Zámek Luka

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
1
36452 Verušičky – Luka
Karlovy Vary
50° 9' 20.9'', 13° 8' 58.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Architektonicky hodnotná raně barokní dvoupatrová zámecká budova pravidelné čtyřkřídlé dispozice kolem malého vnitřního dvora čtvercového půdorysu. Zdivo zámku obsahuje raně gotické a renesanční stavební konstrukce. K jihozápadnímu nároží zámku býval přistavěn dnes již z větší části zbořený novodobý drobný přístavek. V ose hlavního jižního průčelí je situován architektonicky zdůrazněný portál polokruhově zakončeného průjezdu do vnitřního dvora s rozeklaným trojúhelníkovým štítem. Renesanční jižní křídlo zámku je v západním a východním průčelí završeno renesančními štíty, členěnými pilastry. Okna objektu jsou obdélná, některá sdružená, doplněná římsami a někde i s volutovými konzolami. Místnosti v přízemí jsou sklenuty valenou klenbou, prostory v patře jsou plochostropé. Vnitřní dvůr je kryt nízkou prosklenou jehlancovou stříškou. [1]

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
09.10.2021 Brigáda Brigáda na zámku Luka
10.10.2021 Brigáda Brigáda na zámku Luka

Časová osa

1/2022 Stavební úpravy

Podle odhadů památkářů by první fáze oprav měla stát až 50 milionů korun. „Stav je velmi žalostný. Střecha je na spadnutí, z vnitřního nádvoří nezbylo skoro nic. Celé se to zbortilo dovnitř. Plán mám, ale závisí to na financích. První, co se bude muset udělat, je vystavení nádvoří a oprava střechy,“ uvedl Luboš Luka. [3]
9/2021 Stavební úpravy

Zámek se na katastru nemovitostí převádí na nového majitele, probíhají první záchranné práce.
5/2021 Na prodej

Zámek hledá nového majitele. [2]
2001 Prázdný

V roce 2001 rodina Šaravinova zámek prodala rodině Virkových s nadějí, že budou pokračovat dle projektu.
2000 Stavební úpravy

V roce 2000 byl objekt vykraden.
1994 Stavební úpravy

Dne 30. listopadu 1994 byl zámek v Lukách zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 12811/4-4971.
1990 Stavební úpravy

V roce 1990 zchátralý zámek od obce Věrušičky koupila paní Šaravinová s manželem. Provedl se historický průzkum a poté projekt (Ing. arch. Janem Soukupem z Plzně, rekonstrukce byla odhadnuta na 12 milionů Kč). Bylo vyčištěno celé okolí zámku a následně se celý pozemek ohradili novou zdí.. Objekt manželé postupně upravovali, navracely podobu historickou, zabudovali litinové radiátory, novou kanalizaci, před domem byla zprovozněna čistička (1994). Byl obnoven krov (kde byl ponechán krov z roku 1660), celá nová střecha (Bobrovka-J.MEINDL STOD) s proskleným atriem atd.
1945 Používaný

V době po roce 1945 byla zdejší zámecká budova zestátněna a předána do užívání státnímu statku. Neudržovaný zámek postupně chátral. [1]
1905 Používaný

Roku 1905 byl následně vrchnostenský statek Luka spolu s poplužním dvorem rozparcelován. V držbě zámku v Lukách se poté vystřídala ještě řada dalších majitelů. Zámecká budova byla následně využívána jako škola. [1]
1878 Používaný

V roce 1878 byly spojené statky Luka, Verušičky a Budov zakoupeny Františkem Wilhelmem a Augustem Guttem, na základě jejichž prohlášení ze dne 30. července 1883 bylo vlastnické právo k osamostatněnému statku Verušičky vloženo dne 21. dubna 1884 na ideální poloviny manželům Josefu a Vilhelmíně Hetzelovým z Helldorfu. Verušičky tím byly opět odloučeny od statků Luka a Budov a dále měly samostatný vývoj. [1]
1830 Stavební úpravy

V roce 1830 zakoupil panství Luka malostranský měšťan Jan Antonín Hladík a poté patřily jeho neteři Antonii z Neubergu a následně Vilému z Neubergu. V době kolem 19. století získal zámek přístavbou západního křídla dnešní podobu. [1]
1810 Používaný

V roce 1810 získal zdejší zboží spolu se zámkem Karel z Thysebaertu, po němž následoval jeho syn Augustin z Thysebaerthu. [1]
1798 Používaný

V roce 1798 prodal syn Františka Antonína hrabě Friedrich Nostic panství Luka Kašparu Friedrichu Josefovi z Overschie. V držení zámku Luka poté následovali syn Renatus, poté Alexandrina z Overschie a následně Renatus z Overschie. [1]
1783 Používaný

V roce 1783 připojili Nosticové k Verušičkám Týniště žlutických Kokořovců. Ke zdejšímu panství tehdy patřily rovněž vsi Albeřice, Budov, Hřivínov, Luka, Radošov, Těš a Týniště. [1]
1774 Používaný

