Kajetánská kaple / kaple Panny Marie - Praha-Břevnov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Radimova
160 00 Praha 6 - Břevnov
Hlavní město Praha
50° 5' 15.5'', 14° 22' 31.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Bývalá kajetánská kaple je dochována jen ve fragmentu. Původní trojlodní dispozice byla roku 1822 zbourána, zůstal závěr. Na okrouhlou přízemní část, oddělenou okrouhlou stříškou, navazuje oktogonální nástavba, krytá jehlancovou střechou s prejzovou krytinou. Na západní straně je novodobá kopie původního ústupkového portálu se dvěma sloupky s krychlovými hlavicemi a půlkruhovou archivoltou. Krypta je zaklenuta lunetovou klenbou na pasech. Stavba je vybudována z lomového zdiva, částečně omítnutá. [2]

Časová osa

2020 Prázdný

Developer již zahájil prodej bytů v domech, které by měly příští rok začít růst v těsné blízkosti kaple. [5]
2014 Prázdný

Kaple je zpustlá,
2008 Prázdný

Pozemek, na kterém kaple stojí a pozemky kolem potoka Brusnice koupila v roce 2008 firma Geosan Kappa. Ta zde chce stavět nové bytové domy. Nadějí pro kapli je, že jedna z podmínek, kterou radnice firmě dala, je oprava kaple. [4]
1990 Prázdný

V roce 1990 byl proveden stavebně historický průzkum. Kaple nemá žádné využití. Jedná se o dvoupodlažní stavbu - o kryptu a vlastní kapli, která má podlahu 30 centimetrů nad úrovní terénu a vstupu. Nosné zdivo kaple je kamenné. V celém objektu chybí jakékoli výplně otvorů jako jsou dveře, nebo okenice. Pouze v oknech pod klenbou se nalézají kovové mříže. Dveře do kaple naprosto chybí. [4]
1971 Stavební úpravy

Zbylý osmiboký závěr kaple byl rekonstruovaný počátkem 70. let 20. století. [1]
1965 Stavební úpravy

V roce 1965 byly provedeny práce na vnějším plášti kaple. V dalších dvou letech se práce zpomalily a i když probíhaly kamenické práce, tak se oprava v roce 1968 zastavila úplně. Během prací byl obnoven krov a krytina. Kaple byla zvenku omítnuta a byl osazen nový portál. K opravě ani k zabezpečení vnitřku kaple nedošlo, což vedlo ke vzniku skladiště v horním prostoru kaple a smetiště v kryptě. A co víc, prostor krypty byl v podstatě neustále zaplaven z důvodu zvýšení hladiny spodní vody po vzniku nádrže na parcele bývalé usedlosti Petynka. [4]
5/1958 Prázdný

Památkově chráněno od 3.5.1958. Zápis do státního seznamu kulturních památek ze dne 22. 12. 1964.
1949 Prázdný

K dalšímu vážnějšímu jednání o opravě kaple došlo až v roce 1949. V tu dobu však činil odhad nákladů na opravu kaple již 131 400 Ksč. Z těchto finančních důvodů z opravy opět sešlo. [4]
1912 Prázdný

Kaple dál chátrala a už v roce 1912 činil odhad na její opravu 5000 korun. [4]
1906 Prázdný

Kolem roku 1906 byl vypracován rozpočet zabezpečení kaple ve výši 3400 korun. Jelikož však kaple patřila k dnes neexistujícímu čp. 31, jejíž majitelé nejevili o opravu kaple zájem, tak z ní nakonec sešlo. Kapli se tedy podařilo zachránit, ovšem z plánu brzké opravy sešlo. [4]
1904 Prázdný

Další pokusy o záchranu kaple jsou datovány až k roku 1904. V té době hrozila parcelace celé Kajetánky a tudíž i zbourání kaple. Včas však zasáhla Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek hl. města Prahy. [4]
1832 Prázdný

V roce 1832 získává kapli Heinrich Schmidl, který ji koupil od Kouniců. [4]
1830 Prázdný

V roce 1830 vypracoval popis kaple architekt Johann Christian Wytteck. Kapli popisuje jako dvoupatrovou budovu, která je v obou podlažích klenutá. Stav kaple byl v této době velice zanedbaný. [4]
1822 Prázdný

V roce 1815 koupila statek s kaplí hraběnka Pavlína Kounicová. Ta nechala po roce 1822 část kaple zbourat. Zvony byly prodány a ornáty přeneseny do jiných kostelů na panstvích Kouniců. Kaple byla posléze uzavřena, nadační mše přeneseny do kostela v Bubenči a mělo dojít dokonce ke kompletnímu zbourání kaple, což se nakonec nerealizovalo. Úplnému zbourání kaple zabránily tehdejší úřady, které k tomu nedaly svolení. [4]. Zůstal jen osmiboký závěr. [1]
1814 Stavební úpravy

Podle závěti hraběte z Hennetu přešla kaple v roce 1814 do vlastnictví manželky pražského měšťana a pekaře Marie Natali. Kaple se však již od roku 1777 nacházela ve špatném stavu a právě v době, kdy kapli vlastnila Marie Natali, došlo k opravě kaple, která byla na dlouhou dobu opravou poslední. [4]
1789 Používaný

Z náboženského fondu kaple přešla v roce 1789 do soukromého držení Jana hraběte z Hennetu. Ten kapli koupil za 6300 zl. V té době se z kaple stala filiálka kostela sv. Jana Nepomuckého v Šárce. Tamní duchovní sloužili v kapli čtyřikrát do roka mši svatou. [4]
1783 Používaný

Kaple byla v držení theatinů až do roku 1783, kdy byla pražská kolej theatinů zrušena. Kaple přešla do náboženského fondu. [4]
1673 Používaný

Mše byly v kapli od roku 1673 slouženy denně. To také pomohlo tomu, aby se kaple stala známým poutním místem. [4]
1672 Používaný

Chodívala sem velká procesí, roku 1672 ji navštívil i císař Leopold I. [1]
1666 Stavební úpravy

Hrabě Bernard Ignác Bořita z Martinic získal povolení, aby se mohl řád theatinů (kajetánů) usadit v Praze na trvalo, a sám mu velkoryse věnoval vlastní pozemek i s vinicí, usedlostí a starší kaplí, kterou přikázal přestavět. [3]
1649 Vznik

V roce 1628 koupila Marie Eusebie rozená ze Šternberka hraběnka z Martinic vinici Kajetánku, V roce 1649 byla zásluhou Bernarda Ignáce Martinice vystavěna raně barokní kaple zasvěcená Panně Marii Altöttingské. [1]

Články

Knihy

 
kolektiv, 2006. Pražské usedlosti II.. Útvar rozvoje hlavního města Prahy
[1]

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 26. března 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.