Bývalá základní škola J. Komenského

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Školství
Stav: V rekonstrukci
památkový katalog
Adresa mapa
Na Náměti 416/2
28401 Kutná Hora 1
Kutná Hora
49° 57' 2.5'', 15° 16' 21.3''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace, (katastr)
Architekt: Kudrna Jaromír z Netolic

Doplňující informace

POPIS Budova bývalé základní školy je situována v historickém jádru města při východní hranici Městské památkové rezervace, naproti chrámu Panny Marie a přilehlého pozemku bývalého hřbitova (jižním směrem). V sousedství budovy severozápadním směrem je další budova základní školy z doby po první světové válce. Symetricky komponovaná školní budova Jana Amose Komenského o půdorysu připomínajícím písmeno E přiléhá podélným jihovýchodním průčelím ke komunikaci. Hlavní průčelí je orientováno shodně s hlavním průčelím kostela Panny Marie, tedy k jihozápadu. Směřuje do nevelkého parčíku lichoběžného půdorysu a k budově později postavené základní školy. Ostatní průčelí se uplatňují v prostoru bývalé školní zahrady, vymezené na severní straně ohradní zdí s pilířovou bránou a na jižní straně novodobým plechovým ohrazením na kamenné podezdívce. K severozápadní straně budovy přiléhá přízemní přístavek dílen z počátku 80. let 20. století, s nastavěnou vyšší ohradní zdí téměř do úrovně prvního patra školy. Trojkřídlá dvoupatrová stavba je zděná z cihlového zdiva a opatřená hladkou omítkou v kombinaci se strukturovanou omítkou bosáže (severní a východní průčelí je opatřeno světlejším okrovým nátěrem z roku 1968). Sokl fasády tvoří obklad z opracovaných pískovcových kamenů. Také hlavní vstupní portál zčásti sestává z kvalitních prvků, zhotovených z tvrdého pískovcového kamene. Fasády budovy mají novorenesanční tvarosloví, v přízemí omítkovou bosáž, v patře pásování s nárožní bosovanou armaturou. Pohledová průčelí jsou bohatěji členěná, severní dvorní průčelí je zjednodušené. Horizontálně stavbu člení sokl, kordonová římsa v úrovni přízemí, kladí s průběžnou profilovanou římsou a výrazněji vystupující hlavní římsou podpíranou hranolovými konzolkami v pravidelném odstupu, pod kterou obíhá drobný zubořezový pás. [1] POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Budova bývalé základní školy v Kutné Hoře je kvalitní novorenesanční stavba z počátku 90. let 19. století, situovaná ve výrazné urbanistické poloze v blízkosti středověkého kostela Panny Marie. Za autora stavby je možné považovat Jaromíra Kudrnu z Netolic, absolventa české techniky v Praze, člena SAI a v 80. a 90. letech architekta při městském úřadě v Praze. Novostavba Komenského základní školy byla v 80. a 90. letech 19. století vůbec největším kutnohorským stavebním podnikem, s výjimkou restaurátorských prací prvořadých historických památek. Při porovnání velkých novorenesančních škol ve větších městech (např. v Mělníku nebo ve Vlašimi) se jeví předmětná kutnohorská škola jako spíše průměrná historizující stavba bez výraznějšího architektonického pojetí. Podle prof. Rostislava Šváchy „…již ve své době byla zastaralá, a to jak ve stylu, netvůrčím způsobem opakujícím novorenesanční schémata, tak i v objemovém a půdorysném členění, které věrně napodobuje pozdně empírovou Hallerovu starou reálku z let 1855-1857…“. Na druhou stranu podle názoru prof. Jindřicha Vybírala předmětná škola v uměřeném novorenesančním stylu představuje typický úřední projekt pro školské stavby, které se stavěly v 70. až 90. letech 19. století v celé střední Evropě. U těchto užitkových staveb školních budov nebylo místo pro estetické experimenty. Komenského základní škola v Kutné Hoře tedy stylově vychází z ustáleného architektonického typu škol pro dané období a zastupuje pozdní období jeho užívání. V Ústředním seznamu kulturních památek jsou školní budovy evidovány zatím minimálně. V celých středních Čechách je památkově chráněných pouze deset škol, většinou pouze místního významu, přičemž v novorenesančním stylu jen dvě školy v Mělníku a Vlašimi ze 70. let 19. století, s výrazněji reprezentativní funkcí. Porovnáním autenticity těchto dvou architektonicky hodnotnějších novorenesančních škol je však nutné konstatovat, že původní prvky zde zůstaly zachovány ve větší míře než u kutnohorské školy, především pak ucelený soubor dveří a kvalitní dřevěné okenní výplně. V celé České republice památkově chráníme přes osmdesát škol, přičemž tento charakteristický úřední novorenesanční styl z konce 19. století je v Ústředním seznamu kulturních památek dosti ojedinělý. Typ školních budov, především nejstarších staveb z 18. a 19. století, je navíc ohroženým památkovým fondem, kde mnoho původních prvků zaniklo a dále zaniká v důsledku modernizací. V Kutné Hoře, nazývané „městem škol“, vznikaly do první světové války architektonicky spíše průměrné realizace školních budov, které svým významem nepřesahují hranice města (teprve až v meziválečném období tuto reputaci napravuje střední průmyslová škola v městské části Hlouška). V případě Kutné Hory je nezbytné ale přihlédnout k důležitému faktu, že větší část městských finančních prostředků byla právě v 80. a 90. letech 19. století (na rozdíl od ostatních historických měst) vkládána do velkorysého restaurování architektonických památek (Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory), určitý díl do dalších potřebných novostaveb. Možná také proto při stavbě Komenského základní školy, na kterou město kladlo tak velký důraz, se z finančních důvodů zvolil úspornější účelový projekt se základními a osvědčenými provozními i estetickými hledisky. Podobně jako u mnohých škol, i Komenského základní škola v Kutné Hoře bohužel utrpěla zvláště v jednoduše řešeném interiéru, který poznamenaly necitlivé utilitární úpravy ve 2. polovině 20. století. Stavba se zachovala uceleně v exteriéru, v základní dispozici i v interiéru, s dochovanými konstrukčními prvky v hlavních komunikačních prostorách, ve sklepu a krovu. S ohledem na tento opomíjený architektonický typ úředních projektů škol s jednoduše řešenými interiéry, kvalitu stavby a výraznou urbanistickou hodnotu školy při hranicích Městské památkové rezervace se přikláníme k památkové ochraně budovy jako celku. [1]

Časová osa

8/2019 V rekonstrukci

Škola se opravuje
2018 K záchraně

Město Kutná Hora schválilo přijetí dotace 124 mil. na přestavbu školy na knihovnu.
3/2017 Prázdný

Budova se dostává na seznam zapsaných kulturních památek.
1890 Vznik

Bývalá základní škola J. A. Komenského z počátku 90. let 19. století podle projektu Jaromíra Kudrny z Netolic. Stavba v novorenesančním stylu, urbanisticky dominantní v blízkosti kostela Panny Marie Na Náměti. [1]

Články

30. ledna 2019
V opuštěné bývalé Základní škole Jana Amose Komenského v Kutné Hoře bude po revitalizaci i literární kavárna | Kutnohorské listy
[2]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

15. srpna 2019
Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace,

Mapa

Autor karty pe.zeman (Petr Zeman) aktualizováno: 15. srpna 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.