Tvrz Pomezná

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Tvrz
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa

35002 Libá
Cheb
50° 6' 8.3'', 12° 15' 14.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Věž gotické tvrze Markhausen (Pomezná) pochází pravděpodobně ze 2. poloviny 15. století. Jedna z mála alespoň částečně dochovaných tvrzí na území Chebska. Významná památka gotického období. Značně chátrající zřícenině v roce 2005 hrozí zánik. Je nutné zpevnění korun zdiva. V roce 2014 započal majitel Petr Jaška s postupnou záchranou objektu. V průběhu roku 2016 byl Ing. Arch. Janem Peštou zpracován stavebně-historický průzkum objektu. Od roku 2016 probíhá postupná rekonstrukce. V roce 2018 byla tvrz provizorně zastřešena.

Architektonický / technický popis

Gotická tvrz dnes již neznámého rozsahu. Zachována zůstala mohutná podsklepená dvoupatrová hranolová věž z lomového kamene na půdorysu asi 7,82 x 7,37 metru a šířce obvodového zdiva v přízemí 1,17 metru. Dříve bývala věž zastřešena vysokou strmou prejzovou valbovou střechou. Na jižní straně věže je prolomen obdélný vstup s valeně zaklenutým nadpražím, opatřený dochovanou hlubokou kapsou pro zasouvací závoru. Po levé straně vstupu je situováno pouze jedno štěrbinové okénko, osvětlující prostor přízemí. V plášti patra věže jsou středově situována v jižní, východní a severní stěně obdobná střílnová okénka, ve druhém patře je pak prolomeno po jednom střílnovém okénku ve středu každé strany věže. Přízemí i jednotlivá podlaží bývaly plochostropé, opatřené trámovými stropy na ústupcích v síle obvodové zdi. Půdorys přízemí dosahuje rozměrů 5,60 x 5,15 metru. V jihozápadním koutě přízemí věže je situován vsup do sklepa. Pravoúhle zalomeným schodištěm se vstupovalo do valeně zaklenuté podzemní prostory o půdorysu 3 x 5,5 metru. Menší část valené klenby z lomového kamene je dnes propadlá. V průběhu roku 2016 byl zároveň zpracován stavebně-historický průzkum objektu Ing. Arch. Janem Peštou, který vyslovil názor, že se nejedná o pozůstatky tvrze, ale o typ archaické pozdně gotické kamenné sýpky s analogií v jihozápadních Čechách. Přes některé obranné prvky objektu totiž chybí jakékoliv stopy obytné funkce. Na toto tvrzení ukazuje rovněž dosavadní absence nálezu pozůstatku opevnění v okolí věže. [5]

Časová osa

8/2020 Stavební úpravy

Stavební práce pokračují, stavební huť Hartenberg se podílí na stabilizaci objektu. [12]
2019 Stavební úpravy

Rekonstrukce pokračuje, tvrz byla nominována na cenu Patrimonium pro futuro - za Karlovarský kraj ji nominovalo územní odborné pracoviště v Lokti. [9] [10] Na opravách se podílí např. stavební huť Hartenberg. [11]
2018 Stavební úpravy

Tvrz byla provizorně zastřešena. [6]
2017 Stavební úpravy

V letech 2016-2017 následně proběhl archeologický průzkum suterénu a přízemí věže a jejího okolí pod vedením archeologa Mgr. Michala Beránka z chebského muzea. V těsném sousedství věže byly odkryty pozůstatky hospodářských i obytných stavení, např. chlévní trakt s povalovými podlahami a koryty. [5]
2017 Stavební úpravy

V letech 2016-2017 proběhla celková rekonstrukce bývalé tvrze. Hlavni vstup byl osazen novými okovanými dveřmi a v interiéru věže byly vestavěny dřevěná podlaží. Obvodové zdivo tvrze bylo dostavěno do původní výše a věž následně zastřešená provizorní nízkou sedlovou střechou. Stavební práce provedla stavební huť při hradu Hartenberg. [5]
2016 Stavební úpravy

V průběhu roku 2016 byl Ing. Arch. Janem Peštou zpracován stavebně-historický průzkum objektu. [5]
Fotogalerie viz Archeologický průzkum. [4]
2016 Stavební úpravy

Instalace podlah. [7]
2015 Stavební úpravy

Ves připomíná torzo věže bývalé tvrze, která se od roku 2015 rekonstruuje. [2]
2014 Pokračující destrukce koruny zdiva. [1]
2014 Stavební úpravy

V roce 2014 započal majitel Petr Jaška s postupnou záchranou objektu. [5]
2005 Značně chátrající zřícenina, nutné zpevnění korun zdiva, hrozí zánik. [1]
1976 V roce 1976 byla Pomezná úředně zrušena. [2]
1963 Dne 22. září 1963 byly pozůstatky gotické tvrze v Pomezné zapsány na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 44706/4-106. [5]
5/1958 Památkově chráněno od 3. 5. 1958. [1]
1951 Prázdný

