Dryák Alois - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 14

Strahovský stadion

Stadion má dle některých zdrojů největší rozlohu ze všech stadiónů na světě. Jeho kapacita činila 280 000 míst, z toho 96 000 k sezení.

Říhovského vila čp. 173

Vila je částečně inspirována venakulárním stylem, jak dokládá způsob utvářené krovové konstrukce a nakonec i dřevem obložený štít. Zděné konstrukce používají kombinaci hladké omítky s režným zdivem, které vlastně zdůrazňuje všechny tektonické části. Vedle nárožní rustiky a nepříliš profilované kordónové a korunní římsy má základní důležitost pro vzhled stavby malířská florální výzdoba, která asymetricky prorůstá průčelí, aby přinesla plody - pomeranče - nad širokým oknem. [1]

Mullerova vila čp.1039

Volně stojící vilu umístěnou na svažitém terénu ( do ulice třípodlažní, do zahrady čtyřpodlažní) architekt bohatě asymetricky pročlenil množstvím rizalitů, b´věžiček a altánů v pozdně gotickém a renesančním stylu. Výrazným prvkem domu jsou tři mohutné stupňovité štíty, jejichž tvarosloví vychází z Wiehlovy české novorenesance. Stěny domu zdobí malované sgrafitové ornamenty spolu s nízkými štukovými reliéfy. Perseus s hlavou medúzy, či s plastikou Jana Křtitele v nice na severovýchodní straně. Nároží domu člení bosáž, Nesouměrná dispozice domu má směrem do Dykovy ulice orientovány segmentově…

Vila Pětidomí čp. 238

Typická romantická stavba inspirovaná gotikou, viz mohutná věž s dlátovou střechou, renesancí, viz štít do ulice, a klasicismem, viz tvarování oken a niky, členění parteru pásovou rustikou. Ve střední nice tříosého uličního průčelí je figurka putti s rohem hojnosti, připomínající keramické práce Michaela Powolného. Stavbu porušil přístavba soudobé garáže. [1]

Vila Maměnka čp. 177

Střízlivá fasáda s historizujícími detaily je založena na obdélné hmotě stavby, z níž v průčelí vystupuje mělký přízemní rizalit uprostřed. Celé průčelí uzavírá lizénový rámec, vymezený pilastr s jonizujícími hlavicemi. Koncepce okenních otvorů je asymetrická, vlevo se uplatňují vertikální okna schodiště, uprostřed a vpravo čtvercové okenní otvory vedle úzkých, na výšku obdélných. Mansardovou střechu prolamují klasicizující vikýře. [1]

Vila Na Hanspaulce čp. 1377

Klasicistně puristický rodinný dům byl postaven podle projektu architekta Aloise Dryáka z roku 1928. Volně stojící dům dvoutraktové dispozice, nad zvýšeným přízemím jednopatrový s podkrovím pod plochou střechou.

Nájemní dům Badeniho čp.290

Nárožní třípatrový dům leží na nevýrazném půdorysu ve formě „L“ a jeho hlavní východní průčelí probíhá v sedmi osách, rozdělených do dvou odlišných částí. Dominantní je pravá ustupující čtyřosá partie, uzavřená trojúhelným štítem. Středem prochází domovní portál mezi dvojicemi kanelovaných sloupů s kaligraficky rytým domovním číslem. Ustupující pravá krajní osa nese od přízemí balkony. Navazuje vystupující trojosá nárožní část; její přízemí lícuje s úsekem vlevo. V patrech jsou tu prosklené bloky zimních zahrad. Na druhé ose je zavěšen široký arkýř, lemovaný v nižší části okosenými pilíři,…

BD Na Valech čp. 283

Nárožní dvoupatrový dům s podkrovím, krytým sedlovou a mansardovou střechou, probíhá nad zvýšeným přízemím v šesti osách. Poslední osa ustupuje, trojúhelným štítem je pak zdůrazněna 3. až 5. osa. Uprostřed je loggie, do níž je v přízemí vložen domovní portál s vitráží v nadsvětlíku, kde jsou ústředním motivem holubice. Plné parapety loggií nesou v 1. patře ženskou masku, ve 2. a 3. patře pletencový motiv s reliéfem hroznu. Na vnějších osách jsou zavěšeny arkýře, přecházející ve 3. patře na balkony. U levého nároží je před podkrovím otevřena další loggie a v nižších etážích se další otevírají…

