Fuchs Josef - nemovitosti spojené s architektem

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
Počet objektů v databázi: 12

Dům Munk čp. 1705

Volně stojící dům má dvoutraktovou dispozici, je jednopatrový s podkrovím, krytý terasou a plochou střechou. Obytné patro je přímo spojeno se zahradou venkovním schodištěm. Zahradní jižní průčelí, orientované do ulice Na Ostrohu, je rozděleno do tří velmi širokých os, v zahradním rizalitu se uplatňuje pásové okno, probíhající přes nároží [1] . Dům má zajímavou dispozici: obytné prostory jsou umístěny v prvním patře, i když v katalogu výstavy jsou uvedeny jako přízemní. konstrukce domu je navržena ze železobetonového skeletu s obvodovým pláštěm. Všechna okna jsou dřevěná Stavebník prvního domu…

Vila Nad Kazankou čp.322

Vila stojí v prudkém jižním svahu nad ulicí, je čtyřpodlažní se suterénem a třemi patry. Stavba má ploché střechy a stupňovitě se rozvíjející soustavu teras. Patra nad přízemím postupně ustupují k západu a severu. Stavba má kamennou podezdívku. Hlavní vstup je od západu. Těleso přízemí je předsunuto před průčelí domu a osvětleno pásovými okny. Ve 2. patře tvoří tato hmota terasa. Druhé patro je osvětleno pásovým oknem s římsou v nadpraží. Střešní patro má rovněž okno stíněné vystupující římsou. Vstup vede do rozsáhlé haly, odkud stoupá schodiště do dalších pater vily. Podél schodiště vede…

Vila Fuchs

Třípodlažní průčelí má v nižších podlažích obdobně utvářená okna (kombinovány jsou zde dvě velikosti, spojujícím prvkem je horní linie okna), naproti tomu horní patro má stejná okna, ale modelovaná odlišně od nižších podlaží. Boční fasády jsou ještě znatelně více rozbité, navíc jsou zde kombinovány režné betonové cihly s omítaným zdivem. před severním průčelím probíhá visutá terasa a ukončuje jej terasa v horním podlaží. Zajímavým prvkem jsou nárožní okna. [1]

Vila prof. Josefa Solara čp. 1509

Volně stojící dům nepravidelně dvoutraktové dispozice (s podlažími proměnné úrovně) je jednopatrový s podkrovím, krytý terasou a plochou střechou. Hlavní fasáda je pětiosá, s převýšeným rizalitem na prvních dvou osách. [1]

Vila Neherovská čp. 1921

Půdorysem písmene L je také dán tvar členitého a do ulice obráceného severozápadního pětiosého průčelí. Suterén je z lomového zdiva, jinak nečleněné fasády dalších etáží oživují plochy keramického obkladu, aplikované na vybraných meziokenních pilířích a nárožích. [1]

Vila Karla Přerovského

Odsazené horní patro vytváří terasu, další se uplatňuje na západní straně v nižším podlaží. Stavbu ukončuje plochá střecha, která je spolu s terasami, visutým schodištěm, pásovým oknem vnitřního schodiště hlavním architektonickým znakem vily. Stavba nepochybně patří k vynikajícím ukázkám funkcionalistické architektury. [1]

Vila Nad Rokoskou čp.1900

Pravoúhlá čtvercová stavba s ustupujícím horním podlažím a rovnou střechou je členěna pravoúhlými rizality a balkony. Balkony jsou opatřeny jednoduchým kovovým zábradlím (horizontálně položená tyčovina) nebo částečně vyzděnými poprsnicemi. Nad vchodovou silně vyloženou markýzou se objevuje typické kruhové okénko, ve vyšší úrovni dekorativní úsek režného zdiva. [1]

Vila Na úbočí čp. 1397

Poměrně složitě diferencovaný hmota rodinného domu s terasami umístěnými v různých úrovních dává stavbě spíše funkcionalistický než puristický výraz, který zůstává v hranolových korunních římsách. Vedle různě obdélných oken se zde objevují rovněž okna přes nároží.

Vila Valčíkova čp. 1146

Stavba je situována do nároží jako solitérní objekt o půdorysu písmene L, krátké ramen je pouze dvoupatrové a terasou, hlavní křídlo je zčásti třípatrové s plochou střechou a terasou. Fasádu modulují pouze pravoúhlá okna (směrem do ulice V Holešovičkách se ve 2.p. objevuje pásové okno) a balkony v části s jednoduchým kovovým zábradlím. v čísti s vyzděnými poprsnicemi. [1]

Vila V Holešovičkách čp.1400

Obytný dům, postaven v letech 1928 - 29 dle návrhu architekta Josefa Fuchse. Zdánlivě tradiční stavba se stanovou střechou a velkým přesahem římsy kombinuje tradiční prvky s moderními. Objevujíc se zde jinak formovaná okna, balkon s nautickým zábradlím zajímavým způsobem je pak řešena západní část domu s dvojicí teras nad sebou, pozoruhodným přístupovým prostorem. Nelze se ubránit dojmu, jako by tu architekt využil staršího kubusu obytného domu a přistavěl k němu západní část v moderním puristicko- funkcionalistickém duchu. [1]

Veletržní palác

Veletržní palác je budova v pražských Holešovicích, jedna z prvních a největších funkcionalistických staveb Prahy. Byla určená pro konání veletrhů, později byla sídlem podniků zahraničního obchodu. Veletržní palác je dnes sídlem Národní galerie v Praze, která v něm má umístěnou stálou expozici Umění 20. a 21. století a další výstavní prostory. Budova je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou. Palác vznikl podle návrhu architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla z architektonické soutěže; postaven byl v letech 1925 až 1928. S podlahovou plochou asi 13 500 m² byl v té době největší stavbou…