Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 3 4 5 6 7 8
Počet objektů v databázi: 223

Huť Jakub / Sklárna Tasice

Sklárna je registrovanou národní kulturní památkou a jde o jednu z nejstarších dochovaných skláren v České republice a zároveň střední Evropě. Areál sklárny představuje vzácný konglomerát budov stavěných od konce 18. století do konce 20. století pro potřeby provozu a v důsledku vývoje technologií a zpracování skla, který je příkladem kontinuálního vývoje industriální architektury. Ve sklárně se v současné době nevyrábí a je provozována jako sklářský skanzen. Jedná se o architektonicky nejhodnotnější a nejstarší českou a současně evropskou sklárnu, kde je zároveň dodržena tzv. teorie…

Zámek Linhartovy

Dvoupodlažní čtyřkřídlá stavba renesančního zámku s nárožní válcovou věží, barokně přestavěného v 17. století. [7]. Původní tvrz byla postavena po roce 1377. Přestavěna na renesančním zámek byla ve 30. letech 16. stol. Po roce 1658 byl za Sedlnických zámek barokně upraven do dnešní podoby. Válečná léta 2. sv. války se na zámku nechvalně podepsala. V roce 1943 sem byla umístěna německá vojenská nemocnice a téhož roku zámek postihl požár, který zcela zničil střechu. Ta byla jen provizorně zakryta lepenkou. Od té doby již zámek chátral. Záchrana objektu začala po roce 2005 díky skupině nadšenců,…

Zámek Fulnek

Rozsáhlý zámecký komplex zahrnující Dolní a Horní zámek s bohatým stavebním vývojem od středověkého hradu ze 14. st., přestavěného ve 2. pol. 16. st., v 1. pol. 17. st. a v 1. čtvrtině 19. st. Součástí širšího areálu je zahrada s klasicistními stavbami. Horní zámek: Čtyřpodlažní zámecká budova postavená na půdorysu lichoběžníka, završená mansardovou střechou, z níž vystupuje hranolová věž. Objekt s bohatou stavební historií, v jehož současné podobě převládá poslední stavební fáze z počátku 19. století. Dolní zámek: Rozsáhlá podélná dvoupodlažní budova, kopírující severozápadní hranu Zámeckého…

Podstávkový dům Hrádek nad Nisou 215

Podstávkový dům vznikl mísením slovanského srubu a středoněmeckého kolového domu. Využívá výhod obou stavebních metod. Roubená obytná část, kde se topilo, držela teplo, zatímco úspornější hrázděná část nebyla vytápěná a sloužila pro spaní a hospodářské účely. Podstávka samotná je důmyslná podpůrná konstrukce, která převádí zatížení střechy a pokud má dům patro, tak i patra přímo k základům. Díky tomu nese roubená světnice umístěná uvnitř podstávky „pouze sama sebe" a nebortí se. Domy sloužily jak chudým venkovským obyvatelům, tak i domácím tkalcům, zemědělcům, hostinským, a také jako fary.

Zámek Valeč

Zámecký areál skládající se ze zámecké budovy, zámeckého kostela s trojičním sloupem a rozsáhlého parku s bohatou sochařskou výzdobou a dalšími objekty. Na realizaci se podíleli F. Barelli, G. A. Biana Rossa, J. K. Thil či dílna M. B. Brauna. [5]

Reprezentativní úřední budova Americká 39, Plzeň

Reprezentativní městskou budovu z let 1906 – 1907 převzal v roce 2015 ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), který ji v roce 2019 navrátil lesk a zrekonstruoval ji do původní podoby. Bývalou opadávající fasádu v červené barvě z šedesátých let minulého století vystřídala fasáda v původním středně zeleném odstínu. K celkovému rozjasnění budovy přispěla oprava a renovace prvků atiky kulatého tvaru připomínající makovice, stejně jako výměna parapetů a nového oplechování. Historický ráz pak umocňují mohutné repasované historické vlajkové stožáry v průčelí a historické mříže před…

Dřevouhelná vysoká pec - Šindelová

Vysoká pec byla postavena z tesaných žulových kvádrů cca do výšky 14 metrů, v horních partiích z cihel prokládaných škvárovými cihlami. Vlastní pec na půdorysu komolého hranolu, k ní přistavěna kolmo budova na obdélném půdorysu, po obou stranách zřicené, původní přízemní přístavky se zbytky oblouků a částí zdí vnitřního členění. V čelní stěně vysoké pece vyklenut oblouk z pravidelně řazených žulových kvádrů. Vnitřek zaklenut valenou klenbou postupně se snižující k topeništi. Vlastní těleso pece staženo železnými táhly, značně zarostlé vegetací. Přiléhající budovy v troskách. [Evidenční list…

Usedlost Kajetánka - Praha-Břevnov

Hodnotná raně barokní stavba usedlosti reprezentativního charakteru s pozdějšími úpravami tvoří doklad architektonicky i urbanisticky zajímavé předměstké šlechtické rezidence. Původně raně barokní usedlost Kajetánka z období kolem poloviny 17. století je cenným dokladem historické zástavby Břevnova. Součástí areálu je také Kajetánská kaple. [2]

