Moje databáze - spoluautor

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2 3 4 5 6
Počet objektů v databázi: 161

Popelářka - Praha-Troja

Bývalá viniční usedlost Popelářka situovaná ve východní části trojského katastru. Celý areál usedlosti se utvářel postupně od 18. století až do konce 19. století. Exteriér upraven klasicistně. [1]

detail

Zámek Petrovice

 Zámek Petrovice doplněný rozlehlým hospodářským dvorem a zahradou představuje (spolu se sousední KP-kostelem sv. Jakuba Většího) architektonicky i urbanisticky cennou dominantu obce Petrovice. Areál je výsledkem mnoha stavebních etap a slohových projevů. Dochovány hodnotné historické konstrukce, stavební, řemeslné i umělecko-řemeslné prvky a detaily (výzdoba fasád doplněná sochařskými díly, klenby, soubor dveří v zámku, klenby v hosp. objektech). Kulturní památku areál zámku Petrovice tvoří tyto části:- zámek (hlavní budova s přiléhajícím SV křídlem, v nice hlavního průčelí socha sv.…

detail

Usedlost Turbová

Usedlost se řadí do souboru pražských předměstských usedlostí. Cenný areál, ve kterém se spojuje letní sídlo s komponovanou zahradou s hospodářským zázemím. Kulturní památku tvoří obytná budova (čp. 1066), zahradní domek (čp. 731), stodola s kůlnami (severní hospodářská budova), kravín a konírna (jižní hospodářská budova), dále ohradní zeď, brána, zahrada (včetně architektonických a sochařských prvků), dvě dvojice pilířů s putti (při zahradním domku), terasy, opěrné zdi, schodiště, socha Venuše. Na počátku 20. století byla jedna barokní budova stržena a na jejím místě vznikla dnešní…

detail

Šlechtova restaurace ve Stromovce

Stavební vývoj restaurace odráží změny využití celého areálu obory. Původně barokní stavba dnes representuje neogotickou stavbu provedenou podle plánů předního architekta B.Grubera, který se orientoval právě na gotický sloh. Obdélná patrová budova s dvěma hranolovými věžicemi na bočních stranách, rizalitem uprostřed zadní fasády a arkádou ? promenádou před průčelím a na bočních stranách. Na střeše arkády byla terasa obehnaná novogotickým zábradlím, které se nedochovalo. Oblouky arkády jsou segmentově sklenuty, s profilovanou archivoltou. Většina oken je rovněž segmentově ukončena, rámována…

detail

Schubertova vila - Praha-Liboc

Volně stojící objekt uprostřed zahrady. Jednopatrová stavba na nepravidelném půdorysu srostlá s vyšší věží ve východní části dispozice. Objekt je podsklepen. Fasády členěny nárožní rustikou, zdobeny pásy sgrafit. Hlavní uliční průčelí s tříosým rizalitem s výraznou lodžií. Osy lodžie jsou určeny toskánskými sloupy. Po stranách průčelního rizalitu jsou drobné terasy. V přízemí okenní otvory zaklenuty polokruhově s rustikovanými šambránami. V patře obdélné okenní otvory s výraznými rovnými nadokenními římsami. Věž rovněž s nárožní rustikou. Vstup do věže zaklenut polokruhově s rustikovaným…

detail

Restaurace U jezírek - Petřínské sady

Památkově chráněný objekt restaurace (jako součást památky Letohrádek Kinských). Dům čp. 242, zahradní pavilon, později upravený na zahradní restauraci „Restaurace U Jezírka“, součást areálu zahrady Kinských. Zahradní pavilon rodiny Kinských postavený kolem roku 1830 je původně jednoduchá klasicistní stavba o jednom nadzemním podlaží s francouzskými okny ve fasádě. Objekt je v havarijním, místy až archeologizovaném stavu. Zůstávají obvodové zdi či jejich torza. Chybí dřevěné prvky (krov, výplně). [5] Případná rekonstrukce budovy bude finančně velmi drahá, k bývalé restauraci totiž nevede…

detail

Městské lázně Husitská 1050/7

Stavbu vyprojektoval Jindřich Motejl dle nejmodernějších stavebních poznatků té doby. Rozsáhlý objekt byl postaven v neoklasicistním slohu. Za své působení jej navštívil František Josef I. a dostal nejedno ocenění. Lázně na Žižkově byly v provozu od roku 1903. V budově se tehdy nacházely dva bazény i parní lázně. Celý objekt se zabudovanými světly byl odvětrávaný. Budova fungovala až do konce 20. století jako lázně. Následně byla několikrát stavebně upravena. Sloužila jako administrativní budova, hotel a v posledních letech jako noční klub. [3]

