Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 2 3 4 5 6
Počet objektů v databázi: 178

Továrna Mastných

Vincenc Mastný v letech 1854 až 1856 vybudoval první tovární areál v Lomnici nad Popelkou. V roce 1948 byl areál továrny znárodněn. Šťastným rokem pro továrnu byl rok 2013, kdy areál koupil Pavel Doležal z Velkých Popovic, který mu spolu s dalšími nadšenci postupně vrací život. Prostory se postupně mění na ateliéry, konají se tam kulturní, svatby, společenské i vzdělávací akce. 

detail

Tvrz Pernolec

Tvrz ze 14. století, byla někdy v osmnáctém století přestavěna na barokní sýpku. Obilí se v sýpce skladovalo až do druhé poloviny dvacátého století. Poté byla sýpka opuštěna a začala chátrat. Tvrz odkoupili od původní majitelky v roce 2004 manželé Turnerovi, kteří se rozhodl pro rekonstrukci památkově chráněné budovy včetně citlivého obnovení interiérů a zprovoznění vodního příkopu. Díky tomu se povedlo zachránit výraznou architektonickou dominantu, která dává tvář celému Pernolci.

detail

Mederův dům v Žatci

První písemná zmínka o domu je už z roku 1564. Dům je ale prokazatelně mnohem starší. Už v roce 1959 byl objekt značně zchátralý. Přestože už tehdy tuto záležitost diskutovala příslušná památková komise, pro reálnou záchranu domu se neudělalo nic. Krovy a střecha se na začátku 80. let zřítily. Spolek Mederova domu vznikl v září 2016, aby dům zachránil a zpřístupnil veřejnosti. V roce 2019 začala stavební část záchrany domu, realizováno z prostředků IROP, se spoluúčastí spolku. V roce 2020 dům doslova povstal z popela. 

detail

Kaprálův Mlýn

Mlýn existoval již na počátku 18. století. V roce 1939 koupila mlýn rodina Kaprálova, Aleš Kaprál byl ředitelem továrny Biochema v Modřicích. Ti mlýn od základu rekonstruovali. V roce 1949 byl mlýn vyvlastněn a sloužil jako středisko pro rekreaci podniků. V roce 1984 byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen, vyrabován a ponechán svému osudu. V katastrofálním stavu byl po revoluci vrácen Kaprálovým. Ti ho pronajali na dobu 99 let Junáku. Na jaře roku 2007 rodina Kaprálova mlýn skautům darovala. V letech 2011-12 proběhla zcela zásadní rekonstrukce mlýna.

detail

Kittelův dům (Burk)

Velký roubený dům z poloviny 18. století. Po roce 1945 se dům stal majetkem státu, s nímž s obvyklou péčí hospodařila Domovní správa v Železném Brodě. Již před rokem 1990 byl neobyvatelný, poté jeho zkázu dokonalo několik majetkových spekulantů. Od počátku 21. století je majetkem obce Pěnčín, která jej roku 2004 koupila a ihned zahájila náročnou rekonstrukci. V Krásné na Jablonecku v roce 2019 skončila po 15 letech rekonstrukce. Obnova stála kolem 50 milionů korun a přispěly na ni i evropské fondy. Je v něm například muzeum věnované legendárnímu doktorovi Eleazaru Kittelovi, známému jako…

detail

Zámek Dolní Lukavice

Zámek stojí na místě tvrze z 15. století. Ve 30. letech 20.století jej koupil velkostatkář a diplomat Ferdinand Veverka, kterému byl v roce 1945 znárodněn. Po roce 1989 zdevastovaný zámek dostali zpět potomci pana Veverky a pustili se do náročné postupné rekonstrukce. V zámku se občas pořádají koncerty, na kterých zaznívají převážně díla skladatele Josefa Haydna, který v Lukavici několik let pobýval. Několikrát se zde částečně konal i festival Haydnovy hudební slavnosti. 