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném začlenění vsi do nepřístupného hraničního pásma při hranicích se Spolkovou republikou Německo v roce 1951 docházelo k postupné demolici původní zástavby bývalé vsi včetně areálu hospodářské usedlosti čp. 1. Ves Pomezná tak zcela zanikla, zachována zůstala pouze opuštěná neudržovaná čtyřhranná kamenná věž bývalé gotické tvrze. [5]
1950 Prázdný

Vzhledem ke své poloze v blízkosti státní hranice se ves ocitla po roce 1950 v nově zřízeném hraničním pásmu, což spolu s budováním přehrady Skalka na Ohři počátkem 60. let 20. století znamenalo její zánik. Postupně byly zbořeny všechny stavby, jako poslední zmizel starý mlýn. [2]
1945 Po roce 1945 došlo k nucenému vysídlení německého obyvatelstva. [2]
1908 V době kolem roku 1908 tehdejší majitel usedlosti čp. 1 Mikuláš Diener plánoval snést patro zchátralé kamenné věže a přízemí použít při výstavbě nové stáje. Krov i horní patro neudržované věže totiž byly tehdy ve velmi špatném stavu. Díky sbírce, kterou vyhlásil vlastivědný pracovník A. John na její opravu, byla nakonec provedena rekonstrukce objektu. [5]
1629 K roku 1629 je zde uváděn Kašpar Mehner. [5]
1626 K roku 1626 je uváděn Erhard Friedrich. [5]
1625 K roku 1625 je zde uváděn Erhard Bartl. [5]
1604 Po nich na konci 16. století následovaly bratři Jöhelové a další chebské měšťanské rodiny. Roku 1604 je zde připomínán chebský radní Bernard Brunner, který téhož roku umírá a majetek přechází na vdovu a syna Víta Bartoloměje a dvě dcery. [5]
1560 Po Paulsdorfech je zde připomínaný chebský měšťan Kunz Fischer, který roku 1560 prodal své zboží a s ním související rybářská práva na Ohři až k ústí Reslavy chebskému purkmistru Ondřeji Bayerovi a Janu Elbognerovi. [5]
1550 Používaný

Patrně již někdy ve druhé polovině 16. století zdejší tvrz postupně ztratila svou vojensko-správní a rezidenční funkci a byla poté utilitárně využívána jako hospodářský objekt usedlosti čp. 1, kdy sloužila patrně jako sýpka. Drobní majitelé odprodávali své rybníky, louky a vodní práva především chebskému magistrátu, který tak postupně skoupil prakticky celou ves i s pozemky. Původní dvůr následně rozparceloval a rozprodal menším sedlákům. Město Cheb poté v držení vsi zůstalo až do 19. století. [5]
1417 Někdy v průběhu 14. století byla vystavěna nová gotická tvrz, která nahradila původní panské sídlo. Podle stížné listiny krále Václava IV. z roku 1417 byla za Sparnecků či někoho z jejich leníků toho roku Pomezná vypleněna a vypálena vojenskými oddíly norimberského purkrabího. V době kolem poloviny 15. století se Pomezné zmocnili chebští Paulsdorferové. [5]
1348 V první polovině 14. století byla Pomezná v majetku kláštera ve Waldsassenu. Za opata Franze Grieobla zakoupil roku 1348 zboží Pomezná od kláštera Rüdiger ze Sparnecku. Část vsi byla tehdy v rukou Nothaftů, kteří ji propůjčovali lénem. Ve druhé polovině 14. století se tak po Pomezné psali jejich leníci Jan Teufel, Jindřich Schütz, Konrád Kneusel, Mikuláš a Ondřej. [5] [5]
1309 Záhy po Kneusslovi se dostali do držení jedné části Pomezné bratři Mikuláš Krepfl, Konrád Hüller a Ludvík Kornbühler z chebských měšťanských rodin, kteří roku 1309 darovali chebským johanitům pole u bývalé osady Siechenholz u Chebu. Tehdy se poprvé písemně připomíná zdejší panské sídlo. [5]
1303 Snad potomkem jednoho z bratrů byl Kneussl z Markhausen připomínaný na listině Oldřicha ze Schönbrunnu z roku 1303. [5]
1225 Používaný

Pomezná byla založena zřejmě již ve 12. století. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1225 kdy jsou uváděni bratři Konrád a Berchtold z Markhausenu, patřící k chebským ministeriálům. [2]

Články

5. srpna 2019
Zachráněnou věží práce nekončí - Chebský deník
[8]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

8. října 2020
[12]
17. července 2019
Pomezná - foto z dronu
18. července 2018
Pomezná - Čeněk Malý Medvěd
 
Facebook Pomezná - fotogalerie z instalace podlah 2016
[7]
 
Facebook Tvrz Pomezná - provizorní zastřešení 2018
[6]
 
Facebook tvrz Pomezná - fotogalerie dozdívání 2017
 
Archeologický průzkum 2016 - facebook
[4]

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Katalog společností

22. ledna 2019
Stavební huť Hartenberg
profil
WEB: https://www.hartenberg.cz/

Mapa

Autor karty Spirala Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 6. prosince 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.