MD Jáchymov 133

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Městský dům
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
náměstí Republiky 133
362 51 Jáchymov
Karlovy Vary
50° 22' 16.8'', 12° 54' 52.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

V jádru renesanční řadový městský dům pravděpodobně z první poloviny 16. století s úpravami po požáru roku 1873, kdy vedle nové střešní konstrukce získal i novou neorenesanční fasádu. Dům se skládá ze dvou částí, hlavního domu a novodobého dvorního křídla. Orientovaný je okapovou stranou směrem do náměstí. Jeho hlavní průčelí je členěno osmi okenními osami, okenní výplně jsou dřevěné, novodobé a dožilé. Střecha domu je sedlová, směrem do náměstí se čtyřmi drobnými sedlovými vikýři, krytá provizorní pásovou lepenkou, již s lokálními poruchami. Vstup do objektu z náměstí je situován do druhého traktu od severu, je opatřen renesančním sedátkovým, novodobě upravovaným, portálem a ústí do síně. [2]. Raně goticko - renesanční dům z počátku města, nejstarší zmínky z roku 1551. Majitelem byl matematik Jacob Geusen, radní města. Po požáru roku 1873 vedle nové střešní konstrukce získal i novou neorenesanční fasádu. V přízemí byl výčep, v patře taneční sál. Během 2. sv. války přízemí domu sloužilo jako tiskárna knih a knihvazačská dílna. Po válce byl znárodněn, majitelem se stal MNV Jáchymov. V roce 2014 dům koupil nový majitel v naprosto dezolátním stavu a pustil se do kompletní postupné rekonstrukce. 

Časová osa

11/2021 Stavební úpravy

Začala viditelná část letošní fáze obnovy čp 133. Okna už jsou vyrobena a začíná jejich osazení do objektu. [14]
7/2021 Stavební úpravy

Do podzimu by měla být osazena většina oken. Díky Ministerstvu kultury České republiky a firmě Bolid M s.r.o...zaměření již proběhlo a okna jdou do výroby. [13]
11/2020 Stavební úpravy

Z programu PZAD byly v rámci rekonstrukcí v roce 2020 odstraněny všechny betonové podlahy, vyklizen bývalý dvůr a odvezena zbylá suť, byly dozděny klenby v kvelbu, kde byly odstraněny zbytné betonové podpůrné sloupy degradující renesanční kvelb. Okolo domu byl do hloubky proveden výkop, který byl vyplněn jílem kvůli izolaci proti vodě. Poděkování patří Ministerstvu kultury ČR, firmě BOLID ze provedené práce a odboru památkové péče v Ostrově. Byly proinvestovány opět statisíce korun. Na příští rok v plánu okna. [12]
12/2019 Stavební úpravy

Statika domu byla zpevněna provizorními ocelovými táhly, v prvním patře byli odstraněny druhotné betonové podlahy a zásypy pod nimi a byli odhaleny klenby přízemního patra. Obnova záklopových stropů v prvním patře je připravena, trámy otesány a vyprofilovány, poslední fáze instalace tesaných záklopových stropů byla přesunuta na příští rok z důvodu nálezu a odstraňování původních dřevěných konstrukcí masivně zasažených dřevomorkou. Poděkování za spolupráci v tomto roce Městu Jáchymov, MK, stavební firmě BOLID-M, NPÚ Loket a Ostrov. [11]
3/2019 Stavební úpravy

V prvních slunečních jarních dnech se tesají trámy ze smrků poražených v zimě ve Slavkovském lese. Mistr tesař, pan Marek Žalud, a jeho pomocníci to dělají ručně a s replikami starých tesařských seker. [10]
11/2017 Stavební úpravy

Byla dokončena plánovaná II část rekonstrukce střechy, hotová je krytina - šablona Dakora v německém krytí, opraveny vikýře ,přezděná zídka s větracími okénky, nové bednění, komíny jsou dotaženy pod střechu. Sluší se poděkovat všem, kdo pomáhali - Město Jáchymov, Ministersktvo kultury ČR, Karlovarský kraj, NPÚ Loket a Ostrov, firmě BOLID a dalším. [9]
9/2017 Stavební úpravy

Rekonstrukce střešního pláště jde pomalu do finále. [8]
6/2017 Stavební úpravy

Střecha už má 4 vikýře a krásné nové schodiště v sousedství. [7]
10/2016 Stavební úpravy

Začíná první etapa obnovy střešního pláště. [6]
5/2016 Stavební úpravy

Bylo odvezeno na 100 tun nepořádku a sutě. [5]
12/2015 Stavební úpravy

Proběhl úklid zadního dvora. [3]
10/2015 Stavební úpravy

Dne 3. října 2015 byl nově zapsán měšťanský dům čp. 133 na náměstí v Jáchymově na státní seznam nemovitých kulturních památek pod rejst. č. 105725.
8/2015 Stavební úpravy

