Kladné příklady

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 3 4 5 6 7 »
Počet objektů v databázi: 202

Reprezentativní úřední budova Americká 39, Plzeň

Reprezentativní městskou budovu z let 1906 – 1907 převzal v roce 2015 ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), který ji v roce 2019 navrátil lesk a zrekonstruoval ji do původní podoby. Bývalou opadávající fasádu v červené barvě z šedesátých let minulého století vystřídala fasáda v původním středně zeleném odstínu. K celkovému rozjasnění budovy přispěla oprava a renovace prvků atiky kulatého tvaru připomínající makovice, stejně jako výměna parapetů a nového oplechování. Historický ráz pak umocňují mohutné repasované historické vlajkové stožáry v průčelí a historické mříže před…

Usedlost Kajetánka - Praha-Břevnov

Hodnotná raně barokní stavba usedlosti reprezentativního charakteru s pozdějšími úpravami tvoří doklad architektonicky i urbanisticky zajímavé předměstké šlechtické rezidence. Původně raně barokní usedlost Kajetánka z období kolem poloviny 17. století je cenným dokladem historické zástavby Břevnova. Součástí areálu je také Kajetánská kaple. [2]

Podstávkový dům Nový Bor 106

Fasády domu jsou překryty bedněním, štíty vykládané břidlicí, v patře je kratká pavlač. I přes některé nevhodné novodobé zásahy je objekt cenným dokladem převážně roubené pozdně barokní architektury města.[1]  

Vošárna / Prádelna a sušárna - Raduň

Zděný objekt pozdně barokního založení s valbovou střechou, se dvěma řadami průběžných vikýřů, sloužící původně jako obecní prádelna. Ve dvacátých letech 19. století stavba rozšířena a upravena na zámeckou prádelnu. [2]. Zachovány zůstaly pruské klenby i dřevěné stropy. [4]. Nejhodnotnějším objevem byla sestava se zrcadlově postavenými nikovými topeništi a obslužnými cihelnými podestami ve střední části vstupní síně a k nim protilehlé základy a konstrukčně-technické doklady po otopných tělesech-vyvařovacích kotlech v navazujících místnostech. Unikátním detailem byl také nález železného…

Satranův mlýn

Mlýn byl postaven v pozdním středověku na místě trvze rodu Wepřeckých z Wepřberku. [4] Rozlehlý areál mlýna na nepravidelném čtyřkřídlém půdorysu. Na severní straně dvora stojí patrové obytné stavení. Ve sklepech zachováno několik gotických portálků, v přízemí klenutá síň a černá kuchyně. Mlýnice pozdně barokní patrová (před 1800), s mansardovou střechou, dochováno úplné technologické zařízení z přelomu 19. a 20. století. Areál doplňuje barokní patrová sýpka, mladší stáje, kolna a zbytek další stavby na vodní pohon. [1]

Zámek Vyklantice

Barokní stavba na půdorysu ve tvaru písmene H s valbovou střechou s malou věžičkou. Hlavním průčelím (severní) s dvěma mohutnými bočními rizality a polokruhovým středním rizalitem je obrácena ke kostelu sv. Jana Nepomuckého a na opačné straně (stejně shodné jižní průčelí) je spojuje schodiště (z chodby 1. patra) se zámeckým parkem. Interiéry přízemí i prvního patra jsou symetricky rozmístěny kolem střední chodby, která jako osa probíhá severojižním směrem. V 1. patře je symetrie zčásti porušena novějšími úpravami. Na východě k zámku přiléhají budovy bývalého panského dvora.[1]

Cena: dohodou
údaj k: 1/2022

Panská sýpka Ratboř

Patrová sýpka obdélného půdorysu je vystavěna ze směsi cihel a lomového kamene a opatřena je barokní vápennou omítkou. Průčelí ukončuje výžlabková korunní římsa, v podélném západním průčelí, otočeném do zaniklého dvora, vyniká pravoúhlý vstup s dřevěnou zárubní a dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Štít s volutovými křídly člení lisény a vrcholí trojúhelným štítovým nástavvcem. Sedlovou střechu kryjí bobrovky. [1]

Zámek Litenčice

Hlavní budova (tzv. "Velký Zámek") je čtyřkřídlá, má přibližně čtvercový půdorys a v jejím středu je malé nádvoří. Křídla jsou dvoupatrová, se sedlovými střechami, nároží na severní straně mají podobu nakoso postavených věžiček. Hlavní průčelí obrácené na východ je sedmiosé, středový rizalit má nad vchodem balkónový podjezd a je zakončen polokruhovým tympanonem. Rizalit je i ve středu bočního severního průčelí. Na východní straně tvoří budovy předzámčí rozsáhlé vstupní nádvoří s kašnou. Severní křídlo ("Malý Zámek") je patrová budova, bývala v ní konírna a byty pro úředníky. Jižní křídlo…

Fitzova hrobka - Rokycany

Fitzova hrobka je stavba na jednoduchém obdélníkovém půdorysu, která je osově souměrná ve stylu vídeňské secese. Střední část tvoří vchodový portál zaklenutý půlkruhem podepíraným po stranách masivními zděnými nástavci. Nad vchodem se tyčí osmiúhelníková kopule prosvětlená malými okny. Na zdivu po stranách se uplatňuje motiv dlaždicových polí. Fitz Johann Jan (3.července 1834, Moravský Beroun - 28.února 1906, Vídeň). Johann se narodil se 3. 7. 1834 v Moravském Berouně do německé rodiny. Otec Kašpar Fitz byl důlním a syn Johann společně se svým bratrem pokračovali v jeho odborné dráze. Po…

Fara Dašice

Okna objektu do T jsou z pozdější úpravy z tohoto století. Na severní a východní fasádě se uchovala okna starší, z 19. století, členěná na šest tabulek. Při západní straně průčelí navazuje ohradní zeď s bránou polokruhově zaklenutou, ukončenou uprostřed vypnutou římsou. Přízemí objektu je řešeno jako nepravý trojtrakt. Vstup ze západní strany. Procházíme chodbou do haly, která se dispozině otvírá na dvojtrakt. Chodba je podélně průběžná. Z jižní strany na ni navazují tři za sebou řazené místnosti, na severní straně při vstupu dvě malé prostory, dále hala a z ní vychází těleso dvouramenného…

Tvrz Tichá

Dochovaná věž má lehce obdélný, téměř čtvercový půdorys. Její zdivo se dochovalo do výše druhého patra. Z pečlivě skládaného lomového kamene provedené líce zdiva byly v úrovni přízemí jak v interiéru, tak v exteriéru z podstatné části patrně za účelem získání stavebního kamene vylámány. Nároží věže byla vyzděna z pečlivěji vybíraných větších kamenů. Dnešní stav areálu je výsledkem zániku zástavby v okolí věže ve druhé polovině 20. století. [3]

1 3 4 5 6 7 »