Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 60 61 62 63 64 65 66 127 189 252
Počet objektů v databázi: 7534

Vila Třeboutice 54

Funkcionalistická vila na kraji vesnice Třeboutice, několik kilometrů východně od města Litoměřice. Prázdná od povodní v srpnu 2002.

Dvůr Vycherov

10/2017 - na katastru nemovitostí zápisy Zahájení exekuce - Bouma Věroslav, Zástavní právo smluvní, Zástavní právo soudcovské a Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

BD Zlatnická 21

2017 - Prázdný panelový dům na nechvalně proslulém mosteckém sídlišti Chanov. Původní vchod do budovy je zazděný, jediný přístup dovnitř je skrz kostry balkónů na zadní straně. Objekt je v naprosto dezolátním stavu, jeho oprava by byla velmi pravděpodobně nemožná. Vedlejší vchod (č.p. 23) také není v nejlepší kondici, stále jej ale obývá několik nájemníků.

Usedlost Javornice 9

V areálu této zemědělské usedlosti čp. 9 se nachází objekt pozdně gotické patrové sýpky se strmým sklonem střechy a obloučkově tvarovaným štítem. Sýpka je z počátku 16. století a má ve dvorní fasádě okno s gotickým sedlovým ostěním, které je pravděpodobně přenesené z hradu Helfenburk. Památkově cenné jsou dochované konstrukce a materiály. 

Dvůr Kladruby

Původně středověký dvůr, obnovený na konci 17., přestavovaný v polovině 18. a na počátku 19. století s dochovanými hlavními objekty a s cennými stavebními konstrukcemi včetně detailů. Památkové kvality a vypovídací účinek hospodářského dvora zvýrazňuje vazba na premonstrátský Klášter Teplá a na další klášterní dvory. Nezastupitelná je krajinotvorná funkce, kde kromě centra, tedy vlastního areálu kláštera jsou dvory součástí souboru staveb, drobných objektů a plastik rozmístěných v kulturní krajině vytvořené v průběhu staletí činností kláštera premonstrátů.

Dvůr Lvová

Podle dochovaných písemných pramenů byl zděný hospodářský dvůr vystavěn v letech 1737-1739 na místě bývalého poplužního dvora. V 90. letech 20. století došlo pro havarijní stav k jeho demolici. Na místě zůstalo pouze několik fragmentů. 

Hospodářský dvůr Šumná

Lehce obdélný, průjezdný dvůr pod hradem Šumburk pochází z 18. stol.. Na východní straně se nachází samostatná budova stájí. Je spojena zdmi, dříve s branami, se západním objektem o půdorysu U. Dnes jsou objekty bez střech, jde spíše o zříceniny. Přízemní hospodářský objekt čp. 3 je ze západní strany vymezen domem čp. 1, na východní straně pak objektem čp. 4. Dochovalo se pouze obvodové těleso. Hospodářský objekt na jižní straně areálu (čp. 4) je dochován pouze v obvodovém zdivu. [1] Čtyřkřídlá dispozice kolem pravoúhlého dvora s 2 branami. Na severní straně isolovaná budova stájí, na jejíž…

Dvůr Nahý Újezdec

Hospodářský dvůr při tvrzi a pak při zámku, po demolici zámku v r. 1964 jediný pozůstatek zámeckého areálu. Zajímavým a ojedinělým příkladem spojení hospodářského a technického objektu je stodola s polygonálním křídlem, určeným původně pro žentour (volně stojící obdoba žentouru stojí v Nedražicích). 2006 – stodola a sýpka dlouhodobě nevyužívány a neudržovány (střecha nad centrální části stodoly propadlá, krovové konstrukce v místě chybějícího zastřešení zřícené, povalový strop žentouru částečně poškozen, zdivo poškozuje náletová vegetace, ve zdivu vrostlé stromy, západní stěna stodoly…

Dvůr Trhomné

Bývalý dvůr z 18. století, rozšiřovaný průběžně v 2. polovině 19. století a ve 20. století upravovaný. Usedlost v minulosti známá pod místním pojmenováním "Krajdlovna" podle posledního majitele, podle výpovědi pamětníků sloužila jako soukromá jatka (porážka dobytka).

Dvůr Kystra

Pravoúhlý dvůr je přístupný zděnou omítanou branou. Výrazné barokní volutové štíty chléva jsou zakončené tympanonem. Pravoúhlý ortvor brány s pilastry pro změnu naopak završen elipsovým segmentem. Obytné stavení se sedlovou střechou má z jihu valbu. [1] Ve vsi stávala tvrz, která byla na počátku třicetileté války vypálena a roku 1622 se uvádí jako pustá. Na počátku devatenáctého století byly její zbytky zbořeny a Schwarzenbergové nechali na jejím místě postavit ovčín, který se nachází v areálu hospodářského dvora. Barokní zemědělský dvůr čp. 1, do kterého se vjíždí bránou s pilastry…

Zámek Kohout

Dvůr s nevelkou osadou vznikl někdy v polovině 14. století, kdy jej vlastnil Jan z Bokinberka.

Johann Liebieg & Co., přádelna bavlny

Téměř čtvercový půdorys 55 × 43 m je asymetricky rozdělen lanovištěm a obsluhován předstupující hlavní schodišťovou věží čtveřicí věží nárožních – na západní straně obsahují toalety, na východní nouzová schodiště. Obvodové stěny čtyřpodlažní budovy tvoří cihlové zdivo, nosnou konstrukcí stropů je však 64 polí železobetonového skeletu systému Considère s osmihrannými sloupy s ovíjenou výztuží.

Vrátnice továrny, Přemyslova, Jablonec nad Nisou

Tyto dvě budovy zjevně chátrají hodně dlouho. Nepodařilo se mi bohužel zjistit co to dříve bylo.

1 60 61 62 63 64 65 66 127 189 252