Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 56 57 58 59 60 61 62 116 174 231
Počet objektů v databázi: 6921

Evangelický kostel (Habřina)

Empírový kostel z roku 1851 s obdélnou lodí, půlkruhovým presbytářem a zvonovou věžicí nad trojúhelným štítkem v západním průčelí. Půlkruhová okna zazděna, vstupy s kamennými rámy. Střechy zcela novodobé na doplněné cihelné římse. [3]. Interier pokrývaly ornamenty, v apsidě biblický citát (podle Matouš 11,28): ´Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, já vás chci občerstvit.´ [6]

detail

Kostel sv. Havla

Areál barokního kostela, vystavěného zřejmě na místě staršího kostela, jak dokládají druhotně užité gotické články ve zdivu kostela a náhrobek z roku 1685. Bezvěžový kostel s přidruženou zvonicí je charakteristickým typem kostela Litoměřicka.[1] Bez střechy, sanktusníku, krovů a stropu (propadly se v 70. letech 20. století). Klenba nad presbytářem je vlhká, ale drží. Zůstalo pouze obvodové zdivo do původní výše, nad jedním ze šesti oken je prolomeno, u některých dalších poškozeno. Z koruny zdiva vyrůstají stromky. Fasáda je zničena. Okna jsou rozbitá, dveře jsou poškozené a otevřené. V…

detail

Kaple sv. Ducha a sv. Hrobu, tzv. Kostelíček - Liběchov

Kostel stojící na viničním kopci jižně nad obcí, je jednolodní bazilika s věží v průčelí, orientovaná k JV. Obdélný půdorys s presbytářem uvnitř polygonálním, vně půlkruhovým. Loď je kryta sedlovou (nad presbytářem valbovou) střechou s prejzy, věž na čtvercovém půdorysu má zvonovou mansardovou střechu krytou plechem a zakončenou lucernou. Fasády jsou členěny pilastry s toskánským tvaroslovím, nesoucím lizénové římsy. V polích mezi pilastry nad středovou římsou jsou na bocích lodě umístěna kruhová okna opatřená mřížemi. Hlavní průčelí je trojosé s obdélným vstupním portálem lemovaným kamenným…

detail

Hřbitovní kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova - Hořín

Hrobka se nachází v JZ části obce, v areálu hřbitova u silnice. Areál tvoří samotný objekt osmiboké hrobky (umístěné na vyvýšené terase a přístupné po kamenném schodišti) a půlkruhová zeď s náhrobky, uzavírající areál na Z straně. Předmětem památkové ochrany je pohřební kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova, ohradní zeď s náhrobky, přístupové schodiště, sochy sv. Notburgy a sv. Wolfganga (původně stály na hřbitově, v současnosti jsou umístěny v lapidáriu v Mnichově Hradišti) a pozemky vymezeného areálu. [1] Kapli v půlkruhu obklopuje pohřebiště členů mělnické větve rodu Lobkowiczů od dob knížete…

detail

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel představující architekturu vrcholného baroka.

detail

Dvůr Řestoky

V roce 1718 koupil Rosice u Chrudimi Norbert Oktavián Kinský a záhy je vybavil velkou hlavní sýpkou, vloženou do zdejšího dvora. Fasády mohutné budovy člení redukované pilastry kombinované s iluzivním červeně malovaným členěním. Střechy zakončují náročně řešené půdorysně zvlněné štíty, rámované svazkovými pilastry a zdobené vázami. Nejpozoruhodnějším architektonickým prvkem jsou však obloukovitě poklesávající římsy ukončující sokl a oddělující trojúhelný nástavec. Neobvyklý průběh říms, výrazně zvyšující dynamičnost štítů, nás nechává na pochybách, že máme před sebou variantu štítu průčelí…

detail

Nový Dvůr u Křovic

Dvůr byl postaven v roce 1750. Měl čtvercovou symetrickou dispozici, se stodolou s vjezdy s dřevěným nadpražím a chlévy po bocích a obytným domem a sýpkou uprostřed čelních stran. Průvlaky v přízemní sýpce zde nesly subtilní sloupy s hlavicemi se sedly. zdroj: Hospodářské dvory, Jan Žižka, str. 52 

