Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 3 4 5 6 7 8
Počet objektů v databázi: 228

Pivovar Kamenice nad Lipou

Před rokem 1636 byl při zámku založen panský pivovar. V roce 1945 byla na pivovar uvalena národní správa. V květnu 1947 výnosem ministerstva výživy byla výroba piva zastavena. Po Sametové revoluci zůstává pivovar ve vlastnictví Jednoty, která jej pronajímá po částech soukromým subjektům. Objekt ale s minimální údržbou chátrá. V květnu 2016 zakoupila objekt společnost Pivovar Kamenice s. r. o.  a v říjnu začíná rekonstrukce. PIvovar koupil podnikatel a starosta Milan Houška. Investice do celého projektu ve výši 120 milionů je bez dotace. Logo pivovaru navazuje na to, jež se používalo už za…

Montážní budova továrny Walter

Budova postavená na obdélném půdorysu ve funkcionalistickém slohu je podsklepená šestipodlažní stavba s nejvyšším ustupujícím patrem a plochou střechu. Její železobetonový skelet má obdélná pole na rastru 4x4. Tvoří jej osmiboké sloupy s hřibovitými hlavicemi a ploché stropy. Okna jsou zároveň výplněmi nosné konstrukce a spolu s okenními rámy se dochovaly v původní podobě - jsou kovové s rastrem skleněných tabulek.[1] Stejně jako šachta nákladního výtahu v severozápadní části vystupuje trojramenné schodiště v severovýchodní části nad rovinu střechy ve tvaru kubusu. Je pilířové, se schodnicemi…

Löschnerův pavilon - Mattoni muzeum, Kyselka

Přední objekt byl řešen jako dům švýcarského či alpského stylu s roubenou konstrukcí a vyřezávanými dřevěnými detaily. V patře byl byt pro správce a v zadní části se nacházela plnírna lahví ze zdroje bývalého Löschnerova pramene. [4]

Zámek Libá

Raně gotický hrad Liebenstein byl založen jako sídlo chebského ministeriálního rodu pánu z Liebesteina v době kolem poloviny 13. století na vyvýšené ostrožně v jihovýchodní části vsi Libá (Liebenstein). Během let byl hrad několikrát přestavován a zdokonalován. Na počátku 18. století byl středověký hrad za Zedwitzů přestavěn na pohodlný reprezentativní barokní zámek. Během druhé poloviny 20. století však nevyužívaný zámecký areál postupně zchátral a proměnil se ve zříceniny. Od roku 1991 je objekt v soukromých rukou a probíhá jeho celkové rekonstrukce. [3]

Poutní areál Maria Loreto

Barokní poutní areál Maria Loreto s kaplí Panny Marie Loretánské byl postaven chebskými jezuity v letech 1664–1689 u farního kostela sv. Ducha z roku 1557. Jeho předlohou byla Svatá chýše, renesanční bazilika v italském Loretu. Areál je tvořen centrální kaplí Panny Marie Loretánské, kolem níž jsou kryté ambity s nárožními kaplemi Panny Marie, sv. Jáchyma a sv. Anny, sv. Zachariáše a sv. Alžběty a sv. Františka. Vstup do areálu je hodinovou věží se zvonicí s výjimečnou dvojitou cibulovou střechou, jeho závěr pak tvoří polygonální kostel sv. Ducha. V roce 1688 byla k obvodu připojena kaple sv.…

Vila doktora Grosse v Ostrově (Schlackenwerth)

Jednopatrový objekt se zvýšeným přízemím a strmou valbovou střechou má uliční průčelí zvýrazněno středním převýšeným rizalitem a vstupním portikem s kanelovanými pilíři. V parapetech oken je jinak hladká fasáda členěna střídmým ornamentálním dekorem. Na pilířcích vstupního schodiště, na balkonku nad portikem i na atice rizalitu byly umístěny barokizující dekorativní vázy. Ve stylové jednotě architektury a užitého umění jsou realizovány i vstupní dveře s dekorativní mříží, okna a další prvky uměleckého řemesla interiéru. Německý vliv se tu projevil zejména v těžkých hmotách a tvrdých liniích.…

