Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 35 61 62 63 64 65 66 67 68 102 135
Počet objektů v databázi: 4042

Dvůr Kladruby

Původně středověký dvůr, obnovený na konci 17., přestavovaný v polovině 18. a na počátku 19. století s dochovanými hlavními objekty a s cennými stavebními konstrukcemi včetně detailů. Památkové kvality a vypovídací účinek hospodářského dvora zvýrazňuje vazba na premonstrátský Klášter Teplá a na…

detail

Dvůr Lvová

Podle dochovaných písemných pramenů byl zděný hospodářský dvůr vystavěn v letech 1737-1739 na místě bývalého poplužního dvora. V 90. letech 20. století došlo pro havarijní stav k jeho demolici. Na místě zůstalo pouze několik fragmentů. 

detail

Dvůr Šumná

Lehce obdélný, průjezdný dvůr pod hradem Šumburk pochází z 18. stol.. Na východní straně se nachází samostatná budova stájí. Je spojena zdmi, dříve s branami, se západním objektem o půdorysu U. Dnes jsou objekty bez střech, jde spíše o zříceniny. [1]

detail

Dvůr Nahý Újezdec

Hospodářský dvůr při tvrzi a pak při zámku, po demolici zámku v r. 1964 jediný pozůstatek zámeckého areálu. Zajímavým a ojedinělým příkladem spojení hospodářského a technického objektu je stodola s polygonálním křídlem, určeným původně pro žentour (volně stojící obdoba žentouru stojí v Nedražicích)…

detail

Dvůr Trhomné

Bývalý dvůr z 18. století, rozšiřovaný průběžně v 2. polovině 19. století a ve 20. století upravovaný. Usedlost v minulosti známá pod místním pojmenováním "Krajdlovna" podle posledního majitele, podle výpovědi pamětníků sloužila jako soukromá jatka (porážka dobytka).

detail

Dvůr Kystra

Pravoúhlý dvůr je přístupný zděnou omítanou branou. Výrazné barokní volutové štíty chléva jsou zakončené tympanonem. Pravoúhlý ortvor brány s pilastry pro změnu naopak završen elipsovým segmentem. Obytné stavení se sedlovou střechou má z jihu valbu. [1] Ve vsi stávala tvrz, která byla na počátku…

detail

Johann Liebieg & Co., přádelna bavlny

Částečně využívána jako sklad nedaleké pily.

detail

Opuštěné objekty

Tyto dvě budovy zjevně chátrají hodně dlouho. Nepodařilo se mi bohužel zjistit co to dříve bylo.

detail

Dvůr Pšov

Statek je postaven v empírovém slohu. Nachází se na obdélném pozemku, má třístranou dispozici. V čele parcely, obrácené do návsi, stojí velkorysý obytný dům. V severní části areálu jsou hospodářské budovy a sušárna. Parcelu od západu uzavírá stodola. 9/2017 - na katastru nemovitostí zápisy:Exekuční…

detail

Dvůr Pšov 22

Cena: 600 000 Kč
detail

Dvůr Čejkovice

Zemědělská usedlost je tvořena obytným patrovým domem obdélné dispozice a hospodářskými budovami s chlévy a sušárnami, pochází z přelomu 18. a 19. století. Celý areál je obehnán oplocením a vjezd do dvora rámuje masivní zdobená kamenná brána.

detail

Dvůr Zlovědice

Areál usedlosti je v pohledu z ulice charakterizován štítem obytného domu a bránou. Chráněné budovy tvoří společně v řadě do hloubky dvora protáhlý obdélný půdorys. Napravo východně od brány stával výminek, ze kterého se zachovala jen jedna obvodová zeď.

detail

Statek Kundratice

Opuštěný, přízemní nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva. V původních dispozicích se jednalo o obytnou budovu, stáje, stodoly, vejminek, vše s volnými půdami. Za obytným statkem se nachází torzo samostatné stodoly.

detail

Strážní domek Radlická

Strážní domek z roku 1872, přízemní obdélná stavba se sedlovou střechou s řezbářskými detaily na trámech. Jinak nevhodně zmodernizovaná, prázdná a opuštěná. Chráněný od roku 2006 jako soubor věcí Buštěhradské dráhy.

detail

Provozní objekt Radlická

Provozní objekt Buštěhradské dráhy postaven ve 20. letech 20. století. Přízemní drobný objekt s rovnou střechou, detaily z bílých cementových cihel. Chráněn v rámci souboru věcí Buštěhradské dráhy známého jako Pražský Semmering.

detail

Skladiště Radlická

Dřevěná budova skladiště z konce 19. století. Chráněna v souboru věcí Buštěhradské dráhy. Budova skladiště je ve zchátralém stavu, ohrožena probíhající rekonstrukcí přilehlé tratě.

detail

Provozní objekt - hradlo Radlická

Provozní objekt - hradlo z konce 19. st. Dřevěný drobný domek s dekorativním štítem. V současnosti není potřebný k provozu dráhy, prázdný a chátrající. V areálu nádraží Praha - Jinonice jsou tyto stanoviště dvě, Chráněno v rámci souboru věcí Buštěhradské dráhy.

detail

Provozní objekt Radlická - hradlo II

Provozní objekt - hradlo z konce 19. st. Dřevěný drobný domek s dekorativním štítem. V současnosti není potřebný k provozu dráhy, prázdný a chátrající. V areálu nádraží Praha - Jinonice jsou tyto stanoviště dvě, Chráněno v rámci souboru věcí Buštěhradské dráhy.

detail

Provozní objekt - traťovka Radlická

Drobný provozní objekt z 20. let 20. století. Půdorys písmene L, kancelářská část v kratší části, v delší podél trati skladovací plochy. Hladké fasády doplněné šambránami z bílích cementových cihel. Objek bet využití, prázdný, ohrožený jako ostatní v obvodu stanice, probíhající rekonstrukcí dráhy.…

detail

Dvůr Hořín

S výstavbou černínského zámku v Hoříně na bývalém panství Mělník, dokončovanou kolem poloviny 18. století, souvisela i výstavba nových dvorů. V samotném Hoříně stojí v linii příčné osy zámku dvůr obdélné symetrické dispozice, navazující kolmo na jeho hlavní osu. Proti sobě zde stojí patrová obytná…

detail
1 35 61 62 63 64 65 66 67 68 102 135