Dům koupil nový majitel v listopadu 2014 v naprosto dezolátním stavu. Do srpna 2015 se podařilo odstranit dva vysoké smrky hrozící zřícením na budovu, rozjet řízení na Ministerstvu Kultury na prohlášení domu kulturní památkou, rozjet stavebně historický průzkum, projektovou dokumentaci, projektovou dokumentaci nové střechy, statické posudky a demontáž některých příček necitlivě vestavěných v době komunismu. [1]
2013 Prázdný

Dům je v dezolátním stavu.
1967 Používaný

Z ledna 1967 pochází stavební plány pro 1. NP vypracované J. Čumperou ke zřízení terénní laboratoře pro plavení geologických vzorků. Investorem měl být Ústřední ústav geologický, Malostranské náměstí 19, Praha 1. [4]
1953 Používaný

27. 6. 1953 se vkládá právo vlastnické pro československý stát – místní národní výbor Jáchymov. [4]
1946 Používaný

17. 12. 1946 byla podle výměru místního národního výboru v Jáchymově ze dne 25. 10. 1946 uvalena národní správa podle ustanovení §2 a dalších dekretů presidenta republiky ze dne 19. 5. 1945. [4]
1941 Používaný

23. 7. 1941 byl Okresní radou Jáchymovského kraje vydán souhlas s komerčním využitím přízemních místností domu č. p. 133 novým majitelem panem Hugo Friedrichem, majitelem sousedního domu č. p. 132. Přízemní prostory měly sloužit jako tiskárna knih a knihvazačská dílna. Na základě prohlídky ze dne 19. 6. bylo zjištěno, že uvedené místnosti jsou vhodné k uvedenému komerčnímu využití. [4]
1939 Používaný

22. 8. 1939 bylo vlastnické právo zapsáno na základě dědického řízení ze dne 2. 5. 1939 Amálii Steinerové. [4]
1911 Používaný

28. 11. 1911 bylo na vlastnické právo zapsáno na základě dědického řízení ze dne 2. 11. 1911 Antonu Steinerovi. [4]
1888 Používaný

29. 12. 1888 bylo na základě kupní smlouvy ze dne 27. 11. 1888 zapsáno vlastnictví Franzisce Steinerové. Dům byl označen jako právovárečný. [4]
1876 Používaný

18. 7. 1876 bylo na základě rozsudku okresního soudu v Jáchymově z 8. 6. 1875 zapsáno vlastnictví Ludwigu Beckovi. Dům byl právovárečný. [4]
1874 Stavební úpravy

24. 9. 1874 byl městskou radou Jáchymov vypracován protokol o stavbě obytného domu po požáru ze dne 23. 7. 1873. Jako majitel je zde zapsán nejdříve Ludwig Beck, jeho jméno je přeškrtnuté na stejnou řádku zapsané další jméno Jos. Behen (?). Stavba tohoto jednopatrového domu započala v roce 1873. Stavba byla umístěna na původním spáleništi, staré zděné konstrukce byly využity pro novou stavbu. Obytný dům obsahuje v ploše přízemí 1 výčep (Schenkzimmer), 1 obytný pokoj, 1 kuchyň a 1 kvelb, pak v patře 2 obytné pokoje a 1 taneční sál (Tanzsaal). [4]
1873 Stavební úpravy

V jádru renesanční řadový městský dům pravděpodobně z první poloviny 16. století s úpravami po požáru roku 1873, kdy vedle nové střešní konstrukce získal i novou neorenesanční fasádu. [2] 31. 3. 1873 město Jáchymov zcela vyhořelo. Mnohé písemné i ikonografické prameny zachycují velikost této katastrofy. Požár zasáhl i dům č. p. 133. [4]
1846 Používaný

23. 12. 1846 uzavřeli Ludwig Beck a Johann Tauscher kupní smlouvu ohledně polovičního pivovárečného práva. [4]
1836 Používaný

9. 1. 1836 byla uzavřena smlouva mezi panem Johannem Beckem, měšťanem a městským polesným, jeho manželkou Barbarou Beckovou rozenou Hofmannovou a plnoletým synem Ludwigem Beckem o převedení majetku (zahrady 24 čtverečních sáhů, propůjčeného důlního podílu, stodoly, louky a pole). Dům je zde označen jako původně evidovaný pod č. 19, jako ležící mezi domem Bernarda Schmidta a Vincenze Fliegera, označen novým č. p. 133 a starým 128. Jednalo o poměrně zámožného vlastníka, celkový převáděný majetek byl oceněn na 3100 zl. [4]
1817 Používaný

