Moje databáze - spoluautor

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2
Počet objektů v databázi: 35

Zámek Veleslavín

Zámek je patrová stavba šířkové dispozice se středním šestiosým rizalitem, rámovaným dvěma dvoupatrovými věžicemi a patrovými novobarokními přístavbami. Rizalit se vstupem na střední ose je završen trojúhelným štítem po stranách s arkýři a ukončen mansardovou střechou s vížkou s lucernou. Vstup je segmentově zakončen, se štukovým ostěním s klenákem. Okna jsou rámována šambránou s parapetem se zrcadlovým polem a nadokenní římsou, okna přízemí mají ve vrcholu klenák, okna věžic mají pouze jednoduchou šambránu. Jednotlivá patra oddělují profilované kordonové římsy a završuje je předstupujícící…

Zámek Čertousy

Zámek je jednopatrová stavba na obdélném půdorysu s mansardovou valbovou střechou s plechovou polygonální věžičkou v ose hřebene střechy. Hlavní průčelí je pětiosé s okny v líci průčelí. Fasáda je členěna pásovou kordonovou a profilovanou korunní římsou, naznačenou nárožní bosáží a štukovými rámci kolem oken. Střešní štít v ose průčelí míval pravděpodobně hodiny a na křídlech architektonickou výzdobu. Zadní průčelí je zvýrazněno vystupujícím rizalitem a štítem. Budova je částečně podsklepena, sklep je z lomového kamene zaklenut stlačenou valenou klenbou. Interiery z větší části plochostropé,…

Zámek Smolotely

Zámecký areál se rozkládá uprostřed obce severně od návsi, na již. a vých. straně se areálu dotýká silnice. Jádro areálu tvoří jednopatrová trojkřídlová zámecké budova čp. 1, situovaná uprostřed středně velkého přírodně krajinářského parku nepravidelně obdélného půdorysu. V jz. části areálu stojí komplex tří budov bývalého panského pivovaru čp. 96, v jv. koutě parku při silnici je menší jednopatrová budova někdejšího správcovského domu. Zámecký park je obehnán kamennou omítnutou ohradní zdí, prolomenou na vých. straně širokou pilířovou vjezdovou branou s dvěma úzkými postranními brankami pro…

Zámek Pravonín

Zámek na půdorysu písmene "E". Hlavní průčelí s výrazným středovým rizalitem a štítem se sochami. Nejstarší stav. část - gotická či renesanční tvrz - východní křídlo. Výrazná barokní přestavba a neorenesanční úpravy. [8]

Schindlerova továrna (Vitka) - Brněnec

Jádrem hodnoty souboru budov bývalé Löw-Beerovy textilní továrny je hmotné svědectví koncentračního tábora Gross-Rosen-Brünlitz ze 40. let 20. století, jejichž hlavním nositelem jsou budovy kolem shromažďovacího prostoru se vstupní branou.Soubor budov je zlomkem z rozsáhlého areálu bývalé textilní továrny Löw - Beerů v Brněnci, výběrem který má nejpřímější historickou spojitost s pobočkou koncentračního tábora Gross. Rosen v Brněnci, který se nacházel v severní části areálu ve 40. letech 20. století. Hlavními nositeli hmotného svědectví bývalého koncentračního tábora zároveň jádrem hodnoty…

Zámek Horní Maršov

Čtyřkřídlý jednopatrový pozdně barokní zámek v nevelkém parčíku na severním konci obce - obdélníková jednopatrová stavba doplněna na čtyřkřídlý půdorys kolem dvora, částečně přestavěno a upravováno. Ke střední části vede dvojité vnější schodiště, před ním fontána se sochou Viktorie, při silnici zachována ohradní zeď s bránou. [1]

Koželužna Kukleny Hradec Králové

Historický objekt továrny z 19. století byl postaven jako cukrovar, pozdějí byl přestavěn na koželužnu, několik let sloužil také na výrobu automobilů.[5] Po dlouhém chátrání a následném statickém narušení byla větší část objektů zbourána, zbývajícím hrozí demolive v blízké době. Zachráněna byla věžička, v roce 2014 sundaná a uložená do depozitu - původně bylo plánováno její navrácení na budovu po statické stabilizaci.[2]