detail

Zvonice Borek

Zvonice je samostatně stojící čtvercová stavba z kamene (přízemí) a cihel. Přízemí bylo členěno na nárožích a uprostřed vertikálním pásy s naznačenými kvádry. Vstup segmentový na S straně. Patro je odděleno zubatým pásem z cihel nakoso postavených a má na všechny strany po dvojici oken završených oblouky, které jsou plasticky zvýrazněny. Okna jsou vložena do vpadlin s nízkým segmentem. Podstřešní profilovaná římsa. Střecha stanová, krytá bobrovkami. Na vrcholku dvojitý kříž. Interiér otevřený do krovu. Uvnitř stolice dubová vzpěradlové konstrukce pro 2 zvony s kyvem ve směru S - J. Předmětem…

detail

Dvůr Koloredov

Z několika málo zachovaných dokumentů ze 17. století vyplývá, že kolem roku 1666 bylo varvažovské panství ve špatném hospodářském stavu a poddanské poměry velmi zlé. Nejtíživější byly povinnosti robotní a daňové. Ve druhé polovině 17. století začalo docházet k velké dosídlovací akci, kdy se na lesní půdě, na vyklučených pasekách, začali usazovat noví osídlenci. Tehdy začaly vznikat nové osady, např. Boudy a Horní Ostrovec, na varvažovsku pak po roce 1710 osady Most, Paseka, Horní a Dolní Plazy. V závěrečné fázi kopaninského kolonizačního rozmachu po roce 1760 začala vznikat další hospodářská…

detail

Dvůr Černousy

Součástí areálu byl kdysi zámek. Majitelé zde zřejmě pobývali jen krátkodobě a sporadicky. Do 2. světové války zde sídlil Německý horský spolek, který pro Ještědské a Jizerské hory pořádal chlapecké tábory. Po válce byl ve správě státního statku, která vedla k demolici zámku a zchátrání ostatních budov. Ze zachovalých budov jsou nejpozoruhodnější dvě polygonální sýpky ve východním křídle. Sýpky i celý objekt hospodářského dvora byly postupně rekonstruovány od roku 2010, rekonstrukce sýpek byla dokončena v roce 2015. Od té doby se zde nachází penzion s restaurací.

detail

Dvůr Trnová

Dvůr Trnová - Karolín na colloredo-mandsfeldském panství Dobříš je postaven na příčně obdélném symetrickém půdorysu rozměrů 90 x 60m. Čelo dvora tvoří dlouhá budova s krátkými bočními křídly, jejíž střed zdůrazňuje dvoupatrová sýpka s průjezdem brány. Pole nad otvorem vjezdu brány s knížecím znakem rámují pilastry s čabrakovými hlavicemi, podložené slepým, z omítkové rustiky vysazeným arkádovým obloukem. Horizontálně členěné fasády chlévů po bocích sýpky rytmizují hluboké segmentové niky okenních otvorů, které odpovídají tloušťce zdiva, zachycujícího tlak valených kleneb v interiérech.  zdroj…

detail

Dvůr Buzice

Dvůr trojkřídlé "zámecké" dispozice se k Blatné obrací čelem uzavřený ohradní zdí, kdysi s branou. Proti ní stojí patrový dům s drobnými chlévy pro vepře po bocích, s fasádami členěnými vpadlými poli a ukončenými konzolovou římsou. "Čestný" dvůr uzavírají chlévy s obytnou částí a stodola s kolnami. Fasády chlévů, původně s termálními okny s masivními kamennými podokenními římsami, člení ve střední části půlkruhově sklenutá arkádová pole, po stranách vystřídaná poli obdélnými. Světlá šířka interiéru zaklenutého vzdutými plackovými klenbami umožnila již uspořádání o třech obslužných chodbách.…

detail

Kostel Všech svatých

Kostel je jednolodní s gotickým vítězným obloukem v presbytáři. Třístranná dřevěná empora pochází ze 17. století. Hlavní oltář byl raně barokní, vyroben roku 1660.

detail

Kostel Nejsvětější Trojice Nové Sedliště

Kostel je jednolodní, obdélný s bočními rizality a rovně uzavřený zužujícím se presbytářem s konkávními bočními stěnami. V kostele se zachovalo barokní a klasicistní vybavení, které je zdevastované. Kostel měl zřejmě věž, která byla v 19. století odbourána. V interiéru jsou kromě zdevastovaného inventáře heraldické náhrobky rytířské rodiny Tucherů umístěné pod kruchtou. Oltář byl pozdně klasicistní z první poloviny 19.století s pozdně barokním obrazem Nejsvětější Trojice. [6]

detail
1 56 57 58 59 60 61 62 116 174 231