Pohřební kaple sv. Anny, Ostrov

Raně barokní areál piaristického kláštera, skládající se z klášterní budovy, kostela, čtyř kaplí, glorietu, zahrady, kašny a ohradní zdi. Soubor budov ostrovské piaristické koleje, kostela a kaplí patří k nejpřednějším raně barokním celkům západních Čech. Piaristická kolej v Ostrově je třetí nejstarší piaristickou kolejí v českých zemích. [2] Kaple je postavená na půdorysu osmiúhelníku. [1] Pod kaplí je dvoukomorová krypta, do které byli pohřbíváni zemřelí příslušníci sasko-lauenburského rodu. (info leták Ostrovské poklady, vyd. Město Ostrov). Raně barokní centrální mohutná cihlová kaple na…

Piaristický klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie v Ostrově

Soubor budov ostrovské piaristické koleje, kostela a kaplí patří k nejpřednějším raně barokním celkům západních Čech. Piaristická kolej v Ostrově je třetí nejstarší piaristickou kolejí v českých zemích. Raně barokní areál piaristického kláštera, skládající se z klášterní budovy, kostela, čtyř kaplí, glorietu, zahrady, kašny a ohradní zdi. [2] Jednolodní raně barokní klášterní kostel jezuitského typu na obdélném půdorysu s bočními kaplemi a s neodděleným pravoúhlým presbytářem krytý sedlovou střechou s pálenou krytinou. Střídmě řešené pětiosé vstupní jihovýchodní průčelí kostela s mělkým…

Kaple sv. Floriána, Ostrov

Centrální hranolová stavba na čtvercovém půdorysu se zkosenými nárožími je zastřešena bání s lucernou a s dvouramenným křížem na vrcholu. Fasáda je členěna zdvojeným pilastrovým řádem s lisénovými rámci. Interiér je členěn u zkosených nároží dvojicí představěných polosloupů s kompozitními hlavicemi. Vstupní východní průčelí kaple je prolomeno obdélným, segmentem zakončeným vchodem s pískovcovým portálem s plastickým půlkruhovým orámováním, vynesenou římsou s profilovanými hlavicemi a nasazeným prolomeným frontonem s vloženou zdobenou plastickou kartuší s částečně zachovaným zakládacím nápisem…

Kaple Panny Marie Einsiedelnské - Ostrov

Obdélná kaple s odsazeným pravoúhlým závěrem má bohatě architektonizováno vstupní průčelí, obrácené k městu. Fasádu průčelí člení představěné sloupy s kompozitními hlavicemi a nárožnými pilastry. Vstup rámují kanelované pilastry, nesoucí roztržený fronton s aliančním znakem majitelů panství – vlevo markrabat Bádenských, vpravo vévodů Sasko-Lauenburských. Celá stavba je završena vysokým štítem s reliéfem Smrti Panny Marie. Ve vrcholovém frontonu byla umístěna plastika Panny Marie, po stranách štítu další dva světci. [1] Kaple stojí na nevysoké terase, přístupné monumentálním kamenným…

Zámek Ostrov

Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem úprav a přestaveb, prováděných velkovévody Toskánskými v průběhu 19. a 20. století. [1]. Znak císařského orla v kartuši, umístěný ve frontonu hlavního vstupu, pochází z doby, kdy majiteli byli velkovévodové Toskánští. Vstupní portál, dokončený roku 1690, je dílem ostrovského sochaře Martina Möckela. [2] Léta neudržovaný zámek se v roce 2012 dočkal kompletní rekonstrukce. 

Palác Princů - Městská knihovna Ostrov

Palácová budova sestávala ze tří křídel. S vlastním zámkem byl Palác princů spojen komunikační chodbou v místech dnešní předstupující části fasády zámku. Bílou branou se vstupovalo na původně uzavřené nádvoří Paláce princů, [2] Nároží byla zakončena mohutnými věžicemi, původně zastřešenými zvonovitě zalamovanými valbovými střechami jako u Pohledové stěny. Ve střední ose zahradního křídla bylo situováno dvouramenné reprezentační schodiště s balustrádou a plastikami. Základní plochy fasády pokrývalo, stejně jako vlastní zámek a Pohledovou stěnu, iluzivně malované cihelné zdivo. Před…

Tvrz Klokočín

Jako první majitelé dvora jsou doloženi bratři Hynek a Purkart z Klokočína k r. 1401. V roce 1967 se zde natáčel film Markéta Lazarová. V roce 1973 byla darována státu. Uživateli jsou JZD Maletice a Oseva Protivín. V roce 1982 žádá MNV Maletice povolení k demolici objektu (havarijní stav). Nedostatek peněz a díky Památkovému ústavu k demolici nedošlo. V roce 1982 ruina prodána Bohumilu a Heleně Levých. Od r. 1989 byli majiteli Mgr. Marie a Ing. Mirko Bernas, kteří tvrz zrekonstruovali. Tvrz po zpustošení minulým režimem, dali do stávajícího stavu po několikaleté těžké práci Ing. Mirko Bernas…

Výletní hotel Stadler

Výletní hotel postavila rodina Stadlerova v roce 1897. Ještě v roce 2007 byla budova dost zchátralá. V dubnu 2008 byla dokončena kompletní rekonstrukce objektu a zahájen provoz rodinného penzionu Stadler.