detail

Zámek Skřivaň

Renesanční zámek z roku 1596 po znárodnění značně zchátral. Dříve chátrající zámek prochází od roku 2008 postupnou kompletní rekonstrukcí. Na zámku je po rekonstrukci možnost ubytování. Součástí je příjemná restaurace s pivem Bakalář z Tradičního pivovaru Rakovník. Jsou zde k dispozici i různorodé volnočasové aktivity. Pro akčnější návštěvníky je zde připravena krytá střelnice, offroad a letadlo. A pro návštěvníky, kteří preferují raději klid a přírodu, nabízí agroturistiku a možnost pořádání výletů na koních nádhernou přírodou. 

detail

Zámek Kopaniny

Po roce 1945 byl zdejší velkostatek zestátněn, poplužní dvůr se zámkem se stal součástí majetku místního státního statku, opuštěn byl po polovině 20. století a postupně demolován. Od roku 2010 je zřícenina zámku chráněna jako kulturní památka ČR. V roce 2013 byla zahájena rekonstrukce dosud zachovalé části. Polovina zámečku se v roce 2019 už pyšní novým zastřešením, druhá část na pomoc lidských rukou stále čeká. Při rekonstrukci členům rodiny majitelů pomáhají například lidé z hradní dílny Bedřicha Loose z Hartenbergu.

detail

Pivovar Kamenice nad Lipou

Před rokem 1636 byl při zámku založen panský pivovar. V roce 1945 byla na pivovar uvalena národní správa. V květnu 1947 výnosem ministerstva výživy byla výroba piva zastavena. Po Sametové revoluci zůstává pivovar ve vlastnictví Jednoty, která jej pronajímá po částech soukromým subjektům. Objekt ale s minimální údržbou chátrá. V květnu 2016 zakoupila objekt společnost Pivovar Kamenice s. r. o.  a v říjnu začíná rekonstrukce. PIvovar koupil podnikatel a starosta Milan Houška. Investice do celého projektu ve výši 120 milionů je bez dotace. Logo pivovaru navazuje na to, jež se používalo už za…

detail

Montážní budova továrny Walter

Budova postavená na obdélném půdorysu ve funkcionalistickém slohu je podsklepená šestipodlažní stavba s nejvyšším ustupujícím patrem a plochou střechu. Její železobetonový skelet má obdélná pole na rastru 4x4. Tvoří jej osmiboké sloupy s hřibovitými hlavicemi a ploché stropy. Okna jsou zároveň výplněmi nosné konstrukce a spolu s okenními rámy se dochovaly v původní podobě - jsou kovové s rastrem skleněných tabulek.[1] Stejně jako šachta nákladního výtahu v severozápadní části vystupuje trojramenné schodiště v severovýchodní části nad rovinu střechy ve tvaru kubusu. Je pilířové, se schodnicemi…

detail

Löschnerův pavilon - Mattoni muzeum, Kyselka

Přední objekt byl řešen jako dům švýcarského či alpského stylu s roubenou konstrukcí a vyřezávanými dřevěnými detaily. V patře byl byt pro správce a v zadní části se nacházela plnírna lahví ze zdroje bývalého Löschnerova pramene. [4]

detail

Zámek Libá

Raně gotický hrad Liebenstein byl založen jako sídlo chebského ministeriálního rodu pánu z Liebesteina v době kolem poloviny 13. století na vyvýšené ostrožně v jihovýchodní části vsi Libá (Liebenstein). Během let byl hrad několikrát přestavován a zdokonalován. Na počátku 18. století byl středověký hrad za Zedwitzů přestavěn na pohodlný reprezentativní barokní zámek. Během druhé poloviny 20. století však nevyužívaný zámecký areál postupně zchátral a proměnil se ve zříceniny. Od roku 1991 je objekt v soukromých rukou a probíhá jeho celkové rekonstrukce. [3]

detail

Vila doktora Grosse v Ostrově (Schlackenwerth)

