Zámek Pohled

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Zámecká 254
58221 Pohled
Havlíčkův Brod
49° 36' 12.2'', 15° 39' 1.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Barokní zámecký komplex vzniklý přestavbou středověkého ženského cisterciáckého kláštera se skládá z budovy zámku s uzavřeným rajským dvorem, navazujícího kostela sv. Ondřeje, prelatury, probošství, stájí, sýpky a přírodního parku, který areál obklopuje. [3]

Časová osa

2015 Stavební úpravy

Byla opravena střecha, kterou do zámku teklo, také se obnovily všechny inženýrské sítě včetně odtoku vody. Zámek byl odspodu mokrý. Všechny tyto problémy se podařilo odstranit. V zuboženém stavu byl i zámecký park. Ten se novým vlastníkům podařilo obnovit. Dendrologické posudky ukázaly, co je kde třeba upravit. Podle toho také zahradníci postupovali, provedli ozdravné vazby i prořezání. Některé z částí zámku se dokonce podařilo obnovit natolik, že jsou obyvatelné. Další interiéry se postupně přestavují pro potřeby budoucích aktivit. Funguje zde zahradnictví, konají se tu společenské akce. [2]
2012 Stavební úpravy

V roce 2012 pak celý areál přešel na nového majitele a začíná se tak další kapitola v historii zámku. [1]
2011 Prázdný

Dne 8.11.2011 byla podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi H.H.Holding group v.o.s. a obcí Pohled o koupi zámeckého areálu a dalších pozemků a nemovitostí. [1]
2006 Prázdný

Po zrušení školy byl již areál využíván jen příležitostně a obec se ho snažila prodat, aby tak vyřešila ekonomické problémy, do kterých se dostala v souvislosti s nedokončenou stavbou nové školy. [1]
5/1958 Používaný

Památkově chráněno. Nabytí právní moci: 16. 12. 1963.
1949 Používaný

Dne 21.9.1949 pak rozhodnutím ministerstva zemědělství přešly do vlastnictví obce Pohled zámecké budovy a příslušné nemovitosti. Od 23.10.1949 byly poté po dobu 6 neděl prováděny dražby zbylého původně velmi rozsáhlého a honosného vybavení a mobiliáře zámku. Obec začala objekty zámku využívat pro své účely. Nacházela se zde "obřadní síň", obecní byty, v areálu bylo zřízena sokolovna s kinem a také škola, která zde fungovala až do r.2006. [1]
1945 Používaný

Konec 2.světové války a nástup komunistické moci se pro změnu nesl v duchu "vypořádání se s Němci a Maďary" a "likvidace starých pořádků". Již 7.5.1945 byl majetek na základě tzv.Benešových dekretů, konkrétně zákona 5/1945 Sb. konfiskován a poslední majitelka označena jako "osoba státně nespolehlivá". Jaký to paradox. Ani dožít paní hraběnka v Pohledu (na svém majetku) nemohla. Je možná i dobře, že jí to nebylo umožněno, zajisté by byla šokována, jak nový nabyvatel konfiskovaného majetku, začal hospodařit. [1]
1939 Používaný

R.1939 byla nacisty na velkostatek uvalena vnucená správa. Tento byl označen jako majetek "vlasteneckých šlechtických rodů" případně jako majetek šlechty označené jako nežádoucí element, který se neslučuje s idejemi národního socialismu a byl sem dosazen říšský správce. [1]
1865 Používaný

Hraběnka velkostatek nabyla 1.1.1865 a v držení jejím, jejích dcer a její neteře velkostatek zůstal až do nacistické okupace r.1939. [1]
1864 Používaný

Na Štědrý den r.1864 byla v Praze podepsána kupní smlouva mezi Eugenem, hrabětem Silva-Tarouca Unwerth a Klotyldou, hraběnkou Clam-Gallas o koupi velkostatku Frauenthal (Pohled) "tak jak to stojí a leží". [1]
1807 Stavební úpravy

Dne 5.2.1807 proběhla opakovaná dražba a celé panství Pohled, Termesily a Rouštány koupil Josef, hrabě z Unwerthu. Zde opět začíná období prosperity, kdy se v Pohledu staví. Za hrabat z Unwerthu (resp. Silva-Tarouca Unwerth) dochází k postupné přeměně kláštera na zámek a na hřbitově byla postavena kaple Panny Marie s rodovou hrobkou. V tomto období se na zámku zdržovali a malovali i Josef Mánes a jeho sourozenci. [1]
1793 Používaný

Po zrušení procházel klášter opět velmi složitým obdobím. Mezi lety 1782 a 1792 byl využíván karmelitkami od sv.Josefa a dominikánkami od sv.Anny ze zrušených klášterů v Praze a r.1793 byl nabídnut do dražby, která však nebyla úspěšná. Areál pak byl pronajat továrníkem Joštem z Jihlavy a sloužil jako továrna na sukno. [1]
1782 Stavební úpravy