Knihovna IGI Vratislavice

Nová knihovna, součástí připravovaného spolkového a komunitního centra, vznikne přestavbou budovy nad Kulturním centrem VRATISLAVICE 101010, která byla v roce 2016 odkoupena od církve. Objektu vrátíme původní vzhled, navíc zde vznikne moderní přístavba. Své místo tady kromě knihovny, jejíž současné umístění je naprosto nevyhovující, bude mít také mateřské centrum, sociální poradenství a zázemí pro spolky. To vše v sousedství zámeckého parku, lesoparku a v blízkosti základní školy. Předpokládaný termín dokončení akce je rok 2020. [vratislavice.cz]

Zámek Korozluky

Zámek nechal kolem roku 1775 postavit František Václav Rajský z Dubnice, krajský hejtman litoměřického kraje. V roce 1870 byl přestavěn do dnešní podoby. Zámek sloužil po druhé světové válce jako ubytovna pro osídlování pohraničí, pak se jeho uživatelem stalo družstvo Včela, krátce i místní JZD. V roce 1994 získal torzo zámku architekt Miroslav Perout jako náhradní restituci za hračkářskou továrnu v Mělníku a zahájil jeho obnovu. V přízemí expozice sakrálního umění ze zbouraných kostelů Mostecka, dále je zde síň pro pořádání svateb a komorních koncertů, v prvním patře zámecká expozice a dále…

BD Ječná 548/7 - Praha

Byt Jiřího a Dany Němcových v domě čp. 548/7, na kterém se pamětní deska nacházela, byl po mnoho let útočištěm a místem setkávání lidí z okruhu undergroundu, disentu a nonkonformní sféry. Docházel sem i Milan (Mejla) Hlavsa (1951–2001), který se později do rodiny Němcových přiženil. Hudebník, baskytarista, zpěvák a jeden z nejznámějších představitelů nezávislé hudební scény působil v kapelách The Plastic People of the Universe (1968), DG 307 (1973), Garáž (1979), Půlnoc (1988). Útok normalizačního režimu na tzv. druhou kulturu, zatýkání a příprava procesu s českým undergroundem v roce 1976…

Vyhlídková restaurace Hrádek

Vyhlídková restaurace Hrádek byla postavena v roce 1904. V roce 1967 město Varnsdorf celý objekt zrekonstruovalo za více než 2 miliony korun a Hrádek opět nabyl na původním významu. V roce 1989 byla privatizována, ale díky nezájmu majitele se během několika let změnila v ruinu, zůstaly pouze obvodové zdi. V září roku 2000 proto vzniká český Nadační fond Hrádek - Burgsberg s cílem záchrany této dominanty. 18. července 2003 byla zpřístupněna vyhlídková věž a v roce 2005 byla zrekonstruována celá budova. V červenci roku 2005 byla veřejnosti navíc zpřístupněna výstavní síň. Architektonický /…

Venkovská usedlost s tvrzí Sudkův Důl

Bývalá pozdně gotická tvrz z konce 15. století v areálu zemědělské usedlosti. V roce 2011 mladý pár z Prahy koupil tento zašlý statek a památku se jim podařilo zachránit, dům zabydlet a opuštěné jabloňové sady využít k výrobě cideru, který boduje i ve světě. V roce 2016 získala zvláštní cenu ředitelky Národního památkového ústavu v rámci soutěže Patrimonium pro futuro za obnovu středověkých omítek a výměnu střešní krytiny. 

