Vondrák Jaroslav - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 25

Ústřední budova Ořechovka

Ústřední budova spolková a konzumní od Jaroslava Vondráka stojí na Ořechovce od roku 1921. Byla postavená souběžně s obytnými domky a stala se obchodním i společenským střediskem kolonie. Hlavní průčelí domu směřuje na Macharovo náměstí. Byly zde obchody, tržnice, kino, restaurace, kavárna, divadelní a taneční sál i ordinace lékařů. Do budovy se vešla i pošta a spolková místnost. [1]

Vila pro Kateřinu Vondrákovou

Solitérně umístěná vila na obdélném půdorysu je na kratších fasádách ukončena výraznými štíty, na bočních polokruhově ukončenými okny, která oblamují výraznou korunní římsu. Jeden ze štítů zdobí nízký reliéf, představující smrt a mládí. Na fasádách se uplatňuje střízlivý secesní dekor. [1]

Vila Vondrák čp. 488

Volně stojící dům trojtraktové dispozice, nad zvýšeným přízemím, jednopatrový s podkrovím v sedlové střeše. Hlavní východní dvouosá fasáda vystupuje v plné šířce přízemním arkýřem, završeným terasou za plným parapetem. Nad 1. p se zvedá štít vrstvený do pyramidy z pásů převráceně lichoběžníkového obrysu a završený trojúhelníkem. Z obou tříosých bočních fasád vystupují mohutné oblé, do úrovně podkroví převýšené arkýře, k pravé ose zadní fasády je připojena garáž. Na celém exteriéru převládá horizontální členění, zejména plochými nadokenními markýzami, ale i obdobně formovanými parapety. Vzhled…

Nájemní dům Západní čp. 364

Řešení domu z roku 1922 - 24 od arch. Jaroslava Vondráka je obdobné jako u sousedního objektu čp. 365, vnější úprava je však zcela prostá.

Nájemní dům Západní čp. 365

Dům obdobného řešení jako současně vzniklé čp. 361, na rozdíl od něhož je zde schodiště situováno na zadní straně domu a štuková výzdoba je o něco prostší.

Vila Cukrovarnická čp. 361

Volně stojící dům - trojtraktové dispozice nad mírně zapustěným suterénem krytým režným zdivem a zvýšeným přízemím - je jednopatrový. Střed hlavní fasády zaujímá oblý schodištní arkýř, sahající až do úrovně podkroví, jemu obdobný je i na zadní fasádě. Jednotliví podlaží jsou oddělena do ostrého břitu vytaženými kordonovými římsami. Většinu přízemních oken a okno schodištního odpočívadla završují trojúhelné frontony, vyplněné masivním reliéfem rostlinného ornamentu s rohem hojnosti, okrouhlé podkrovní okénko nd přední i zadní fasádou obklopuje ploché, do ostrých cípů vyvedené zarámování,…

Nájemní domy Cukrovarnická čp.362 a 363

Dvojdům obdobného řešení jako současně vzniklé domy čp. 359 a 360 představuje další příklad stavitelské produkce agilního bubenečského ing. arch. Jaroslava Vondráka. Dům byl postaven roku 1922.

Spojené nájemní domy Cukrovarnická čp. 359 a 360

Stavba domu od stavitele a architekta Jaroslava Vondráka z roku 1922 byla povolena 11.6. a kolaudována 1.10. téhož roku. Volně stojící dvojdům trojtraktové dispozice, nad převážně odrytým suterénem a zvýšeným přízemím je jednopatrový. Hlavní fasáda v celkovém rozpětí šesti nestejně širokých od je horizontálně členěna kordonovými římsami vytaženými do ostrého břitu, suterén kryje režné zdivo z červených cihel. přízemí je členěno výraznými cihelnými polopilíři, patro zůstalo hladké. Nad vchody a okny přízemí jsou zasazeny dole obloukem ukončené konzoly ostře vyžlabených čel - do profilu písmene…

Spojené nájemní domy Lomená čp. 366 a 367

Stavba domu od stavitele a architekta Jaroslava Vondráka z roku 1922 a probíhala souběžně se stejně řešeným dvojdomím Cukrovarnická čp. 359 a 360.