Následuje období rozmachu kláštera, které trvá až do 20.3.1782, kdy byl v 11.hodin dopoledne v tehdejší konventní jídelně vyhlášen dekret rakouského císaře Josefa II. o zrušení kláštera. V tomto období rozmachu byly v areálu kláštera a v okolí prováděny rozsáhlé stavební aktivity, jako byla např. přestavba klášterního kostela, výstavba kaple Všech svatých. S touto dobou jsou spojeny i osobnosti jako Jan Blažej Santini, který projektoval budovu nového probošství (nyní fary) či Petr Brandl, jehož obraz Nanebevzetí Panny Marie byl ziskán z plaského kláštera. [1]
1645 Používaný

Naštěstí se tentokrát klášter vzpamatoval velmi rychle a již od července 1645 znovu fungoval. [1]
1639 Prázdný

V období třicetileté války byla situace v klášteře až neutěšená. Klášter je zmiňován i jako téměř prázdný a bez abatyše. Pohromou pak byla dvě tažení Švédů okolím v letech 1639 a 1645. Švédové jej dokonce po bitvě u Jankova při následném drancování dne 7.března 1645 vypálili. [1]
1486 Používaný

Ke znovuobnovení privilegií kláštera došlo 16.října 1486 za vlády Vladislava Jagellonského a následně byla tato privilegia potvrzena r.1522 a r.1528 českých královským párem královnou Marií a českým králem Ferdinandem I. z rodu Habsburků. Až do třicetileté války klášter prožívá poměrně neklidnou dobu české reformace. Jde o období velkých změn v katolické církvi a tento vliv neklidné doby na život v klášteře je patrný ze zpráv o morálních poklescích místních jeptišek a abatyší, které byly dokonce označeny jako "neposlušné a že nedodržovali klauzuru". [1]
1471 Používaný

Až do r.1471 pak následně nejsou známy zprávy o jeho fungování a jeho majetky různě mění majitele. Je zajímavé, že vydrancování kláštera bylo poslední "úspěšnou vojenskou akcí" husitských vojsk pod vedením Jana Žižky, který následně zemřel při obléhání nedaleké Přibyslavi. Jakoby vypálením kláštera přetekl pohár boží trpělivosti. [1]
1422 Prázdný

První období zmaru, po období rozkvětu, přišlo v období husitských válek a to konkrétně v r.1422, kdy husité při obléhání Německého Brodu vyhnali z kláštera jeptišky, a r.1424, kdy vojsko Jana Žižky táhnoucí na Moravu klášter prý zničilo do základů. [1]
1280 Stavební úpravy

Období cca 20 let, kdy byl klášter obnovován, je vymezeno listinami z let 1280 a 1303. Klášter byl znovuobnoven zejména péčí otcovského kláštera v Sedlci u Kutné Hory. Klášter následně procházel obdobími, kdy bylo období poklidu a s ním spojeného rozvoje, náhle vystřídáno obdobím totálního zmaru a zničení. [1]
1278 Prázdný

Bohužel smrt Přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli, poblíž vesnice Dürnkrut (Suché Kruty) 26.srpna 1278 a následný chaos v českém království vedli k tomu, že byl klášter vypálen a k jeho obnovení došlo až po cca 20 letech v průběhu vlády jeho syna Václava II. [1]
1269 Používaný

V letech 1269 až 1272 byly postupně vydány listiny potvrzující založení kláštera. Tyto listiny byly vydány postupně českým králem Přemyslem Otakarem II., pražským biskupem Janem III. z Dražic a papežem Řehořem X. [1]
1262 Vznik

Přesná datace je z důvodu absence zakládací listiny nejasná a běžně se klade mezi roky 1262 a 1267. Toto období je dáno datací dosud známých dokumentů a listin. Je zajímavé, že zde původně měl stát mužský cisterciácký klášter. Tento záměr však nedošel naplnění a díky fundačním snahám dcer Vítka staršího z Klokot (jeden ze synů Vítka z Prčice a zakladatel rodové větve Vítkovců později známé jako páni z Landštejna - erb stříbrné růže v červeném poli) - Guty, Kateřiny, Ludmily a Gertrudy, zde byl založen cisterciácký klášter, ale ženský. [1]

Články

21. října 2015
Po třech letech v soukromých rukou má zámek do hotelu stále daleko
[2]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

1. července 2018
Mizející památky - Zámek Pohled - Kategorie: Zámek Pohled
Autor externí galerie: Katty

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

1865
Rod Clam-Gallas
profil

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: maricern aktualizováno: 12. června 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.