BD Na Valech čp. 289

Řadový dvoupatrový dům má dvě patra a podkroví, probíhá ve čtyřech osách se středním rizalitem. V rizalitu je uprostřed vysoký pravoúhlý portál, doplněný ve vysokém plochém pásu reliéfy stylizovaných tulipánů a terčů. Na parapetech 2.p. trojbokých arkýřů se objevují oválné medailonky s klasicizujícími reliéfy nahých dětí. Obě krajní osy zadní fasády předstupují v přízemí otevřenými terasami, v patrech i podkroví polygonálními balkony, jejichž parapety v 1. a 2. p. člení vpadlá pole. Za bronzovými vraty s dekorativními kruhovými terči na plných křídlech i v kříženích světlíkové mříže nesou…

BD Na Valech čp. 285

Třípodlažní řadový dům s podkrovím má trojtraktovou dispozici a mansardovou střechu. Hlavní průčelí je čtyřosé, pod střední dvojicí os s pravoúhlým vchodem v portiku, tvořeném čtveřicí válcových sloupů s geometricky stylizovanými volutovými hlavicemi. Na nich spočívá balkon s kovovým zábradlím, s klasicizujícím ornamentem medailonů. Na vnějších osách jsou trojboké arkýře, nesoucí před podkrovím otevřené balkony. Stěny vestibulu člení liseny, tvořené svazkem segmentových lišt, v jednotlivých polích jsou kruhové terče s květinovými reliéfy. Stěny vestibulu člení pozitivně kanelované reliéfy

BD Na Valech čp. 286

Čtyřpodlažní řadový dům s podkrovím má trojtraktovou dispozici a mansardovou střechu. Hlavní průčelí je čtyřosé, před střední dvojicí os probíhá rizalit, také zde je pravoúhlý domovní portál, i zde architekt použil motivu trojbokých arkýřů s břitovými meziokenními pilíři. Na arkýřových parapetech ve 2. p. jsou vysoké reliéfy holčičky a chlapce, držících košík s ovocem. Stěny vestibulu člení liseny, tvořené svazkem segmentových lišt, v jednotlivých polích jsou kruhové terče s květinovými reliéfy. Stěny vestibulu člení pozitivně kanelované pilastry s fantazijními volutovými hlavicemi, na…

Škola Hanspaulka čp. 1000

  Školka Hanspaulka čp. 1000 Stavbu novoklasicistní budovy školy podle Aloise Dryáka z října 1929, obsahující vedle jižní jen část západního křídla v rozsahu pěti os, byla povolena 16.2.1930. Další Dryákův projekt se západním křídlem v definitivní délce, datovaný v květnu 1931, byl schválen 17.12. téhož roku, kolaudace dokončené stavby proběhla 25.8.1932. V letech 1954–55 bylo připojeno severní křídlo podél ulice Na Čihadle, roku 1993 byly upraveny učebny v podkroví původní budovy. Volně stojící budova, sestavená původně ze dvou na půdorysu písmene L spojených křídel dvoutraktové dispozice,…

Vila manželů Marešových čp. 562

Novobarokní rodinný dům postavil stav. Alois Zima podle projektu Aloise Dryáka z ledna 1928. Stavební povolení bylo vydáno 21.5 téhož roku, kolaudace proběhla 1.6.1929. Vila patřila manželům Marešovým

Vila Aloise Dryáka čp. 489

Volně stojící dům trojtraktové dispozice je jednopatrový s částečně obytným podkrovím v jehlancové střeše. Hlavní (východní) fasáda je tříosá, v první ose s arkýřem půlkruhového půdorysu, nesoucím v patře balkon za plným parapetem. K pravému nároží přiléhá plochou stříškou na hranolových pilířích chráněné vchodové závětří. Nad jižní fasádou leží čelo podkroví s oknem v podobě syrského oblouku pod okřídleně hrotitou štítovou římsou. Na exteriéru se uplatňuje kontrast omítnutých ploch s režným zdivem z červených cihel.