Janák Pavel - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 13

Fárův dům Pelhřimov

Jedním z nejznámějších děl Janákova kubistického období bývá uváděna rekonstrukce domu čp.13 na náměstí v Pelhřimově. Opomíjena je skutečnost, že byla zamýšlena a vznikla především jako přestavba barokního objektu hotelu "U Zlatého soudku", původně patřícímu Leopoldu ze Šternbachu.

Vila Dovolil čp 1797

Volně stojící jednopatrový dům s ustupujícím 2. patře má dvoutraktovou dispozici. Uliční severní fasádu rozdělují nestejně dlouhá okna do tří os, výrazným prvkem je terasa nad přízemím, obíhající nároží. V konstrukci je kombinován železobetonový skelet s nosnou cihelnou stěnou. [2] Dvougenerační dům pro Karla Dovolila a jeho rodiče navrhl Pavel Janák jako jednopatrový cihelný a značně hloubkový jednotrakt s dvěma vnitřními železobetonovými sloupy, které zároveň vymezují hloubku střešního bytu s terasou konstrukce. V přízemí a suterénu ale konstrukce dispoziční traktování nevymezuje. Vzhledem…

Vila Linda čp. 1800

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, s ustupujícím terasovitým uspořádáním, takže v patře je proti přízemí zachován pouze užší trakt s pracovnou. Hlavní jižní fasáda je rozdělena v podstatě do dvou nestejně širokých os, pravá vybíhá terasou nad garáž ulice až do úrovně ulice. [2] Dům zaujme stupňovitým terasovým uspořádáním vzdáleně připomínajícím Loosovy realizace ve Vídni(vila Scheu apod.) Při bližším zkoumání však zjistíme, že dojem je ochuzen díky nerealizovanému průběžnému balkonu před obývacím pokojem. Terasa zůstala v prvním plánu pouze nad garáží, která - protože…

Vila Janák

Stavba byla povolena 6.10.1931, kolaudována 3.10.1932 . Postavila ji firma MOK. Plně stojící třípodlažní dům ve svahu je opatřen fasádami s nepravidelně rozmístěnými okny, která mají různou velikost. Hranolová hmota stavby je narušena ustupujícím (ložnicovým) patrem s širokou terasou. Střed trojtraktové dispozice domu s cihelnými stěnami tvoří polokruhové zatočené schodiště. Celý jižní trakt je věnován obývacímu pokoji. [3] Dům má výhled na Hradčany. Pozemek 674.00 m², zastavěná plocha 101.00 m² , obestavěný prostor 828 m³ Vlastní dům architekta a autora urbanismu výstavy. Původní záměr…

Husův sbor Vinohrady

Konstruktivistická budova Husova sboru s obytným domem a věží podle návrhu Pavla Janáka. Ze stavebního hlediska tvoří Husův sbor na Vinohradech tři provozní jednotky: modlitebna, věž (zvonice) a obytný dům, spojené v jeden funkční celek. Stavba vyniká krystalickou čistotou díky využití železobetonové konstrukce. Unikátní je šestipatrová zvonice, která dodává celé stavbě monumentalitu.

Vila Vincence Beneše čp. 492

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice, jednopatrový, s podkrovím v sedlové střeše. K jeho severozápadnímu nároží se připojuje přízemní ateliérový přístavek pod lochou terasou, přístupný ze zahrady kovovým, na malou pavlač vedoucím schodiště,- Hlavní (jižní) fasáda je tříosá. pravou osu tvoří rizalit se šestikřídlými pásy oken v přízemí i patře, levá ustupuje na hloubku traktu a do vzniklého prostoru je před domovním vchodem vloženo závětří, jehož hranolový nárožní pilíř podpírá v patře situovanou terasu. Tu ohrazuje cihlové zábradlí, zděné do podoby pravouhlého roštu. Vchod na terasu s…

