Hotel Černý kůň

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Ubytování
Stav: K záchraně
Cena: 30 000 000 Kč
památkový katalog
Adresa mapa
Kollárova čp. 314
284 01 Kutná Hora 1
Kutná Hora
49° 57' 0.4'', 15° 16' 3.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Češpivová Lucie (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

2017 - majitelka vlastní i nedaleký dům na Václavském náměstí 254/14. Bývalý měšťanský dům (později hotel Černý kůň) čp. 314 je situován v řadové zástavbě v Kollárově ulici, v blízkosti Palackého náměstí, tedy v nejpodstatnější části historického jádra Městské památkové rezervace, zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V tomto prostoru, mezi dnešní Šultysovou a Kollárovou ulicí, vznikaly nejstarší kamenné domy města. Dům zaujímá největší parcelu v domovním bloku mezi ulicemi Kollárovou a Na Sioně. Do současnosti se dochovala pouze hlavní část domu (po ubourání dvorní zástavby na začátku 1. dekády 21. století), s hlavním průčelím obráceným do Kollárovy ulice. Dům je dvoupatrový, do úrovně prvního patra vyzděný z lomového kamene, druhé patro a požární štíty střechy jsou provedeny z cihlového zdiva. Průčelí je trojosé, přičemž všechny okenní osy v prvním i druhém patře jsou podvojně sdružené. V ose průčelí je průjezd, sklenutý stlačeným obloukem. Průjezd uzavírají dvoukřídlá vrata, s proskleným nadsvětlíkem. Křídla vrat mají výplňovou konstrukci, zdobenou protáhlými věncovými motivy v ústředních výplňových polích. (Kovová prosklená markýza s bohatým pozdně secesním dekorem je složena v interiéru chodby za hlavním vstupem). Po stranách průjezdu je dvojice širokých okenních výkladců, posazených na nízkém pásovém soklu. Stlačené oblouky výkladců jsou lemované výraznou štukovou šambránou zdobenou motivem perlovce. Přízemí odděluje od pater výrazná kordonová římsa. Patra člení do tří os vysoký řád plochých kanelovaných pilastrů, sdružených kolem střední osy. Hlavice pilastrů tvoří perlovcový ornament. Shodné kanelované vertikální pasy oddělují sdružená okna v obou krajních osách. Obdélná okna rámují jednoduché ploché šambrány v parapetu a suprafenestře. Výkladce a všechna okna jsou ve stávajícím stavu zazděná. Mezi okny pater je v krajních osách jednoduchý věncový ornament. Pilastry nesou nad druhým patrem jednoduché ploché kladí, nad nímž se nachází výrazná korunní římsa s profilací. Při průčelí vyniká nízká atika členěná pilířky, nad střední osou přerůstající v pětiboký štít. Uprostřed v mělké půlkruhové nice s profilovanou šambránou je reliéf vzpínajícího se koně, jehož drží za uzdu muž, stojící v popředí. Sedlovou střechu kryjí v uliční části eternitové šablony, na dvorní straně lepenka. Zadní fasáda po zániku dvorních částí domu zůstala v neopraveném, režném stavu a bez nároků na estetickou funkci. Hmotu domu tvoří hloubkový trojtrakt, s průjezdem ve středové ose. Dochovaná část domu je v celém rozsahu podsklepena. Rozlehlé valeně klenuté sklepní prostory, vyzděné z lomového kamene, jsou v současné době zatopené. I přes nepřístupnost sklepů, s výjimkou nahlédnutí do přední sklepní místnosti při schodišti, je možné předpokládat, že jsou zachované, včetně cenných portálů. Přízemí domu je značně vysoké, převážně plochostropé. Prostor za hlavním vstupem z ulice se nachází v místech někdejšího loubí; od dalšího pokračování průjezdu je oddělen původním barokním portálem, s kamennými jednoduše profilovanými stojkami a půlkruhovým cihelným záklenkem s vrcholovým klenákem. Portál je ze strany průjezdu osazen v kónické segmentové nice. Prostory při ulici nesou výrazné stopy někdejšího gotického loubí (v místnostech dobře patrné zaslepené hrotité arkády). Prostory v dalším příčném traktu, včetně průjezdu, jsou plochostropé, se silně destruovanými trámovými stropy. V místech rozšíření průjezdu je „dvorana“, z jejíž jižní části vede stáčené schodiště s kovaným zábradlím do patra. V ozdobném zábradlí schodiště s litinovým sloupkem vyniká pohledově výrazný štítek s datací „1839“ a iniciálami jména tehdejšího majitele „MF“. Jižně se nachází prostor s plackovou klenbou. V jihovýchodním koutě „dvorany“ je segmentový vstup do místnosti sklenuté masivní valenou klenbou, členěnou dvěma páry styčných trojbokých výsečí s lehce zahrocenými čely, vybíhajících z hranolových přístěnných pilířků. Na severovýchodním konci je místnost zakončena masivním stlačeným pasem. Stěna je zde prolomena novodobým širokým trojdílným oknem. Severně od této místnosti pokračuje zúžený průjezd do dvora, který je sklenutý valenou klenbou. Zachována