Vodárenská věž továrny Hermanna Pollacka

V areálu továrny v České Třebové byla v roce 1895 postavena vodárenská věž pod vedením stavitele Františka Plesniweho. Styl stavby připomíná věž šlechtického sídla ve stylu anglické gotiky. Věž o půdorysu 9,5 x 7,5 m dosáhla výše 17,45 m. Uvězněná v zajetí bujné zeleně a s oprýskanou fasádou, zůstala přes nepřízeň osudu továrny stát na svém místě. Okolo roku ji majitel, místní úspěšný podnikatel, nechal kompletně zrekonstruovat a věž tím zachránil před zánikem. 

Dům v ruině, sýpka Arnoštov

Dům vnikl někdy v sedmnáctém století. Mezi lety 2016 - 2020 proběhla rekonstrukce areálu na ubytovací zařízení. Autory projektu byl Ateliér ORA ve složení Jan Hora, Barbora Hora, Jan Veisser, Tomáš Pospíšil. Původní zemědělská usedlost v minulosti zbavena vnitřních konstrukcí a přestavěna na sýpku byla stylem "dům v domě" přestavena na krásné ubytovací zařízení.  Dům je nabízen k pronájmu, pronajímá se jako celek. Projekt je manifestem, jak je možné zacházet se starými domy. Není nezbytně nutné přijít oautenticitu stáří, není nezbytně nutné demolovat, ale ani rekonstruovat dogmaticky…

Kostel sv. Urbana - Karlovy Vary-Rybáře

Nevelká pozdně gotická stavba na pohledově exponovaném místě, včetně dálkových pohledů přes řeku Ohři. Pozůstatek staré osady Rybáře. Jednolodní, volně stojící zděná omítaná stavba s lodí obdélného půdorysu a odsazeným polygonálním pětibokým závěrem; v průčelí vtažená hranolová čtyřboká věž s nedochovanou osmibokou zvonovou stříškou a železným menším křížkem. Zvonicové patro otevřené ze tří stran obdélnými půlkruhovitě ukončenými okny s profilovanými šambránami, je taktéž nedochováno. Věž člení systém výplní odlišených hrubostí břizolitové omítky a kordonové profilované římsy. Vstupní portál…

Zámek Kácov

Dveře v západním risalitu zámku vedou do kaple na čtvercovém půdorysu, ta však byla brutálně poničena v 50. letech minulého století, kdy byla součástí ředitelova bytu. Kaple byla přepažena stropem a její spodní část byla nenávratně poničena, jelikož byla rozkopána krumpáčem, taktéž fresky a spodní část dřevěného oltáře se sochami andělů byly nenávratně odstraněny. Bohužel se nedochoval žádný původní popis kaple.V její spodní části se dnes pod linem nachází nepůvodní dlážděná podlaha a stěny jsou pokryty žlutou tapetou. Horní prostor kaple nad stropem byl zhruba 60 let zcela zazděn, díky tomu…

Vila Anna

Vila v Duchcově, který je znám vysokou koncentrací prázdných domů, po dlouholetém chátrání získala v roce 2015 nového majitele, který vilu zrekonstruoval a pronajímá v ní několik bytů. V roce 2018 vila přivítala první nové nájemníky. 

Statek Oblík

Hospodářský dvůr byl vystavěn ve druhé polovině 17. století. Majitelé statek koupili v roce 2011. Tehdy ze statku byla z velké části jen ruina. Ihned ale začala jeho rozsáhlá rekonstrukce. V roce 2012 tu začaly ovce spásat okolní louky. V roce 2014 majitelé kompletně obnovili zdejší vinice. Během rekonstrukce se podařilo zachovat původní ráz historické budovy a přitom jej vkusně doplnit moderními a nadčasovými prvky inspirovanými slunným Toskánskem. Statek nabízí příjemné útočiště pro víkendový únik z rušného velkoměsta, celotýdenní dovolenou, efektivně strávený teambuilding nebo…

Zámek Valeč

Renesanční zámek vybudovaný v r. 1534 Smilem z Doubravice na místě starší gotické tvrze představuje čtyřkřídlé venkovské šlechtické sídlo na velmi neobvyklém půdorysu. Areál zámku s rozlehlým hospodářským dvorem v současnosti slouží jako wellness hotel. [2] V letech 1973–1989 proběhla rekonstrukce zámku, která nebyla dokončena. Zámek Valeč u Třebíče poté značně zchátral. Na konci roku 2008 se novým majitelem stal Bronislav Vala, který provedl generální rekonstrukci a udělal ze zámku luxusní wellness hotel. V roce 2015 rekonstrukce zámku získala ocenění Prestižní stavba kraje Vysočina.

1 3 4 5 6 7 8