Nájemní domy Východní čp. 247 - 249

Do přímé fronty spojená trojice jednopatrových domů o celkovém rozpětí šesti okenních os vznikla současně se sousedními domy čp. 243 - 246 a má s nimi i obdobnou úpravu fasád, s výjimkou vynechaných štítů. Domy jsou dle projektu Jaroslava Vondráka a stavěly se v letech 1920 - 21

Nájemní domy Východní čp. 243 - 246

Všechny čtyři domy, vztyčené nad převážně zvýšeným přízemím, jsou jednopatrové a spojené do osmiosé fronty, v níž druhá - třetí a šestá-sedmá osa tvoří výrazně vystupující rizality s pravoúhlými arkýři v plné výšce každé osa. Plochu fasád člení hranolové kordonové římsy z neomítnutých cihel, stejným způsobem jsou zvýrazněny boky a nároží arkýřů. Z režných, na pokos kladených cihel jsou sestaveny i trojúhelné frontony nad arkýřovými okny přízemí, v nichž jsou do kosých čtvercových polí zasazeny vystupující cihlové kvádříky i třístupňové krakorce. Obdobné členění se uplatňuje i na zadních…

Nájemní domy Spojená čp. 239 - 242

Všechny čtyři domy, vztyčené nad převážně zvýšeným přízemím, jsou jednopatrové a spojené do osmiosé fronty, v níž druhá - třetí a šestá -s edmá osa tvoří výrazně vystupující rizality s pravoúhlými arkýři v plné výšce každé osa. Plochu fasád člení hranolové kordonové římsy z neomítnutých cihel, stejným způsobem jsou zvýrazněny boky a nároží arkýřů. Z režných, na pokos kladených cihel jsou sestaveny i trojúhelné frontony nad arkýřovými okny přízemí, v nichž jsou do kosých čtvercových polí zasazeny vystupující cihlové kvádříky i třístupňové krakorce. Obdobné členění se uplatňuje i na zadních…

Nájemní domy Západní čp. 254 - 259

Malé nájemní domy od Jaroslava Vondráka z let 1920 - 21. Do přímé fronty spojená trojici jednopatrových domů (čp. 263 - 255) i kolmo navazující čtveřice domů (čp. 256 - 259) jsou řešeny stejně jako současně vzniklé domy čp. 243 - 249 a čp. 247 - 249. Z popisu je vyjmuto čp. 253.

Nájemní domy Spojená 260 - 263

Malé nájemní domy ve stylu expresivního art deca projektoval Jaroslav Vondrák v letech 1920 - 21. Řešení celé skupiny je shodné se současně vzniklými domy čp. 239 - 242. Stavitelem této skupiny byl Jan Šenkýř

Vila Na Ořechovce čp. 478 a 479

Volně stojící jednopatrový dvojdům má dvoutraktovou dospozici. Šestiosé hlavní průčelí spočívá na režné suterénní podezdívce ze světlých režných cihel, po omítnuté ploše nad ním jsou pravidelně rozloženy drobné reliéfy révových keříků. Z bočních fasád vystupují oblé schodištní rizality.

Vila Na Ořechovce čp. 477

Stavbu rodinného domu ve stylu art deco podle projektu Jaroslava Vondráka z května 1922 realizovalo konsorcium stavitelů. Stavební povolení nese datum 22.7.1922 a hromadná kolaudace se uskutečnila 16. 9 1924.