detail

Zámek Veleslavín

Zámek je patrová stavba šířkové dispozice se středním šestiosým rizalitem, rámovaným dvěma dvoupatrovými věžicemi a patrovými novobarokními přístavbami. Rizalit se vstupem na střední ose je završen trojúhelným štítem po stranách s arkýři a ukončen mansardovou střechou s vížkou s lucernou. Vstup je segmentově zakončen, se štukovým ostěním s klenákem. Okna jsou rámována šambránou s parapetem se zrcadlovým polem a nadokenní římsou, okna přízemí mají ve vrcholu klenák, okna věžic mají pouze jednoduchou šambránu. Jednotlivá patra oddělují profilované kordonové římsy a završuje je předstupujícící…

Cena: dohodou
údaj k: 11/2018
detail

Usedlost Cibulka

Jeden z mála stavebně krajinných celků dochovaných v úpravě z počátku 19. století. Příklad romantické sadové úpravy pražského okolí, charakterizovaný účinným a citlivým sepjetím volné přírody s drobnou architekturou a plastikou. [1]

detail

Zámek Liberec

Zámek je jednou z prvních zděných staveb v Liberci. Dali ho postavit na místě staršího panského domu tehdejší majitelé frýdlantského panství bratři Kryštof a Melchior z Redernů v letech 1582 – 1587. Podle nejstaršího vyobrazení z konce 17. století, jež se zachovalo na víku skleněného poháru, jednalo se o poměrně jednoduchou renesanční stavbu. Její sedlovou střechu ukončovaly na obou stranách vysoké profilované štíty, nad římsou vystupovaly ozdobné vikýře. Vstup do zámku, umístěný na straně obrácené k městu, zdůrazňoval kamenný portál se znakem Redernů a Šliků. K hlavní budově, označované jako…

Cena: dohodou
údaj k: 1/2006
detail

Hotel Harasov

Hotel je dvoupatrová budova tvořená hlavním traktem, k němuž přiléhají dvě postranní křídla v tupém úhlu, kopírujícím tvar údolí. Celý objekt leží na JZ-SV ose v mírném SZ svahu a její zadní JV stěna se částečně dotýká skalní stěny. Střední část je kryta mansardovou střechou (tašky, dole plech), boční křídla nízkou sedlovou střechou (tašky) zakončenou valbou. Stříšky nad terasami v patře jsou kryty plechem. Vstup do patra objektu je dvouramenným přesazeným schodištěm před střední částí a jednorameným schodištěm na jižní straně levého křídla. Hlavní SZ průčelí je v přízemí otevřeno arkádami se…

detail

Robert Salomon, továrna na lněnou a bavlněnou nit

Okolo roku 1916 postavil tuto skárnu továrník Robert Salomon. V devadesátých letech 20. století tu sídlil výrobce nábytku, řadu let poté byla stavba prázdná. Hlavní výrobní budova je však velmi dobře dochována. V polovině roku 2018 se sem přesunula z Vraného nad Vltavou parta kolem projektu Nová Perla. Architektonický / technický popis Budova je tvořena železobetonovým dvoutraktem a požární a schodišťovou věží při severním nároží. Ve dvoře byla původně umístěna samostatně stojící barevna a kotelna s elektrickou strojovnou a na severním konci areálu menší správní a obytný dům – ty dnes již…

detail

Jindřichův dvůr, Kyselka

Areál slavných lázní Kyselka chátrá už od 90. let. Z celkem 20 dochovaných památkově chráněných budov v Kyselce jich osm vlastní o.p.s. Lázně Kyselka, dalších 6 budov, spolu s pozemky okolo areálu, patří Karlovarským minerálním vodám a.s., jenž vlastní i stáčírnu a s ní značku Mattoni. Cenné budovy postupně procházejí rekonstrukcí.

detail

Pivovar Rudník

Původně zámek byl v roce 1813 přestavěn na pivovar. Majitelé byli po druhé světové válce odsunuti, v Rudníku se pivo vařilo do roku 1953. Poté areál využívalo místní JZD do roku 1989. Po revoluci zůstal bez využití a silně chátral. V roce 2014 svítá naděje. Unikátní památku, kterou vlastní společnost DC Capital, chce ve spolupráci s holandským majitelem zachránit Josef Smutný a jeho tým z architektonické kanceláře Ilex design.  V roce 2019 je už oprava krovu v plném proudu, díky dotacím Havarijního programu MKČR. V roce 2020 v bývalé ledárně rozjede první české centrum pro architekturu. