Bývalá Kadetní škola čp. 221

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Státní správa
Stav: Používaný
Adresa mapa
Tychonova 221/1f
16000 Praha
Hlavní město Praha
50° 5' 40.7'', 14° 24' 2.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Ministerstvo obrany (IČ 60162694) (katastr)
Architekti: Bertl Josef , Eckert František , Hypšman Bohumil , Krch Vojtěch , Záruba - Pfeffermann Josef

Doplňující informace

Celý komplex byl původně koncipován k jihu, odkud jej zpřístupňovala dnes nefunkční Brána, dělená kónickými čtyřbokými pilíři na střední široký průjezd a postranní branky pro pěší. Podle původního projektu měly před střední dvojicí s orly na vrcholu stát sochy bojovnic, na očních pilířích měly být reliéfy trofejí; realizovány byly ne vnitřních pilířích reliéfy římských vojenských odznaků a tabulky s letopočtem 1900, na vnějších kartuše. Od brána směřovala osová cesta trojkřídlé hlavní budově, kryté sedlovými a valbově mansardovými střechami. Její hlavní jižní třípatrovou fasádu ovládají ve středu i na obou koncích pětiosé rizality, z nichž prostřední je převýšen o polopatro. Na všech úsecích jsou nižší tři etáže bosované (od hrubého suterénu k zjemnění výše), další dva hladké, s širokými spárovanými pilíři na nárožích rizalitů. Střední pětiosý rizalit má ještě zdůrazněny střední tři osy. axiálou vede edikulový portál mezi toskánskými sloupy a pod balkonem v 1. p. Patra na risalitu propojují kanelované korintské polosloupy, dělící pilířky sdruženého, resp. termálního okna ve 2. a 3. p. mají tvar hermovek s ženskými hlavami. V rozlomeném segmentovém frontonu středního okna je letopočet 1900. Uprostřed podkroví vystupuje vysoký vikýř, završený rozlomeným frontonem se znakovou kartuší. Také zde se uplatňují masky v podobě ženských hlav. Krajní rizality mají jednodušší výzdobu a pouze pravoúhlá okna ve 2. p. s trojúhelnými a rozlomeně segmentovými frontony; objevuje se tu opět figurální dekorace a kruhové medailony, ve středních osách bočních rizalitů i na segmentových fragmentech ležící putti s bubínkem a trubkou; reliéfní štukatura vesměs vyjadřuje vojenský charakter stavby. Severní fasáda, rovněž členěná rizality, je sice zjednodušena, ale v zásadě se zde opakují, stejně jako na dalších fasádách, prvky z hlavního průčelí. V severozápadním koutu reálu stojí jednopatrová budova někdejší nemocnice. Její jižní průčelí je devítiosé s rizality na střední ose a obou krajních osách. Ze severního průčelí vystupuje střední trojosý rizalit, sdružená okna krajních os zdobí na dělících pilířcích ženské hermovky. Okázalé architektonické řešení má i původní důstojnický dům v jihovýchodním koutě areálu. Jeho hlavní jižní průčelí flankují rizality s výraznými mansardami, otevřenými okrouhlým oknem vikýře, edikulový portál rámující toskánské polosloupy nesou v 1. p. balkon, toskánské sloupky rámují i široká rizalitové okna. Do portálových a okenních záklenků jsou vsazeny klenáky s hlavami bojovníků, liseny na stěnách vestibulu nesou štukaturu s motivy trofejí, Na jízdárně při severní hranici areálů zaujme členění slepými segmentovými arkádami na bosovaných polopilířích kolem širokých segmentově klenutých oken: ostatní budovy z původního souboru jsou architektonicky méně zajímavé. V prostoru mezi hlavní budovou a nemocnicí leží funkcionalistická tiskárna, převážně přízemní stavení pod plochou střechou se sedlovými světlíky a širokým okny v mřížových rámech. Na jejím severním čele se režným zdivem ze světlých cihel od hladce omítnutého celku odlišuje nízkým podkrovím převýšená střední část. Na stavení navazuje vpravo jednopatrový obytný dům, za ním ležící skladiště je zajímavé svou rampou. Poválečná novostavba v severovýchodní části areálu se obrací do Tychonovy ulice svým hlavním průčelím o 22 okenních osách. jeho nástupní prostory za severním vchodem mají ještě střízlivě elegantní, k funkcionalistické tradici se hlásící úpravu; oba sály mají však příznačnou “ socrealistickou” výzdobu. malé jeviště dolního kina i pódium horního společenského sálu rámují klasicizující sloupy (v kině dokonce jakoby inspirované egyptskou architekturou), v přebujelé štukatuře se uplatňují motivy palcátů, pěticípých hvězd, erbů a lipových i vavřínových ratolestí.