Vila Pod Vyhlídkou čp. 480

Volně stojící jednopatrový dvojdům má dvoutraktovou dispozice. Hlavní tříosé průčelí je otevřeno plochostropým loubím na čtveřici oblých pilířů, do patra se sdruženými okny v krajních osách je vložena střední lodžie. Okna přízemí lemují plochým zářezem vyžlabené polopilíře, přeťaté šikmo - do tvaru písměn X - překříženými pásky; takovou úpravu mají i přízemní okna na levé boční fasádě /k pravé fasádě přiléhá vstupní závětří). Okna v patře hlavního průčelí rámují pilíře z neomítnutých, bíle zbarvených cihel, jaké tvoří i pilířky parapetu lodžií. Na bočních fasádách mají okna nálevkovitě…

Dvojice nájemních domů Lomenná čp. 471 + 472

Volně stojící jednopatrový dvojdům dvoutraktové dispozice má šestiosé hlavní průčelí. To spočívá ne režné suterénní podezdívce ze světlých režných cihel, na omítnuté ploše nad ním jsou pravidelně rozloženy drobné reliéfy stylizovaných květů. Z bočních fasád vystupují oblé schoditní rizality,

Vila Cukrovarnická čp. 483

Volně stojící jednopatrový dům má dvoutraktovou dispozici; k jeho západnímu průčelí přiléhá zasklená veranda, nesoucí v patře otevřený balkon se zábradlím z projmutých čtyřbokých balustrů. Detailní úprava fasád (šambrány, suprafenestry) je obdobná jako na domě čp. 473

Vila Na Ořechovce čp. 470

Volně stojící jednopatrový dům má dvoutraktovou dispozici. Exteriér je horizontálně členěn kordonovými římsami podseknutého profilu, okna lemují šambrány nálevkově zkosené, s úzkými postranními křidélkami lichoběžníkového obrysu nebo vyžlabené do profilu písmene M a přeťaté šikmo překříženými pásky. NAd některými okna přízemí jsou nálevkovým orámováním vyznačeny obloukové frontony s reliéfy vázy a planoucího srdce.

Dvojdům Pod Vyhlídkou čp. 481 a 482

Řešení domu je shodné s dvojdomem čp.478 - 479 od téhož autora, štukový dekor fasád tvoří drobné reliéfy letících ptáků a listnatých keřů.

Vila Lomená čp. 476

Nájemní dům, od Jaroslava Vondráka z let 1922 - 24. Řešení domu odpovídá polovině sousedního dvojdomu čp. 471 a 472; vnější úprava je však zcela prostá.

Vila Pod Vyhlídkou čp. 473

Volně stojící jednopatrový dům, s navrženou dvoutraktovou dispozicí. Hlavní fasáda je tříosá, uprostřed se širokým obloukem vystupujícího balkonu, neseného čtveřicí kanelovaných sloupů. Okna přízemí lemují hladké pilastry přetínané šikmými kosodélníky ploché bosáže; tato úprava se opakuje i na levé boční fasádě. Nad některými okny jsou ploše vrstveným profilem vyznačeny frontony dvojlaločnatého tvaru, lemované plochými reliéfy váz s planoucími srdci. K zadnímu průčelí přiléhá přízemní přístavek nesoucí otevřenou terasu (doba přístavby nezjištěna) 

Nájemní domy Lomená čp. 305 - 310

Symetricky řešená řada šesti pojených jednopatrových domů má dvoutraktové dispozice. Půdorys hlavní fronty v rozpětí dvanácti nestejně širokých os je členěn dvěma pravoúhlými ústupy na každém konci tak, že celek připomíná trojkřídlý útvar. Na fasádách je rozloženo celkem osm arkýřů, jež zaujímají celou výšku průčelí, z nichž obě krajní sdružené dvojice jsou nad korunní římsou završeny trojuhelnými štíty se svislými členícími trámy. Ostatní detailní úprava fasád je shodná jako u dalších Vondrákových domů.

Nájemní domy Lomená čp. 300 - 304

Malé nájemní domy navrhl Jaroslav Vondrák a vystavěl Jan Šenkýř v letech 1920 - 21. Stavba podle projektu Jaroslava Vondráka z března 1920 byla povolena 2.10.1920 a dokončena patrně následujícího roku.