V roce 1774 koupil od Františka Xavera Putze z Breitenbachu sjednocené statky hrabě František Antonín Nostic. [1]
1758 Používaný

František Xaver Putz z Breitenbachu dne 24. června 1758 uzavřel smlouvu s Marií Alžbětou Kfelířovou, od které odkoupil za 55.000 zlatých statek Verušičky včetně „vrchnostenského obydlí a dalších budov“, který následně znovu připojil k panství Luka, kde zůstal až do konce 19. století. [1]
1711 Používaný

Zadlužený majetek byl v roce 1711 komisionálně rozprodáván úředně stanovenými komisaři Ludvíkem Bechyňou z Lažan a Františkem Karlem z Adlersheimu. Sattek Luka tehdy získal Václav Ignác Deym, po němž přešel na Kryštofa Vojtěcha Putze z Breitenbachu. Na zámku Luka následně seděli Václav Leopold a František Antonín Putzové z Breitenbachu, poté přešel na Františka Xavera Putze z Breitenbachu. [1]
1709 Používaný

Václav Ferdinand Libštejnský z Kolovrat se však značně zadlužil a roku 1709 o panství Luka včetně tehdy prvně výslovně zmiňovaného zámku přišel. [1]
1699 Používaný

Po smrti Antonína Jana Friedricha Libštejnského z Kolovrat v roce 1699 přešlo zdejší zboží nezletilého syna Václava Ferdinanda Libštejnského z Kolovrat. [1]
1682 Používaný

Během následného dělení rodového majetku s bratrem Leopoldem Antonínem Edmundem v roce 1682 získal statek Luka se zámkem za díl právě Antonín Jan Friedrich Libštejnský z Kolovrat, Leopoldovi připadly znovu samostatné sousední Verušičky. [1]
1676 Používaný

V roce 1676 se ujal držby zdejšího panství Volfgangův syn Antonín Jan Friedrich Libštejnský z Kolovrat jako poručník bratra a sester. [1]
1660 Stavební úpravy

V době kolem roku 1660 nechal Volfgang Libštejnský z Kolovrat přestavět renesanční tvrz na raně barokní zámek. [1]
1652 Používaný

Když Jan Jindřich Lochner z Paliče zemřel roku 1652, zdědila statek jeho dcera Anna Barbora, provdaná za Volfganga Libštejnského z Kolovrat. [1]
1620 Používaný

Po dosažení plnoletosti se po roce 1620 ujal správy zboží Luka dědic Jan Jindřich Lochner z Paliče. [1]
1612 Používaný

Po smrti Fabiana Sebastiana Prollhofera z Purkersdorfu v roce 1612 spravovala zdejší statek spolu s tvrzí vdova Anna Kateřina, rozená ze Stensdorfu, později provdaná za Volfa Lochnera z Paliče. [1]
1608 Používaný

Fabian Sebastian Prollhofer z Purkersdorfu vyměnil v roce 1608 tvrz Týn s příslušenstvím včetně části Údrče se Štěpánem Šlikem za „tvrz Verušičky a tvrz Týniště s dvory poplužními s poplužími i se vším stavením“. Jelikož Štěpán Šlik měl ještě v roce 1608 doplácet 9000 kop míšeňských grošů Prokopu Dvořeckému a Fabián Pröllhofer jemu jako doplatek za směnu „pouhé“ 3000 grošů, převzal tehdy část dluhu na sebe, čímž byli oba vyrovnáni. Statek Verušičky byl tímto prodejem spojen s panstvím Luka, u kterého poté zůstal až do roku 1715. [1]
1588 Používaný

Následně přešel statek Luka na Mikulášovi synovce Abrahama, Kryštofa a Adama Steinbachy ze Steinbachu, od nichž koupil v roce 1588 zdejší zboží spolu s tvrzí Jan Jindřich Prollhofer z Purkersdorfu, který umírá v roce 1604. Panství Luka poté převzal jeho syn Fabian Sebastian. [1]
1584 Používaný

Roku 1584 Mikuláš Steinbach ze Steinbachu umírá a panství Luka odkazuje své manželce Markétě. [1]
1579 Používaný

Během dělení rodového majetku v roce 1579 získal zboží Luka Mikuláš, zatímco Volf Adam obdržel panství Stroupeč. [1]
1577 Stavební úpravy

Během 16. století bylo zdejší panské sídlo přestavěno a rozšířeno na trojkřídlou renesanční tvrz, výslovně zmiňovanou prvně v roce 1577. [1]
1568 Používaný

Po smrti Kryštofa Steinbacha ze Steinbachu v roce 1568 zde seděli synové Mikuláš a Volf Adam. [1]
1567 Používaný

Půhon byl soudem projednáván ještě roku 1567, ovšem Anna k němu mezitím sama pohnala Kryštofa ze Steinbachu a obvinila ho ze všech škod, které ji vznikly bezprávným užíváním Verušiček v letech 1558 a 1559. Výsledek sporu neznáme, z pozdějších písemných zmínek jsou však jako držitelé Verušiček včetně jmenovaných vsí uváděni manželé Anna a Sezima. Roku 1567 pohnala Kryštofa ještě jednou ke komornímu soudu neteř Anna Mířkovská ze Steinbachu, která ho vinila z dluhu 40 tolarů, které byl povinen splatit jejím poddaným Šimkovi Váňovi a jeho bratrům. [1]
1566 Používaný

