Fürth Viktor - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 12

Vila Slunná čp. 540

Volně stojící dům ze dvou kolmo k sobě vedených jednotraktových křídel, napojených na střední, šikmo disponovaný prostor oválného půdorysu. Dům je jednopatrový, s částečně obytným podkrovím ve valbové mansardě. V tříosém čele oválného nárožního středu je domovní vchod pod malým balkonkem a vikýřem podkroví. Po stranách přiléhající k této části z obou uličních fasád vystupující rozalita s trojicemi úzkých oken. V úhlu na zadní straně nese konvexní fasáda v patře velkou terasu, podpíranou toskánskými sloupy, ze střechy vystupuje rozměrné čelo podkroví zvlněného obrysu. Exteriér člení hladké…

Vila Fiala

Dvoupodlažní dům zasazený do prudkého jižního svahu má předsazený suterén a vysokou mansardovou střechu.Nad suterénem před hlavním jižním průčelní je terasa. Ta nese půlkruhový zasklený portikus s dórskými sloupy, který v 1. patře přechází v terasu s kovovým zábradlím. Vstup na terasu z hlavní obytné místnosti vede přes zapuštěnou lodžii. Východní průčelí je tříosé. V přízemí se vstupuje na přilehlou zahradní terasu francouzským oknem. Západní průčelí prolamují v patře dvě okna a prostřední francouzské. Prostředním francouzským oknem je přístupný malý obdélný balkon. Balkon tvoří současně…

Schückova vila

Návrh domu využil rozlehlé parcely a zajímavého svažitého terénu. Vila je třípodlažní s polozapuštěným suterénem. Stojí na podezdívce z lomového kamene a na západní straně hlavního jižního průčelí má výrazný dvoupatrový rizalit. Obytné i poslední ustupující podlaží mají výraznou markýzu. Autoři se maximálně snažili propojit interiéry vily s rozsáhlou zahradou. Dům je vybaven soustavou teras a balkónů se schodišti a pergolami. S okolním prostředím ho spojuje i přístavek se zimní zahradou s rohovým arkýřem při západním průčelí. Hlavní vstup do domu směřuje od východu přes terasu s garážemi.…

Vila Romaina Rollanda čp. 522

Solitérní vila na půdorysu obráceného písmene C. Střídmé fasády patrové vily s podkrovím architektonizuje vlastně jen značně vysazená korunní římsa a novoklasicistně a barokně pojaté přístavky opatřené sloupovím a balustrádovým zábradlím.

Kressova vila čp. 519

Velice zajímavým způsobem řešená vila sestávající z několika asymetricky rozmístěných hmot nestejného půdorysného řešení a nestejné výšky. Vstupní hmota, řešená jako anglický porch, má dynamickou kompozici s konkávně projmutými plochami, ale proti barokním řešením je zde silně omezena dekorace - jen na šambránu hlavního vchodu - a především ukončení, kde chybí korunní římsa. Zajímavým, stavbu ozvláštňujícím detailem je použití nautických prvků, zde zmnožených kruhových oken. [1]

Barthova vila čp. 831

Volně stojící jednopatrový dům dvoutraktové dispozice má čtyřosou hlavní fasádu. Charakter exteriéru určují výrazné horizontály říms, hranolové šambrány oken, nárožní pilíře z hrubě opracovaných kvádrů. [1]

Dva dvoudomy v ulici Goetheho

Dva rodinné dvoudomy , stojící v řadě vedle sebe, jsou patrové s podkrovním patrem. V průčelí se výrazně uplatňuje rizalit schodištního bloku ve 2. ose od kraje a dvojice polokruhových arkýř ve vnitřních osách. Výrazný je přesah sedlové zvalbené střechy. Patro odděluje kordonový, několikrát odstupnělý pás, který není přetažen na schodištní rizalit. [1]

Vila Leopolda Kramera čp. 45

Volně stojící dvoupatrový dům trojtraktové dispozice má tříosé hlavní průčelí. [1] Plocha zastavěná nově navrženým domem byla větší, než povolovala regulace z roku 1907, nakonec ale byla povolena, neboť došlo též k vhodnějšímu přepracování parcelace pozemků. Velké převýšení terénu architekti řešili mohutnými podpěrnými zdmi z hrubého kamene, schodišti a dalšímim úpravami (garáž byla umístěna v úrovni ulice). Vstup do domu je řešen v úrovni suterénu přes malou schodišťovou halu. Suterén obsahoval dva byty zřejmě pro správce a služebnou, prádelnu a sklep.. Vila je dispozičně i konstrukčně…

Dvojdům Šárecká čp. 928 a 929

Asymetrické fasády, zrcadlově k sobě obrácené, vytvářejí spolu zrcadlově disponovanou stavbu, jejíž skladba je založena na dvojím prostorovém plánu. Střední část s ustupujícími vchody překrývá a zároveň chrání balkon, který je přetažen i do vedlejších os. Na vnějších stranách kompozici doplňují balkony u podkrovního patra. Dispozičně se jedná o trojtrakt se středním traktem hygienickým, odvětraným do světlíků. Schodiště je umístěno ve dvorním traktu, kde na zahradní fasádě vytváří výraznou vertikální linii okna. dvorní fasády jsou u obou objektů odlišné.

Vila manželů Schablinových

Puristický rodinný dům, postavený podle projektu Arnošta Mühlsteina a Victora Fürtha. Stavba byla povolena 18.14 1934 a kolaudována 22.12.téhož roku. Volně stojící budova dvoutraktové dispozice má hlavní průčelí pětiosé, se středním schodištním rizalitem zaoblených rohů. Původně dvojitw Muhlestein a Furt vyprojektovala původně romantizující, odkazující k tvorbě Josefa Marii Olbrachta, dům chráněný střecou s viditelným přesahem, který byl schválen v lednu 1934. Krachem n newyorské burze se situace změnila. Představa klidného života "ve svém? jistěná vlastnictvím akcií, se začala Robertu…

Vila Slunná čp. 548

Volně stojící dům, jehož dispozice spojuje dva rovnoběžné trakty s dalším příčným křídlem, je jednopatrový, krytý valbovou mansardovou střechou. Z hlavní fasády vystupuje jednoosý levý a výrazněji pravý tříosý rizalit. V prohlubni mezi nimi je domovní vchod za vnější předsíní, jejíž plochou stříšku podpírají toskánské sloupy, na pravém rizalitu je v patře zavěšen balkon půlovalného půdorysu. Z dvouosé levé fasády vystupuje v pravé polovině mohutný oblý arkýř, otevřený pěti rozměrnými, jen úzkými pilířky oddělovanými okny. Zadní fasáda je rozdělena do tří širokých os se středním rizalitem, k…

Vila Dělostřelecká čp. 588

Dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, s částečně obytným podkrovím ve valbové střeše. Nejvýraznější (východní) průčelí se obrací do ostrých úhlů křižovatky: je rozděleno do tří širokých os (v každé s trojicí sdružených oken), z nichž střední tvoří arkýř, završený v podkroví terasou za plným parapetem. V líci arkýře pokračují na obě strany parapety širokých balkonů, podpíraných sloupy toskánského tvaru. Ze západní fasády vystupuje oblý schodištní arkýř.