Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 128 191 245 246 247 248 249 250 251 254
Počet objektů v databázi: 7618

Nájemní a obchodní dům čp. 59

Nájemní a obchodní dům z let 1911 – 12. Pozdně funkcionalistická přestavba Františka Zelenky z roku 1938. Novostavba stojí v místech středověkého domu z konce 14. století přestavěného kolem roku 1650 do barokní podoby (s adaptacemi z 18. a 19. století). Dům U kamenné hlavy byl jednopatrový, s vykrajovaným štítem, strmým prejzovým sedlem, s předloženou zděnou pavlačí, křížovými klenbami, a měl údajně nejstarší domovní znamení pražské provenience z konce 14. století – tvář Krista (nyní uloženo v MMP). V lednu 1912 byl zbořen. Plány k novostavbě na ustupující regulační čáře pravděpodobně…

Obchodní a kancelářský dům čp. 1022

Puristický obchodní, kancelářský a nájemní dům budovaný v l. 1929-1931 pro pojišťovnu Elbe A.G. (A. Payr) na místě staršího klasicistního objektu. V sedmdesátých letech byl dům opatřen nástavbami, ve stejné době byl upravován i parter (pro Casa Pascual). Dům nahradil starší klasicistní objekt, zbouraný v roce 1928 při nové regulaci Národní třídy. Projekt novostavby pro Elbe A.G., Labskou pojišťovnu, vypracoval v letech 1928 - 29 profesor pražské německé techniky A. Payr. Uskutečnili ho stavitelé B. Ruml a Bohumír Hollmann do roku 1931. Dalšími přestavbami prošel dům v letech 1933,1950, 1953,…

Ulmannův nájemní dům čp. 365

Parcela leží v prostoru někdejších gotických hradeb, jejichž zeď ji na severu ohraničovala. První stavba doložena roku 1414. Na místě někdejší hradební věže vznikl renesanční dům, z kterého se zachoval aobdélná místnosti v 1. patře západního křídla. Do roku 1620 bydlel v domě staroměstský purkmistr. V letech 1807 - 1808 proběhly úpravy podle plánů Františka Hegera - křídlo s pavlačí obrácené do zahrady, které až do roku 1843 zabíralo jižní část parcely. Západní zeď zahrady v podobě barokního štítu a altán u zdi pocházely z pozdně barokní úpravy v roce 1773. Při přestavbě podle plánů Františka…

Hypšmanův obytný dům

 Cenná novostavba v geometrizujícím secesním stylu, vybudovaná v letech 1911-1912 významným architektem Bohumilem Hypšmanem. Stavba stojí na místě starší empírové zástavby. Dům byl postaven v řadě starší empírové zástavby Národní třídy. Pro Františka Matějovského ho navrhl přední pražský architekt pozdní secese a meziválečného klasicismu B. Hypšman, jehož projekt provedl stavitel Josef Vaňha. V projektu z října 1911 Hypšman uvažoval o kopulovitém zastřešení arkýřů vystupujících z fasády, nakonec se rozhodl pro rovné zastřešení. Dům patří k vrcholným projevům pražské geometrické secese,…

Crystal Palace čp. 984

Puristický obchodní a kancelářský dům dům na Národní třídu nahradil velmi kvalitní empírovou budovu s vysokým pilastrovým řádem přes 2. a 3. patro, postavenou snad stavitelem Josefem Kaurou starším. Novostavbu projektoval pro Roberta Steinera pražský německý architekt Berthold Schwarz, provedl ji stavitel František Strnad. Dům prošel úpravami v letech 1931, 1940 (Firma Hrabě - Lozovský), 1959- 62, 1979. 1987. Dům má dva suterény. Je pětipatrový (s ustupujícím 6. patrem) kryje ho rovná střecha. Železobetonový skelet dělí vnitřek do tří polí příčných k Národní třídě. Hlavní uliční fasáda je…

Palác Metro

Novorenesanční obchodní a nájemní dům z r. 1870 (B. Tesař) na místě podobně disponovaného klasicistního domu z doby před rokem 1848. Ve dvacátých letech došlo k výrazné úpravě podoby a kapacity domu. R. 1925 byla zřízena krytá pasáž s výrazným skleněným stropem, došlo také k výrazným úpravám parteru s repasovaným původním portálem (S. Bechyně, K. E. Ort). V suterénu se nacházejí prostory původního kina. Podle situačního plánku z roku 1848 stával i dříve na tomto místě dům přibližně téže dispozice o pěti křídlech jako dnes, vymezující dva dvory, s velkým vjezdem v uličním křídle, avšak s…

Obchodní a kancelářský dům zvaný Louvre

Stojí na nepravidelné parcele vzniklé zregulováním původního do Národní ul. více vystupujícího pozemku, na místě staršího barokního objektu s středním dvorem. Ten byl zdemolován roku 1925. Puristický dům s částečně novoklasicistní fasádou vznikl mezi lety 1926-27 dle plánů ve firmě M. Blechy, pravděpodobně z ruky R. Utěšila. Rozvrh fasády pak odpovídá plánům s nečitelným podpisem (snad Fiedler). Pozdější zásahy do podoby parteru neznámé datace. Předchůdcem dnešní podoby byl dvoupatrový dům s fasádou barokního charakteru (půloválně klenutý portál mezi bosovanými pilastry pod zvlněnou římsou,…

Pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurtą

Puristicko - novoklasicistní obchodní a kancelářský dům Dům, jehož investorem byla terská pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurta, vznikl na sloučených pozemcích domů čp. 750, 751 a 752, jejichž demolice byla povolena 15.2.1929 a začala 1 .6. téhož roku. Projekt vypracoval nejdříve ve dvou následných alternativách (1928 a 1929) Kamil Roškot, po jeho nedohodě se zadavatelem však byla stavba provedena podle plánů, které (s minimálním využitím prvků Roškotovy koncepce a se zcela  odlišným traktováním stavební hmoty) vypracoval Fritz Lechmann (autor i dalších budov téhož zadavatele v Sofii, Ústí…

Bývalý Měšťanský pivovar (nový) v Písku

Pivovar se skládá ze dvou stavebně samostatných komplexů propojených horním dvorem. [5] (různí majitelé).

Stalinova chata

Českosloveská televize, jenž byla vlastníkem chaty, měla v tzv. Stalince svůj archiv. Po ukončení archivu a jeho převozu na jiné místo, byla chata opuštěná a začala chátrat, pozdější vlastník již neměl v plánu budovu rekonstruovat a tak postupně mizí.

1 64 128 191 245 246 247 248 249 250 251 254