Zámek Markvartice

Zámek je také nazýván jako Červený dvůr. Je to jednoduchý obdélný patrový objekt, který od roku 1568 sloužil jako sídlo majitelů panství. Po roce 1945 prostory využívalo zemědělské družstvo a pozvolna chátralo. Červený dvůr vznikl jako sídlo majitelů panství roku 1568. Tehdy již patřilo několik desetiletí Schoenfeldům ze Schoenfeldu, Ludvík a Hanuš z tohoto rodu se uvádějí jako stavebníci objektu, který snad navazoval na starší sídlo (tvrz). Název dostal podle sgrafitové výzdoby. Po několika změnách majitelů a pobělohorské konfiskaci statek získal Ota Jindřich z Vartenberka, poslední člen…

Ordinace Jilemnice

Jedná se o budovu, kterou využívala Masarykova městská nemocnice Jilemnice. Objekt sestává z jednoho částečného podzemního podlaží, dvou nadzemních podlaží a částečného podkroví. V 1.p.p. se nachází kotelna, chodba, místnost s náhradním zdrojem a sklepní prostory. V 1. n.p. se nachází prostory dříve využívané jako dialyzační centrum. Prostory ve 2.n.p. byly využívány jako ordinace a je zde byt domovníka 2+1, ve 3.n.p. jsou místnosti pro ubytování a byt o velikosti 1+2. Přístup je po zpevněné komunikaci. Nemovitost je napojena na veškeré inženýrské sítě. V objektu je část prostor pronajímána,…

Dvůr Ostrov

Dle pověsti tam straší. Správce statku Čermák terorizoval svoje poddané. Jednou když slyšel z pole zpěv, tak se na místo rozjel na koni, aby takové plýtvání silami jako je zpívání zamezil. Cestou ale z koně spadl a zabil se. Od té doby každý večer projíždí kolem statku. Je slyšet dusot kopyt a jeho smrtelný pád. Bude takto jezdit dokud někdo nezlomí jeho kletbu...

Továrna na ohýbaný nábytek D. G. Fischel & Söhne

Bratři Fishelovi vybrali pro svou výrobu Mimoň kvůli četnosti bukových lesů v Lužických horách. Bukové dřevo je totiž ideální pro ohýbání, a tedy výrobu daného nábytku. Proces spočíval v tom, že se bukové dřevo nahřívalo, čímž se smrštilo, a následně ponořovalo do vařící vody, čímž nabobtnalo. Takto upravené dřevo se poté snadno dalo ohýbat. Nabídka bukového dřeva z okolí byla díky velké výrobě brzo nedostatečná, a tak byla továrna zásobována i dřevem z dalekých Rumunských Karpat, kde si společnost postavila pilu. Sortiment výroby byl: stoly, stolky, lavice, věšáky, kolébky, postele,…

Část bývalé továrny Rabštejn

Němci vyražené podzemní tunely sloužící jako továrna pro vojenské účely. Pracovali zde především vězni z nedalekého pracovního tábora. Tato část chodeb byla později Sověty využívána, rozšířena a přestavěna na podzemní sklad pohonných hmot. V podzemí jsou i nadále veliké nádrže na pohonné hmoty. Část nádrží byla kompletně či částečně rozebrána sověty při odchodu z Československa. Vše, co v podzemí mělo nějakou hodnotou a šlo odmontovat / odnést z prostorů již zmizelo.

Kruhová výtopna Choceň

Budova byla vystavěna v roce 1875 původně pro šest stání, v roce 1882 byla rozšířena. V roce 1944 byly zřízeny přístavby kovárny, nástrojárny a učňovské dílny. V roce 1945 byla budova poškozena výbuchem muničního vlaku ve stanici, část střešní konstrukce musela být vyměněna. Správní část po válce dostala nová okna a drobné v interiéru. Po přechodu na motorovou trakci byl upraven střešní plášť - byly sneseny lapače kouře a větrák ve hřebeni, byly zřízeny menší dymníky. Kruhová výtopna v Chocni je unikátní a jediná svého druhu v České republice. Svoji úlohu plnila až do roku 2010. Od té doby…

Mlýn na Dlouhém rybníku

Soubor dvou opuštěných staveb bývalého mlýna nacházející se u hráze Dlouhého rybníka.

Mlýn Bezlejov

Cena: 4 000 000 Kč
údaj k: 5/2018
« 1 2