Časová osa

1/2021 Používaný

V lednu 2021 je v objektu umístěno Ministerstvo národní obrany.
1989 Používaný

V tomto roce budovu získalo opět Ministerstvo národní obrany Československé republiky. [2]
1968 Používaný

V srpnu 1968 budovu obsadila Sovětská armáda. Po dobu dalších více než dvaceti let zde bylo sídlo tzv. „staršího představitele hlavního velitele Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy u FMNO“. [2]
1953 Stavební úpravy

Na východní straně areálu při Tychonově ulice vznikla v letech 1949–53 podle projektu Bohumila Hypšmana. Bylo vypracováno několik variant umístění novostavby na různých místech areálu, z nichž některé zahrnovaly ulice s přilehlým úsekem u severovýchodního nároží navazuje ve svém pojetí na předválečný funkcionalismus, ale v závěru akce připojený konec severního křídla s kinem je typickým příkladem oficiálního socialistického realismu. - listopad 1952, architekt Plešinger. V téže době byla upravena brána poblíž severozápadního nároží areálu.[1]
1945 Používaný

Po roce 1945 sem byly postupně umisťovány některé úřadovny ministerstva, pracovala zde znovu obnovená Vysoká škola válečná a později až do svého zrušení i Vojenská politická akademie
1939 Používaný

Za 2. světové války, kdy areálu využívaly jednotky SS, bylo ve volném prostoru vybudováno několik krytů [1]
1927 Stavební úpravy

První závažnou novostavbou představuje někdejší budova tiskárny, postavená podle projektu Josefa Záruby – Pfeffermanna a Vojtěcha Krcha z července 1927, kolaudace proběhla 14. září 1929. [1]
1921 Používaný

V roce 1921 se však budova na Valech stala nikoliv sídlem ministerstva národní obrany, ale nově založené Vysoké školy válečné. [2]
1918 Používaný

Budova začala svému účelu sloužit v roce 1900. Počet frekventantů „kadetky“, která svými nároky a požadavky nepřesahovala úroveň střední školy, zpravidla nepřekročil počet tří set a odpovídal potřebám vojenského doplňování obvodu celých Čech. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byla škola zrušena. [2]
1900 Vznik

Místodržitelské stavební povolení bylo vydáno 1. srpna 1899 a o rok později v březnu provedl inspekci stavby ministr války Edmund Krieghammer; kolaudace se uskutečnila až 18. září 1900. [1]. Škola byla původně dislokovaná od roku 1869 v Královodvorských kasárnách na Starém Městě Pražském (dnes v těchto místech stojí Obecní dům a hotel Paříž). [2]
1899 Vznik

Základem rozsáhlého komplexu někdejší Kadetní školy, je skupina vesměs volně stojících budov, které postavila firma Nekvasil. Vedle ústřední budovy to podle původního určení byly zejména obytný dům pro důstojníky, ubikace mužstva, nemocnice, jízdárna, stáje a zahradní pavilon. Původní plány z února až června 1899 nesou podpisy jednak vojenského stavebního inženýra Františka Eckerta, jednak projektanta Nekvasilovy firmy Josefa Bertla, přičemž zprávy z různých zdrojů označují za autora projektu jednoznačně toho i onoho. [1]

Články

Knihy

 
Pavel Vlček a kolektic, 2000. Umělecké památky Prahy - Pražský hrad a Hradčany. Akademia; 1. vydání
ISBN 80-200-0832-2
[1]

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

8. ledna 2021
Ministerstvo obrany

Mapa

Autor karty pe.zeman aktualizováno: 9. ledna 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.