Vila Bohumila Kafky s ateliérem čp. 484

Patrová vila na obdélném půdorysu se sedlovou střechou a obytným podkrovím je spojena s přízemním ateliérem (na čtvercovém půdoryse), jehož prosklená zaoblená stěna se obrací na sever a jehož plochá střecha slouží jako terasa prvního patra. Fasáda je hladká z režných cihel, místy dekorovaná plastickou cihlovou vazbou (štíty, komíny). Vila je obklopena zahradou, která je obehnaná cihlovou zdí. Od branky se po schodech vystupuje k předsazenému hladce řešenému portálu, na jehož překladu je nápis ZDE ŽIL BOHUMIL KAFKA ČESKÝ SOCHAŘ. Nad ním je umístěna Kafkova reliéfní busta. V zahradě je na…

Hořanovského vila

Vilu ve stylu obloučkového kubismu navrhl v roce 1921 Pavel Janák Rondokubistický rodinný dům v němž se objevují i prvky historizující architektura byl postaven pro Antonína Hořovského, v roce 1940 byl rozšířen Stanislavem Loudou, který na místě staršího objektu vybudoval samostatně stojící domek správce. Přitom ovšem věrně kopíroval rondokubistické prvky. Původní projekt, který měl ještě secesní prvky, vypracoval stavitel Václav Šercl z Podolí, ale jeho tradiční návrh nebyl realizován. Na výzdobě vily - především interiéru - spolupracoval s Pavlem Janákem malíř František Kysela. Komplex…

Jakubcova vila

Patrová, téměř čtvercová stavba se široce okosenými rohy, zděná z cihel, omítaná (nový nátěr okrový, špalety a podstřešní římsa bílá), při severní části z průčelí přízemí přístavek s plochou střechou. Exteriér sokl mírně šikmý, obložen nepravidelnými kameny. Podstřešní římsa nahrazena širokou šikmou plochou navazující na horní okraj hlubokých okosených špaletových oken (okosení nad prkny přirozeně navazuje na nevýraznou římsu ze šikmých ploch). Okna dvojitá, šestitabulková. Široká okosení nároží ukončena pravoúhlými úskoky. Severní průčelí: pětiosé, 1.-2. a 4.-5. osa přisazena k sobě. V…

Vila Jana Drechsela

Evropsky významná kubistická stavba podle projektu architekta Pavla Janáka. Vystavěna v letech 1912–1913 stavitelem Karlem Postráneckým pro Jana Drechsela, tehdejšího pelhřimovského okresního hejtmana a císařského radu. V té době měl Janák již jasně zformulovaný program architektury, který oproti věcnosti tehdejší moderny prosazoval architekturu vyjadřující dynamické síly a ovládnutí hmoty duchem, jenž „mění hmotu ve smyslu zdramatizování především za pomocí elementu třetího, šikmé plochy“. Krystalinické tvary tak měly být protikladem statických pravoúhlých hranolů. V Drechselově domě se tato…

Palác Adria - Pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurta

Jedná se o vysoce hodnotný monumentální nárožní objekt od významného architekta, ojedinělý příklad tzv. národního slohu.Objekt zajímavý po stránce architektonické,typologické a konstrukční se řadí mezi nejzajímavější architektonické a technické památky moderního centra Prahy.Významné je značné množství dochovaných uměleckořemeslných detailů a náročné interiérové výzdoby náležející do jednotlivých stavebních epoch a vytvářející unikátní a harmonický celek. Nárožní palác tvoří železobetonový skelet, podsklepený, šestipatrový, krytý plochými střechami, půdorys lichoběžníkový,uvnitř dva dvory,…

Dvojdům pro Františka Krejčího a Emila Filu čp. 493 a 494

Volně stojící dvojdům dvoutraktové dispozice, jednopatrový s podkrovím v polovalbové střeše. Společná hlavní fasáda je rozdělena do šesti nestejných os, z nichž vnitřní široká dvojice tvoří v přízemí spojenou, jen čelním pilířem dělenou lodžii, nad kterou jsou v patře umístěná dvě široká okna zimních zahrad. Zadní celkově osmiosá fasáda se v patře otevírá dvěma lodžiemi, jež zaujímají střední šestici os, na vnitřní dvojici os v přízemí jsou východy na zahradní terasu. Levá boční fasáda obsahuje v podkroví velké ateliérové okno. celá stavba, stejně jako zahradní terasa s obvodovými parapety,…