Jednopatrový objekt se zvýšeným přízemím a strmou valbovou střechou má uliční průčelí zvýrazněno středním převýšeným rizalitem a vstupním portikem s kanelovanými pilíři. V parapetech oken je jinak hladká fasáda členěna střídmým ornamentálním dekorem. Na pilířcích vstupního schodiště, na balkonku nad portikem i na atice rizalitu byly umístěny barokizující dekorativní vázy. Ve stylové jednotě architektury a užitého umění jsou realizovány i vstupní dveře s dekorativní mříží, okna a další prvky uměleckého řemesla interiéru. Německý vliv se tu projevil zejména v těžkých hmotách a tvrdých liniích.…

detail

Pohřební kaple sv. Anny, Ostrov

Raně barokní areál piaristického kláštera, skládající se z klášterní budovy, kostela, čtyř kaplí, glorietu, zahrady, kašny a ohradní zdi. Soubor budov ostrovské piaristické koleje, kostela a kaplí patří k nejpřednějším raně barokním celkům západních Čech. Piaristická kolej v Ostrově je třetí nejstarší piaristickou kolejí v českých zemích. [2] Kaple je postavená na půdorysu osmiúhelníku. [1] Pod kaplí je dvoukomorová krypta, do které byli pohřbíváni zemřelí příslušníci sasko-lauenburského rodu. (info leták Ostrovské poklady, vyd. Město Ostrov). Raně barokní centrální mohutná cihlová kaple na…

detail

Piaristický klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie v Ostrově

Soubor budov ostrovské piaristické koleje, kostela a kaplí patří k nejpřednějším raně barokním celkům západních Čech. Piaristická kolej v Ostrově je třetí nejstarší piaristickou kolejí v českých zemích. Raně barokní areál piaristického kláštera, skládající se z klášterní budovy, kostela, čtyř kaplí, glorietu, zahrady, kašny a ohradní zdi. [2] Jednolodní raně barokní klášterní kostel jezuitského typu na obdélném půdorysu s bočními kaplemi a s neodděleným pravoúhlým presbytářem krytý sedlovou střechou s pálenou krytinou. Střídmě řešené pětiosé vstupní jihovýchodní průčelí kostela s mělkým…

detail

Kaple sv. Floriána, Ostrov

Centrální hranolová stavba na čtvercovém půdorysu se zkosenými nárožími je zastřešena bání s lucernou a s dvouramenným křížem na vrcholu. Fasáda je členěna zdvojeným pilastrovým řádem s lisénovými rámci. Interiér je členěn u zkosených nároží dvojicí představěných polosloupů s kompozitními hlavicemi. Vstupní východní průčelí kaple je prolomeno obdélným, segmentem zakončeným vchodem s pískovcovým portálem s plastickým půlkruhovým orámováním, vynesenou římsou s profilovanými hlavicemi a nasazeným prolomeným frontonem s vloženou zdobenou plastickou kartuší s částečně zachovaným zakládacím nápisem…

detail

Kaple Panny Marie Einsiedelnské - Ostrov

Obdélná kaple s odsazeným pravoúhlým závěrem má bohatě architektonizováno vstupní průčelí, obrácené k městu. Fasádu průčelí člení představěné sloupy s kompozitními hlavicemi a nárožnými pilastry. Vstup rámují kanelované pilastry, nesoucí roztržený fronton s aliančním znakem majitelů panství – vlevo markrabat Bádenských, vpravo vévodů Sasko-Lauenburských. Celá stavba je završena vysokým štítem s reliéfem Smrti Panny Marie. Ve vrcholovém frontonu byla umístěna plastika Panny Marie, po stranách štítu další dva světci. [1] Kaple stojí na nevysoké terase, přístupné monumentálním kamenným…

detail

Zámek Ostrov

Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem úprav a přestaveb, prováděných velkovévody Toskánskými v průběhu 19. a 20. století. [1]. Znak císařského orla v kartuši, umístěný ve frontonu hlavního vstupu, pochází z doby, kdy majiteli byli velkovévodové Toskánští. Vstupní portál, dokončený roku 1690, je dílem ostrovského sochaře Martina Möckela. [2] Léta neudržovaný zámek se v roce 2012 dočkal kompletní rekonstrukce. 

