Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 63 125 187 246 247 248 249 »
Počet objektů v databázi: 7462

Novogotický templ - Krásný Dvůr

Novogotický templ je centrální stavba, jejíž obvod je vepsán do kruhu. Půdorys je tvořen šesti trojbokými úseky, mezi kterými jsou vysoké trojboké pilíře. Spodní část stavby vynáší užší převýšenou lucernu, do které jsou netradičně v úrovni korunní římsy opřené půloblouky napodobující gotický opěrný systém. Střecha je jehlancová a vrcholí makovicí s latinským křížem. Templ je důmyslnou kombinací cihelné a dřevěné nosné konstrukce, což umožnilo celkové odlehčení obvodového pláště a tím zvětšení prosklených ploch. Ve své době šlo o velmi atypický a odvážný počin. Od hlavic interiérových…

Dům čp. 79 - Mašťov

Patrový dům stojící na obdélném půdorysu, se sedlovou střechou, se zděným přízemím a původně přiznaným hrázděným patrem. Úrovně jsou odděleny profilovanou římsou. Výstavba je datována okolo poloviny 18. století. [1]

Dům s hrázděným patrem - Mašťov

Řadový patrový dům se zděným přízemím a hrázděným patrem, se sedlovou střechou pochází z 1. pol. 19. st. Fasáda je členěna dřevěnou profilovanou mezipatrovou a nadokenní římsou. V patře nad vjezdem je situován výklenek s reliéfem Nejsvětější Trojice. [1]

Pohřební kaple Mladotů ze Solopysk - Mašťov

Kaple s terasou a schodištěm je obdélné dispozice, krytá valbovou střechou, z níž při hlavním průčelí vystupuje trojúhelný štít, pochází z roku 1805. Fasáda objektu je členěna toskánskými pilastry s průběžným kladím se zdobným vlysem. Terasa je umístěná před hlavním vchodem do kaple a je lemována zděnou, hladce omítanou zídkou. Zpřístupněna je dvěma jednoramennými schodišti. Pod terasou se nachází nízký obdélný vstupní otvor do krypty kaple, který je lemovaný sloupy. [2]

Kostel sv. Petra a Pavla - Volyně u Výsluní

Loď kostela je obdélná a je možné, že většina jejího zdiva pochází z období gotiky. Za pozdně gotický je považován portál v jižní zdi a sakristie přistavěná k severní straně lodi. Jiné zdroje zařazují sakristii jako barokní. Kromě jižního portálu vede do kostela další vstup uprostřed západní stěny. Různá výška oken naznačuje existenci nedochované dřevěné tribuny, která stála podél západní a částí jižní a severní stěny. Krov lodi je barokní z poloviny 18. století a ze stejné doby zřejmě pochází malý sanktusník. Z architektonického hlediska je významnou částí kostela raně gotický presbytář…

Blücherův palác - Opava

Nárožní barokní čtyřkřídlý patrový šlechtický palác z 30. let 18. století, s bohatě štukem zdobenou fasádou, vznikl přestavbou starší stavby ze 16. století postavené na místě tří starších domů. Upravován v 19. a 20. století. [3] Hlavní průčelí patrové budovy má trojosý střed, zvýšený o mansardové patro. Člení ho pilastry s korintskými hlavicemi a je ozdobeno kartušemi, štukovým reliéfem opavské jezuitské Madony v atice hlavního průčelí a znakem Larischů – Mönnichů nad balkonovými dveřmi. Balkon nad bohatě profilovaným barokním portálem, nesený korintskými sloupy, má rokokovou mříž a stejná…

1 63 125 187 246 247 248 249 »