Podstávkový dům Nový Bor 106

Fasády domu jsou překryty bedněním, štíty vykládané břidlicí, v patře je kratká pavlač. I přes některé nevhodné novodobé zásahy je objekt cenným dokladem převážně roubené pozdně barokní architektury města.[1]  

Vošárna / Prádelna a sušárna - Raduň

Zděný objekt pozdně barokního založení s valbovou střechou, se dvěma řadami průběžných vikýřů, sloužící původně jako obecní prádelna. Ve dvacátých letech 19. století stavba rozšířena a upravena na zámeckou prádelnu. [2]. Zachovány zůstaly pruské klenby i dřevěné stropy. [4]. Nejhodnotnějším objevem byla sestava se zrcadlově postavenými nikovými topeništi a obslužnými cihelnými podestami ve střední části vstupní síně a k nim protilehlé základy a konstrukčně-technické doklady po otopných tělesech-vyvařovacích kotlech v navazujících místnostech. Unikátním detailem byl také nález železného…

Satranův mlýn

Mlýn byl postaven v pozdním středověku na místě trvze rodu Wepřeckých z Wepřberku. [4] Rozlehlý areál mlýna na nepravidelném čtyřkřídlém půdorysu. Na severní straně dvora stojí patrové obytné stavení. Ve sklepech zachováno několik gotických portálků, v přízemí klenutá síň a černá kuchyně. Mlýnice pozdně barokní patrová (před 1800), s mansardovou střechou, dochováno úplné technologické zařízení z přelomu 19. a 20. století. Areál doplňuje barokní patrová sýpka, mladší stáje, kolna a zbytek další stavby na vodní pohon. [1]

Zámek Vyklantice

Barokní stavba na půdorysu ve tvaru písmene H s valbovou střechou s malou věžičkou. Hlavním průčelím (severní) s dvěma mohutnými bočními rizality a polokruhovým středním rizalitem je obrácena ke kostelu sv. Jana Nepomuckého a na opačné straně (stejně shodné jižní průčelí) je spojuje schodiště (z chodby 1. patra) se zámeckým parkem. Interiéry přízemí i prvního patra jsou symetricky rozmístěny kolem střední chodby, která jako osa probíhá severojižním směrem. V 1. patře je symetrie zčásti porušena novějšími úpravami. Na východě k zámku přiléhají budovy bývalého panského dvora.[1]

Cena: dohodou
údaj k: 1/2022

Panská sýpka Ratboř

Patrová sýpka obdélného půdorysu je vystavěna ze směsi cihel a lomového kamene a opatřena je barokní vápennou omítkou. Průčelí ukončuje výžlabková korunní římsa, v podélném západním průčelí, otočeném do zaniklého dvora, vyniká pravoúhlý vstup s dřevěnou zárubní a dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Štít s volutovými křídly člení lisény a vrcholí trojúhelným štítovým nástavvcem. Sedlovou střechu kryjí bobrovky. [1]

Kostel sv. Mikuláše - Nepomyšl

Kostel sv. Mikuláše je orientovaná jednolodní stavba s jádrem ze 14. století, přestavěna barokně v polovině 18. století. Poměrně jednoduché fasády člení lizény a otvory v šambránách, presbytář je opatřen opěráky. Na jihozápadě je připojená hranolová věž. [6]. Jednolodní stavba je zakončená pětibokým presbytářem. Sakristie je umístěna na severní straně kostela, oratoř na jižní straně. Západnímu průčelí vévodí hranolovitá věž. Fasády jsou členěny lizénami a okna zakončena segmenty s okolo jednoduše zakončenými šambránami. Zařízení kostela pochází z doby barokní přestavby kostela. Křtitelnice…

Zámek Litenčice

Hlavní budova (tzv. "Velký Zámek") je čtyřkřídlá, má přibližně čtvercový půdorys a v jejím středu je malé nádvoří. Křídla jsou dvoupatrová, se sedlovými střechami, nároží na severní straně mají podobu nakoso postavených věžiček. Hlavní průčelí obrácené na východ je sedmiosé, středový rizalit má nad vchodem balkónový podjezd a je zakončen polokruhovým tympanonem. Rizalit je i ve středu bočního severního průčelí. Na východní straně tvoří budovy předzámčí rozsáhlé vstupní nádvoří s kašnou. Severní křídlo ("Malý Zámek") je patrová budova, bývala v ní konírna a byty pro úředníky. Jižní křídlo…

Fitzova hrobka - Rokycany

Fitzova hrobka je stavba na jednoduchém obdélníkovém půdorysu, která je osově souměrná ve stylu vídeňské secese. Střední část tvoří vchodový portál zaklenutý půlkruhem podepíraným po stranách masivními zděnými nástavci. Nad vchodem se tyčí osmiúhelníková kopule prosvětlená malými okny. Na zdivu po stranách se uplatňuje motiv dlaždicových polí. Fitz Johann Jan (3.července 1834, Moravský Beroun - 28.února 1906, Vídeň). Johann se narodil se 3. 7. 1834 v Moravském Berouně do německé rodiny. Otec Kašpar Fitz byl důlním a syn Johann společně se svým bratrem pokračovali v jeho odborné dráze. Po…

1 3 4 5 6 7 8