvním podlaží je možné vystoupit širokým schodištěm do sálu v prvním podlaží, zastřešeném odvážnou ocelovou konstrukcí s širokým rozponem a prosvětleném bohatě zdobenými okny. Tento sál sloužil jako pracovní prostor pro oddělení konfekce. Uvnitř je také v původní podobě dochována jedna místnost se štukovou výzdobou, původní dřevěné příčky a dveře. Rozsáhlé sklepní prostory byly využity částečně jako sklady zboží a beden, částečně i k umístění několika tkalcovských stavů. [1]

Výpravní budova vlakové stanice Duchcov

Budova uzavřená již dlouhou dobu od započetí modernizace železniční trati. Nástupiště a podchody již v provozu, modernizace tohoto úseku dokončena. Samotný interiér budovy je zanesen stavebním materiálem a různým věcem s tím spojenými. Jízdenku si člověk může koupit pouze ve vlaku. Na nástupišti nejsou ani montovány chytré tabule s příjezdy a odjezdy vlaků, jako je tomu i v malé železniční zastávce Jeníkov-Oldřichov, z tohoto důvodu nemá cestující možnost zjistit případně zpoždění vlaků, když dorazí na nástupiště. Jedinou možností je chytrý telefon s přístupem k internetu, kde se dají…

Vodárna v areálu železniční stanice Dejvice

Objekt cisterny pro napájení střídajících lokomotiv vodou je pozoruhodný svou architektonickou hmotou. Objekt pochází z období přestavby koněspřežky na lokomotivní dráhu. Drobná stavba s převýšenou západní částí. Střechy objektu jsou sedlové mírného sklonu. [1]

Fara Záboří

Na obdélném půdorysu se nachází patrová fara se sedlovou střechou. Exteriér barokní, interiér intaktně dochovaný včetně kleneb, krovu a truhlářských prvků. [1]. Jednopatrová budova umístěná východně od kostela je s kostelem spojená jednoramenným barokním schodištěm. Hlavní průčelí o pěti okenních osách je členěno pásovou římsou a prolomeno obdélnými okny s mělkými šambránami. Vchod je pravoúhle uzavřen. V přízemí valené klemby s lunetami a klenby plackové. Průčelí do ulice je jednopatrové o dvou okenních osách, hladce omítané a uzavřené trojúhelníkovým štítem, prolomeným dvěma okny. V ostění…

Řadový RD Dělostřelecká čp. 34

V řešení přihlížel architekt hlavně k tomu, aby domky byly skutečně rodinné. Tedy aby každá rodina měla ,,svůj domek se zahrádkou a celým příslušenstvím'' . Docílit se toho podařilo i za cenu úspor na stavebním základu. Jedno- až čtyřpokojové byty totiž soustředil do domků ve skupinách o 2. 4, 6 a 8 domcích'', rozvržených tak, aby všechny typy měly ,,vždy hlavní obytné místnosti na sluneční straně''. Freiwald byl zásadně proti kopírování stále stejných, již existujících typů. Obával se - a právem - určité fádnosti. Šlo mu o ,,malebnou rozmanitost''. Proto svou část navrhl v duchu doznívající…

Kostel sv. Vavřince - Luka

Zděný omítnutý jednolodní orientovaný kostel. Obdélná loď a trojboce uzavřené kněžiště, při jižní straně kněžiště věž, po římsu čtyřboká, od římsy výše osmiboká, zakončená helmicí s lucernou. Průčelí hladké, nečleněné, okna obdélná, v kamenných rámech. V jižní zdi lodi pravoúhlý portál v kamenném ostění s okrajovou lištou s uchy a kapkami. Krytina lodi eternitová, kněžiště plechová, na věži šindelová. [3]. Kostel není využíván k bohoslužbám. Na stavu kostela se podepsala dlouhá léta působící vlhkost. Došlo k poškození vnější omítky a k pronikání vlhkosti do interiéru a krovu kostela. Po…

1 64 127 190 240 241 242 243 244 245 246 253