zůstala přibližně polovina původní délky průjezdu, který zanikl při demolici dvorního traktu domu. Zmíněné schodiště s vročením 1839 vede do mezipatra. Naproti ústí schodiště z přízemí se nachází průchod do schodištní dvorany, z níž vede další, třikrát zalomené schodiště do dalších pater domu. První patro je již novodobě upraveno, navíc velká část jeho původní dispozice zanikla při posledních stavebních úpravách. Celé patro je plochostropé. Při vstupu ze schodišťové dvorany vlevo je úzký dvorek, od čelního křídla jej odděluje plně prosklená stěna, tvořená lisovanými tabulemi z matného skla, zasazenými do kovové konstrukce. Na jihovýchodní a severovýchodní zdi dvorku se nachází poměrně rozsáhlé pozůstatky malovaných omítek, zřejmě barokního původu. Hlavní prostoru patra tvoří bývalý taneční sál, již v době stavebně historické dokumentace v roce 2008 bez podlahy a bez omítek. Obdélnou místnost při průčelí domu oddělovala od sálu cihlová zeď s trojicí obdélných průchodů, zpevněná ve zdivu vylehčovacími oblouky. Tato zeď, dokumentovaná ještě v roce 2008, zde dnes již chybí. Poslední z prostor patra, probíhající podél severozápadní zdi domu, je od sálu oddělen masivní cihlovou zdí, pravděpodobně ještě středověkého původu, zbavenou již omítek a prolomenou čtyřmi obdélnými průchody. Trámové záklopové stropy v prostorách prvního patra jsou vlivem zatékání ve velmi špatném stavu. Do druhého patra vede dvouramenné schodiště, na jehož podestě je dochována secesní dlažba. Druhé patro mělo shodnou dispozici jako první patro. Vzniklo dodatečně při zvyšování domu na počátku 20. století. I zde byla původní dispozice při posledních úpravách (kolem roku 2005) téměř beze zbytku vybourána, s výjimkou nosných zdí. Odstraněny byly rovněž všechny omítky. Podkroví je přístupné z druhého patra jednoramenným dřevěným schodištěm. Krov je vaznicové soustavy, podepřený sloupky na vazných trámech. Předmětem ochrany je dům čp. 314 - stavba a příslušný pozemek. [1] POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Ze stavebně historického hlediska dům představuje nejhodnotnější příklad zástavby z období gotiky v daném domovním bloku. Ve středověku svou velikostí půdorysu patřil mezi největší a zřejmě také nejvýstavnější domy v Kutné Hoře. Tento fakt dokládají také rozlehlé sklepy (původně plochostropé) a zazděné trojarkádové loubí, které podle názoru odborníků patří vzhledem ke své výšce (6 m) mezi nejpozoruhodnější příklady ve městě a vyrovnává se proslulému tzv. Kamennému domu. Milena Hauserová považuje trojtraktovou dispozici domu za nejrozvinutější příklad u nás, kde jsou podsklepeny všechny tři hloubkové trakty. Z nejstarší gotické fáze pocházejí obvodové stěny a stěna dělící levý trakt až do výšky prvního patra. Z období pozdní gotiky, tedy někdy z druhé poloviny nebo konce 15. století pocházejí masívní valené klenby sklepa s šesti dochovanými portálky. Velmi cenná přízemní klenutá místnost s výsečemi (komora při dvoře) vznikla v první třetině 16. století. Zároveň s touto prostorou vznikl sklep pod ní, klenutý valenou šalovanou klenbou. Z barokní etapy se dochoval portál za hlavním vstupem do domu a zřejmě také pozůstatky barevného členění fasády na stěně světlíku za dnešním schodištěm do druhého patra. Z pozdně klasicistní přestavby pocházejí stropní trámy nad přízemím a prvním patrem, dendrochronologicky datované do let 1833-1834 a hodnotné litinové schodiště do mezipatra, ve kterém je vzácně dochovaná datace a iniciály tehdejšího majitele. Z této doby také nejspíše pochází placková klenba v přízemí v blízkosti schodiště. Z dalších hodnotných úprav velkou pozornost zaujímá velmi kvalitní hlavní fasáda s prvky moderny a secese (štukové detaily, dochovaná vstupní vrata s vyřezávanými detaily, figurální reliéf ve štítě, ozdobná kovová markýza). Z této doby pochází také krov, jehož původní konstrukce je zčásti obnovitelná. Kromě velkého významu domu z hlediska dějin architektury má dům výrazné hodnoty kulturně historické. V tomto domě, od počátku 17. století využívaný mimo jiné jako hostinec, zemřel v roce 1735 Petr Brandl, jeden z největších malířů z doby baroka v Čechách. V domě se také provozovalo první ochotnické představení v Kutné Hoře. Hotelovou restauraci při svém pobytu v Kutné Hoře v letech 1850-1851 často navštěvoval Karel Havlíček Borovský, který se osobně znal s tehdejšími majiteli domu. Po polovině 19. století zde také v někdejším hotelu nějakou dobu bydlel Jakub Arbes, který v Kutné Hoře vedl první kutnohorské noviny „Vesnu kutnohorskou“. [1]

