Králíček Emil - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 22

Beniesova vila

Kubistická vila majitele cukrovaru. Jedná se, kromě jiného, o jednu z prvních staveb s plochou střechou a první, která měla na ploché střeše projektovánu zahradu.

Nájemní dům stavitele Matěje Blechy

Řadový dům na hloubkové parcele, čtyřtraktové dispozice. Čtyřpatrové uliční průčelí s polosuterénem, mezaninem a s podkrovím je pětiosé, zdobené pásovou bosáží. Střední osa od 1. p výše předstupuje segmentovým arkýřem, podklenutým vysokým segmentem a vrcholícím balkonem s kovovým secesním zábradlím do zděných sloupků. V krajních osách 2. p. vysunuty na trojici volutových konsol segmentové balkony s ozdobným kovovým secesním zábradlím. Průčelí uzavírá segmentový štít, vyplněný bohatou secesní ornamentikou, po stranách na pozadí festonů s plastikami putti. Zastřešeno vysokou mansardovou…

Vila Kraus čp. 289

Patrová solitérní vila se zvýšeným přízemím a podkrovním patrem má nároží zvýrazněné dvojicí polygonálních rizalitů, z nichž pravý přechází do polygonální věžice a vytváří tak asymetrii fasády. Mezi rizality vložil architekt dynamicky vykrojenou přízemní zimní zahradu, nad kterou se uplatňuje v patře částečně krytá terasa. Architekturu vily doplňují modře laděné dekorativní plochy se stylizovaným secesním florálním dekorem. Patrová vila se zvýšeným přízemím a podkrovím s mansardovou střechou se vyznačuje charakteristickou vytříbenou dekorativní zdobností, kterou si Emil Králíček osvojil během…

Betlémská kaple na Žižkově

Pravoúhlá kubistická stavba z let 1912 - 1914 s vydutým štítem a plochou střechou, k níž je od JZ představen vysoký hranolový blok předsíně a na SV mělký presbytář, obestavěný pozdějšími přístavky. Hlavní fasáda architektonicky členěna širokými lizénami s kubizujícími hlavicemi, v nadpraží reliéf Božího beránka. Po stranách ve výklencích busty Jana Husa a Petra Chelčického, mezi nimi uprostřed průčelí nápis ozdobným kubizujícím písmem "Betlémská kaple - k 500 leté památce mučednické smrti Mistra Jana Husi". Průčelí vrcholí plastickou knihy a kalicha. R. 1938 přistavena sakristie a vztyčena…

Vila Na Zátorce čp. 320

Volně stojící jednopatrová vila má dvoutraktovou dispozici a střízlivě geometrické tvary exteriéru, doplněné o strukturu převážně ve formě spirál a plošek modravých "drahých kamenů".

Dům Diamant

Dům tvoří exponované nároží Spálené a Lazarské ulice a zároveň čelo úzkého bloku mezi ulicemi Spálenou a M. D. Rettigové. Má obdélný třítraktový půdorys rovnoběžný s Lazarskou ulicí. Hlavní fasádu do Lazarské ulice flakují dva pětistranné polygonální arkýře v úrovni 1. – 3. podlaží. Je podsklepený, třípatrový s mansardou, krytý mansardovou střechou. Ve zděné konstrukci se uplatňují železobetonové trámy a železné nosiče. Ze čtyřosé fasády do Lazarské ulice vystupuje po celé její šíři v úrovni 1. a 2. patra rizalit na krakorcích. Arkýře zdobí kubizující pilastry, drobné fasetované římsy a…

Adamova lékárna

Dům je čtyřkřídlý, hlavní průčelí je rozvrženo do dvou částí. V pravé části v přízemí jsou zaklenuté vstupy do lékárny, ve druhém patře je vyklenutý arkýř nesený sochami atlantů, shora ukončený terasou. Této části domu dominuje secesní oválná arkáda, nad kterou se zdvihá věžový nástavec atelieru s proskleným průčelím. Levá čtyřosá část domu navazuje na pravý díl bez výraznějšího členění, v přízemí je umístěná výkladní skříň. Fasáda zadní části domu, která je obrácená do Jungmannova náměstí, je řešena odlišně. Původní podobu si zachovala konstrukce podkroví a kopule. V interiérech domu jsou…