21. 5. 1817 uzavřeli Johann Beck a Florian Kuhe smlouvu o prodeji a přenechání pivovárečného práva. Johann Beck koupil toto právo od Floriana Kuhe za 118 zl. [4]
1801 Používaný

Ke dni 20. 7. 1801 je v knize dělených pozůstalostí sepsán zápis, ze kterého je zřejmé, že dům po Josefu Hönigovi, Ignazi Hofmannovi a Katarině Lezzchen(?) zdědila Barbara Bek rozená Hofmann s manželem
Johannem Bekem. [4]
1785 Používaný

V Josefském katastru sepsaném v roce 1785 je dům zachycen takto: no. top. 82 Christian Scharf, dům č. p. 19, no. top. 83 jeho zahrada, dlouhá 6 sáhů a 4 sáhy široká. Zde je dům zachycen se svým nejstarším číslem. [4]
1782 Používaný

V roce 1782 zasáhl Jáchymov požár. Zda byl objekt tímto požárem zasažen, nevíme. Přesnou lokalizaci požáru města se nepodařilo zjistit. [4]
1780 Používaný

Na vyobrazení pocházející z let 1780–1820 je dům zobrazen jako zděný, jednopatrový se sedlovou střechou, orientovaný okapovou stranou ke komunikaci. [4]
1770 Používaný

Z let 1770 až 1810 pochází soupis domů dle č. p. V tomto soupise je uvedena jako majitelka Anna Franziska Möhlingová, vdova, jméno je přeškrtnuto a nadepsáno zřejmě jménem následujícího majitele ChristianaScharfa, řezníka. Jako další obyvatelé jsou zde evidováni první syn Florian Scharf, druhý syn Ignaz Tipman (?)
a Anton Goller se synem Johannem. [4]
1713 Používaný

Ve fasi tereziánského katastru z roku 1713 je jako majitelka domu evidována Susana Möhlingová, nákladnice (Laderin) a vdova. Soused (č. p. 134) je Christian Grimm, špendlíkář (Nadler). Roční příjem nákladnice a vdovy Möhlingové byl 100 zlatých. Dům je zde označen jako dobře stavěný. [4]
1696 Používaný

6. 1. 1696 majitel Petr Möhlling (č. p. 133). [4]
1575 Používaný

10. 2. 1575 byl v do lenní knihy zapsán zápis, ve kterém je jako vlastník označen Herman(?) Schmidt. Píše se zde, že dům se dvorem a ještě dalším domem byl oceněn na 300 zlatých. V zápise se ještě objevuje jméno předchozího vlastníka domu Jakoba Geuse mladšího. Z následujícího zápisu vyplívá, že Schmidt vlastnil také sousední dům stejně jako jeho předchůdce Jakob Geusen. [4]
1552 Používaný

Jacob Geusen se v roce 1552 zasloužil o to, že se začalo v Jáchymově užívat pily na vodní pohon. Kromě toho rovněž působil jako radní a zmocněnec městské rady pro manželské záležitosti. [4]
1551 Vznik

Nejstarší dějiny objektu nebylo možné sestavit. Předložené řady lenních knih a knih závětí a testamentů nebyly úplné. O požáru roku 1538 se zmiňuje H. Lorenz, který píše, že kromě radnice a mincovny vyhořelo 15 blízkých domů. Zda byl tímto požárem zasažen tento dům, pokud již existoval, nevíme. Prvním doposud zjištěným majitelem domu je matematik Jacob Geusen, který vlastnil dům na Turcích (am Türken) dle zápisu v lenní knize již 13. 6. 1551. V zápise je uvedeno, že dům koupil, nebyl tedy stavitelem. Tentýž majitel byl zřejmě majitelem i sousedního domu a to již od roku 1545. [4]

Články

3. listopadu 2021
Rekonstrukce Měšťanského domu č.p. 133 Jáchymov
[14]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

21. prosince 2019
Rekonstrukce za rok 2019
[11]
22. března 2019
Tesání trámů
[10]
7. listopadu 2017
Rekonstrukce za rok 2017
[9]
4. září 2017
Rekonstrukce střešního pláště jde pomalu do finále
[8]
6. června 2017
Střecha už má 4 vikýře a krásné nové schodiště v sousedství
[7]
8. října 2016
První etapa obnovy střešního pláště
[6]
18. prosince 2015
Úklid zadního dvora
[3]
 
Rekonstrukce za rok 2020
[12]
 
Odvážení na 100 tun nepořádku a sutě
[5]

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: maricern aktualizováno: 5. listopadu 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.