Časová osa

2/2020 K záchraně

Objekt je na prodej za 30.000.000 Kč, viz galerie. Dle platného územního plánu lze v budově zřídit hotel nebo nákupní galerii s byty či kancelářemi v horní části. Součástí kupní ceny je projekt přestavby na 5hvězdičkový hotel, pro nejž bylo v roce 2011 vydáno stavební povolení.
8/2019 V rekonstrukci

Majitelka obdržela stavební povolení, na stavbě se objevili stavbaři. Rekonstrukci provádějí Stavby Bartoš s.r.o.,, zabezpečuje se střecha. [4]
11/2017 Prázdný

Nemovitost je dále prázdná
4/2010 Prázdný

Majitelka Lucie Češpivová prohlašuje, že s rekonstrukci jí brání jen zatím nevydané stavební povolení. [3]
4/2010 Prázdný

Majitelka Lucie Češpivová prohlašuje, že s rekonstrukci jí brání jen zatím nevydané stavební povolení. [3]
2001 Prázdný

Posledním radikálním zásahem bylo zbourání celého levého dvorního křídla gotického původu po roce 2000, po zřícení části dělící zdi k sousednímu domu čp. 313. Tehdy zanikla i zadní část domu. [1]
1992 Prázdný

V roce 1992 se uskutečnily razantní bourací práce v interiéru domu, které zastavil až Městský úřad v Kutné Hoře. [1]
1985 Prázdný

V roce 1985 byl na základě stavebně historického průzkumu vypracován projekt na revitalizaci objektu, který ale nebyl realizován. [1]
1969 Prázdný

Již roku 1969 byl na dům vydán havarijní výměr. Zřejmě při této příležitosti byly některé jeho dvorní části zbourány. [1]
1960 Prázdný

Již od 60. let 20. století začala postupná devastace domu. V 60. a 70. letech 20. století došlo ke zboření pravého a zčásti i levého dvorního křídla. [1]
1919 V rekonstrukci

Modernistická fasáda od architekta Jaromíra Dajbycha pochází z roku 1919. [1]
1904 V rekonstrukci

V roce 1904 bylo nastaveno druhé poschodí. [1]
1892 V rekonstrukci

V roce 1892 se uskutečňuje další přestavba objektu a to hlavně v interiéru patra. [1]
1870 V rekonstrukci

V 70. letech 19. století dům získává historizující fasádu [1]
1851 V domě bydlel v roce 1851 spisovatel, novinář a „národní buditel“ Karel Havlíček Borovský, tedy v době, kdy stál před porotním soudem. Prý stojí za přejmenováním podniku na Slovanku. [2]
1839 V rekonstrukci

V letech 1833-1939 probíhá pozdně klasicistní přestavba domu. [1]
1823 Používaný

Po požáru v 1823 bylo pravděpodobně zazděno loubí [1]
1735 Používaný

V tomto domě, od počátku 17. století využívaný mimo jiné jako hostinec, zemřel v roce 1735 Petr Brandl, jeden z největších malířů z doby baroka v Čechách. [1]
1626 Používaný

V domě byl lokál místního slavného bouřliváka a literáta rudolfinské doby Mikuláše Dačického z Heslova a to od 1555 - 1626 [2]
1450 Vznik

Ze stavebně historického hlediska objekt postupně prošel složitým vývojem. Středověké jádro domu pochází zřejmě z 2. poloviny 14. století (sklepy, přízemí a patro). Další stavební etapy probíhaly v druhé polovině 15. století, v první čtvrtině 16. století, dále v 17. a 18. století [1]

Články

15. srpna 2019
Bývalý hotel Černý kůň prochází rekonstrukcí, stavaři se snaží zabránit zřícení střechy :: Regionální zpravodajství
[4]
29. listopadu 2017
Kutnohorský hotel Černý kůň měl jméno. Dnes je to památkově chráněná ruina
[2]
14. listopadu 2011
Bývalý hotel Černý kůň prochází rekonstrukcí, stavaři se snaží zabránit zřícení střechy
28. dubna 2010
Majitelka: Černý kůň bude opět hotelem - Kutnohorský deník
[3]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

29. listopadu 2017
Češpivová Lucie

Mapa

Autor karty Rendy (Radomír Kočí) Spoluautoři: pe.zeman aktualizováno: 15. srpna 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.