MD Sokolovská čp.439

Čtyřpatrový dům s dvorními křídly je výrazný, uliční šestiosé fasády do Sokolovské a Vítkovy ulice jsou komponovány ke společnému účinu. Domovní vchody, umístěné v krajních osách, lemují edikuly, zdobené v nadpraží secesním rostlinným ornamentem a ženskými hlavami. Na fasádách se uplatňuje bohatý secesní štuk. Dům je podsklepen, do dvoutraktového křídla v Sokolovské ulici je umístěna plochostropá domovní chodba, v trojtraktovém křídle ve Vítkově valeně zaklenutý vjezd do dvora, z něhož je přístupné další obdobné dvojramenné schodiště.

Semenářství Jindřich Vaňek

Jde o dům, jehož stavebníkem byl Jindřich Vaňek, komerční a burzovní rada, člen pražské plodinové burzy a Akademie zemědělských věd. V roce 1900 založil velkoobchod se semeny u Zlaté husy na Václavském náměstí s přidruženou velkou semenářskou stanicí. Vaňek, plně zaujat svým podnikem zaměstnával již několik let po založení závodu na 120 zaměstnancův pěti obchodních budovách. Do rozsáhlého skladiště mezi nábřežím, které roku 1930 bylo známo jako Vltavská ulice a Bezejmenná, bylo možné umístit 200 vagonů zboží. Jeho podnik se stal v meziválečném období největším semenářským a zahradnickým…

Všeobecná záložna v Karlíně

Při vstupu do budovy je vlevo postava sedícího kovodělníka a vpravo je poloviční akt sedící mladé ženy. Čtyřpatrový nárožní dům má nestejně dlouhé fasády, na nichž jsou nejvýraznějším prvkem nárožní cylindrické arkýře, ukončené ve 4. p. balkony. Na fasádě do ulice Prvního pluku je pak ještě dvojice hranolových arkýřů, do ulice Sokolovské pouze jeden arkýř. [1]

BD Haštalská 11

Novostavba v poloviny 19. století zbořena a je postaven dům nový, již v nové uliční čáře. V knize Umělecké památky Prahy se uvádí jako stavitel Vladimír Sedláček, v jiných materiálech je uváděn jako architekt Emil Králíček.

BD Na baště sv. Ludmily čp.247

Ze tří stran volně stojící jednopatrový dům (s částečným podkrovím) má trojtraktovou dispozici a probíhá v délce nepravidelných tří os. V rozšířené levé ose je sdružená dvojice oken zvýšeného přízemí, v 1. p. trojboký arkýř, nesoucí otevřenou terasu před podkrovní logií. Okna suterénu chrání ornamentální mříže; mezipatrové panely nesou reliéf geometricky stylizovaných rozvilin. Vstupní portál rámují pilíře ve tvaru převrácených komolých jehlanců, formovaných podle kubistických vzorů ostrými zářezy do radikálně rozložených břitů. Střed supraporty má geometricky stylizovanou girlandou lemovaný…

Vila na Libušince

Samostatně stojící budova na zkoseném nároží. Jádrem je jednopatrový dům na půdorysu nepravidelného pětiúhelníku, dvoutraktové dispozice se schodištěm na zaoblená šestiúhlém půdorysu; k tomuto jádru se připojuje jednotraktové přízemní křídlo podél Libušiny ulice. Dům má vystupující terén bez dalšího podsklepení, kryje ho mansardová střecha. Na exteriéru (nad zvýšeným přízemním jednopatrovém s výrazně provedeným podkrovím) má reprezentativní jižní průčelí, jímž se dům obrací do křižovatky Libušiny ulice s nábřežím. Hned za nárožními kanelovanými lisenami (jaké se opakují i na dalších nárožích)…