Roku 1566 protestoval Kryštof Steinbach ze Steinbachu proti tomu, že se Anna ze Steinbachu, provdaná za Sezimu Mířkovského ze Stropčic, zmocnila zbytku původního příslušenství zboží Verušičky, totiž vsi Vrbice, půl vsi Mokrá a tří poddanských dvorů ve Vahanči, a neprodleně ji pohnal ke komornímu soudu. V obvinění uvedl, že se Anna majetku ujala neprávem, neboť vyjmenovanou část statku po Bernardovi a Zuzaně zdědil on sám. [1]
1560 Používaný

Z pozdějšího vývoje plyne, že Kryštof Anně patrně roku 1560 alespoň část majetku předal, totiž vlastní ves Verušičky s příslušenstvím. [1]
1558 Používaný

Hned roku 1558 se tak Kryštof uvázal v držení zboží Verušičky, totiž „ve dvůr Verušičky s dědinami, svršky a nábytky, v hotové peníze jejichž na dluzích bylo, jakž inventář na to jest“. Následně krátce po sobě zemřeli Bernard a Zuzana, takže na živu zůstala pouze nezletilá Anna, která však nedlouho poté dospěla a započala se strýcem Kryštofem boj o rodový majetek. [1]
1557 Používaný

Po smrti bratra Volfa Steinbacha ze Steinbachu v roce 1557 se Kryštof zmocnil statku Verušičky, kterého se měl ujmout patrně Volfův syn Bernard, jenž se měl postarat o své nezletilé sestry Zuzanu a Annu. Zda byl k tomuto kroku pověřen zemřelým Volfem jako poručník, však není známo. [1]
1523 Používaný

Po smrti Mikuláše Steinbacha ze Steinbachu přešlo zdejší zboží na jeho syny Kryštofa a Volfa, kteří si krátce poté dědictví rozdělili. Kryštof v roce 1523 převzal manství Luka a mladší Volf získal pozemky se vsí Verušičky, ze kterých vytvořil centrum odděleného samostatného statku s tvrzí a poplužním dvorem. [1]
1500 Používaný

Na počátku 16. století drželi statek spolu s tvrzí Luka Steinbachové ze Steinbachu, majitelé sousedního panství Valeč. Mikuláš Steinbach ze Steinbachu patrně tehdy převedl část svých poddaných ze vsi Verušice (Gross Werscheditz) na jiné pozemky v manství, na kterých vznikla nová ves Verušičky (Klien Werscheditz). [1]
1378 Používaný

Ve druhé polovině 14. století bylo zdejší zboží rozděleno na dvě části, které drželi Protiva a Svach z Luk, od nichž oba statky v roce 1378 vykoupil Boreš V. z Rýzmburka a podřídil je jako léno k hradům Žlutice a Bečov. I poté však zůstalo zdejší zboží rozděleno na dva statky, které v roce 1403 drželi Protiva a Kadolt z Luk. Na jednom ze statků seděl v letech 1415-1435 Zbyněk z Hořesedel, na druhém pak v letech 1415-1428 Nevlas z Valče a v letech 1430 a 1454-1455 připomínaný Vaněk z Vetlé, řečený Žid. [1]
1239 Vznik

Původní raně gotická tvrz byla vystavěna patrně již na počátku 13. století na mírném návrší na západním okraji vsi Luka (Luck). První písemná zmínka o zdejší tvrzi pochází z roku 1239, kdy ji držel zeman Václav z Luk. Během druhé poloviny 13. století zde byl vytvořen manský statek náležející k hradu Hungerberg. [1]

Články

24. ledna 2022
Po víc než 70 letech začala záchrana zámku Luka na Karlovarsku | Karlovy Vary
[3]
21. květen 2021
Zámek Luka je na prodej za 2,5 milionu. Sídlila v něm šlechta, od roku 1945 chátrá - Aktuálně.cz

Knihy

Externí galerie (foto / video)

21. září 2019
Autor externí galerie: Rendy
4. března 2019
Zámek Luka | Flickr
Autor externí galerie: Milfordak
3. března 2019
Zámek Luka - YouTube
Autor externí galerie: Milfordak
31. března 2018
lotusesprit.rajce.idnes.cz
Autor externí galerie: lotusesprit
5. února 2017
Neznašov, pozvání na zámek 2017
3. března 2014
radzaman.rajce.idnes.cz
Autor externí galerie: radzaman
13. prosince 2013
Opuštěné stavby
12. listopadu 2013
Zámek Luka u Verušiček - YouTube - TomasK

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

1774
Rod Nosticové
profil
1652
Rod Kolovratové
profil
1500 - 1588
Rod Štampachové ze Štampachu
profil

Mapa

Autor karty Spirala Spoluautoři: Rendy, pe.zeman, maricern aktualizováno: 24. ledna 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.