detail

Palác Princů - Městská knihovna Ostrov

Palácová budova sestávala ze tří křídel. S vlastním zámkem byl Palác princů spojen komunikační chodbou v místech dnešní předstupující části fasády zámku. Bílou branou se vstupovalo na původně uzavřené nádvoří Paláce princů, [2] Nároží byla zakončena mohutnými věžicemi, původně zastřešenými zvonovitě zalamovanými valbovými střechami jako u Pohledové stěny. Ve střední ose zahradního křídla bylo situováno dvouramenné reprezentační schodiště s balustrádou a plastikami. Základní plochy fasády pokrývalo, stejně jako vlastní zámek a Pohledovou stěnu, iluzivně malované cihelné zdivo. Před…

detail

Tvrz Klokočín

Jako první majitelé dvora jsou doloženi bratři Hynek a Purkart z Klokočína k r. 1401. V roce 1967 se zde natáčel film Markéta Lazarová. V roce 1973 byla darována státu. Uživateli jsou JZD Maletice a Oseva Protivín. V roce 1982 žádá MNV Maletice povolení k demolici objektu (havarijní stav). Nedostatek peněz a díky Památkovému ústavu k demolici nedošlo. V roce 1982 ruina prodána Bohumilu a Heleně Levých. Od r. 1989 byli majiteli Mgr. Marie a Ing. Mirko Bernas, kteří tvrz zrekonstruovali. Tvrz po zpustošení minulým režimem, dali do stávajícího stavu po několikaleté těžké práci Ing. Mirko Bernas…

detail

Výletní hotel Stadler

Výletní hotel postavila rodina Stadlerova v roce 1897. Ještě v roce 2007 byla budova dost zchátralá. V dubnu 2008 byla dokončena kompletní rekonstrukce objektu a zahájen provoz rodinného penzionu Stadler.

detail

Zámek Korozluky

Zámek nechal kolem roku 1775 postavit František Václav Rajský z Dubnice, krajský hejtman litoměřického kraje. V roce 1870 byl přestavěn do dnešní podoby. Zámek sloužil po druhé světové válce jako ubytovna pro osídlování pohraničí, pak se jeho uživatelem stalo družstvo Včela, krátce i místní JZD. V roce 1994 získal torzo zámku architekt Miroslav Perout jako náhradní restituci za hračkářskou továrnu v Mělníku a zahájil jeho obnovu. V přízemí expozice sakrálního umění ze zbouraných kostelů Mostecka, dále je zde síň pro pořádání svateb a komorních koncertů, v prvním patře zámecká expozice a dále…

detail

Rozhledna Hrádek

Vyhlídková restaurace Hrádek byla postavena v roce 1904. V roce 1967 město Varnsdorf celý objekt zrekonstruovalo za více než 2 miliony korun a Hrádek opět nabyl na původním významu. V roce 1989 byla privatizována, ale díky nezájmu majitele se během několika let změnila v ruinu, zůstaly pouze obvodové zdi. V září roku 2000 proto vzniká český Nadační fond Hrádek - Burgsberg s cílem záchrany této dominanty. 18. července 2003 byla zpřístupněna vyhlídková věž a v roce 2005 byla zrekonstruována celá budova. V červenci roku 2005 byla veřejnosti navíc zpřístupněna výstavní síň. Architektonický /…

detail

Venkovská usedlost s tvrzí Sudkův Důl

Bývalá pozdně gotická tvrz z konce 15. století v areálu zemědělské usedlosti. V roce 2011 mladý pár z Prahy koupil tento zašlý statek a památku se jim podařilo zachránit, dům zabydlet a opuštěné jabloňové sady využít k výrobě cideru, který boduje i ve světě. V roce 2016 získala zvláštní cenu ředitelky Národního památkového ústavu v rámci soutěže Patrimonium pro futuro za obnovu středověkých omítek a výměnu střešní krytiny. 

detail

Vodárenská věž továrny Hermanna Pollacka

V areálu továrny v České Třebové byla v roce 1895 postavena vodárenská věž pod vedením stavitele Františka Plesniweho. Styl stavby připomíná věž šlechtického sídla ve stylu anglické gotiky. Věž o půdorysu 9,5 x 7,5 m dosáhla výše 17,45 m. Uvězněná v zajetí bujné zeleně a s oprýskanou fasádou, zůstala přes nepřízeň osudu továrny stát na svém místě. Okolo roku ji majitel, místní úspěšný podnikatel, nechal kompletně zrekonstruovat a věž tím zachránil před zánikem. 

detail
1 2 3 4 5 6