Malá vodní elektrárna Spálov

Původně byla osazena dvěma Francisovými turbínami, přičemž celkový výkon elektrárny dosahoval 2 MW. V rámci celkové modernizace byla elektrárna plně zautomatizovaná. Francisovy turbíny byly nahrazeny Kaplanovými vertikálními turbínami. Byly vyměněny také generátory čímž stoupl celkový výkon na 2,4 MW a průměrná roční výroba se zvýšila o cca 30 %, dosahuje hodnoty 12 GWh. V budově se nachází původní lustr vyrobený místními skláři, který sahá přes tři patra. Objekt také zdobí i rozměrná nástěnná malba od akademického malíře Ferdinanda Rubeše a znázorňuje stvoření vodní síly elektrárnou Spálov…

Šupichovy domy, Ledový palác

Dům ve stylu pozdní secese s prvky převzatými z kubistické architektury postavil Matěj Blecha dle plánů architekta Králíčka. Nárožní objekt železobetonové skeletové konstrukce tvoří dvě křídla svírající tupý úhel, ve dvoře přiléhá dvěma křídly přízemní zástavba. Pětipatrová uliční fasáda s mansardovým podlažím má zaoblené nároží, průčelí do Štěpánské ulice a náměstí jsou řešena obdobně. Vstup v nároží kryje plochá stříška. Výrazným prvkem nároží jsou konvexně vypjaté poprsně balkónů 1. až 3. patra nesou čtyři měděné konzoly v podobě hlavy Merkura, povrch balkonových poprsní zdobí mělká kanela…

BD Hybešova 519

Třípatrový pětiosý řadový dům rytmizuje dvojice lichoběžníkových arkýřů, končících ve 3.p. balkonem. Nad vchodem je reliéf dívky s pávem, geometrický dekor se objevuje v arkýřích, ve stylu geometrické secese je rovněž zábradlí balkónů.

Hotel Zlatá husa

Pětipatrová budova hotelu se čtyřpatrovým křídlem na pravé straně půdorysně lomeným, se schodištěm uprostřed. Lehké zalomení vtipně vyrovnává nepravidelnost parcely. Vzadu příčné křídlo shodné výšky, na levé straně nižší křídlo hloubkové, dvoupatrové. Průčelí do Václavského náměstí je secesní s širokým středním travé, vrcholícím pyramidálně, v popředí s obdobně řešenými valbovými střechami. Plastické prvky, egyptské postavy heroů, naznačující zřejmě slohovou inspiraci, dobově příznačnou. Nad přízemím oválně zaklenutá okna mezipatra. Nad nimi ve středním travé mělce zaklenutá okna mezipatra.…

BD Badeniho čp. 29

Nárožní dům skeletové konstrukce sestává ze dvou nepravidelně překřížených trojtraktů, je podsklepený, krytý plochou střechou. Hlavní východní průčelí se šestiosé (levé dvě osy ustupují), pětipatrové s podkrovím, které ustupuje za čelní terasu. Přízemí a 1. p. nesou hnědý keramický obklad, výše je fasáda světle omítnutá. Boční průčelí je čtyřosé, jeho úprava navazuje na řešení hlavní fasády. Dvorní fasády nesou větší počet jednoosých balkonů. Vestibul a na začátku i schodiště jsou obloženy světlým šedohnědým vápencem, nad červenavým kamenným soklem je železné zábradlí s madlem z bílého kovu.

BD Milady Horákové čp. 42

Nárožní dům sestává ze dvou překřížených trojtraktů, v jejichž styku se objevuje lomené schodiště. Hlavní průčelí je nad silně vystupujícím suterénem čtyřpodlažní, pětiosé. Domovní portál byl vložen do travertinem obkládaného výklenku, fasádu rytmizující ploché balkony. Boční průčelí za zaobleným nárožím je pětiosé, v 1. a 2. patře nese zavěšený rizalit, přecházející na čp. 43. Obě fasády završuje hranolová, markýzovitě vysazená korunní římsa. Vestibul má podlahu vydlážděnou a stěny obložený černým a bílým mramorem, do úhlu dvorních fasád jsou vloženy malé loggie na trojúhelném půdorysu.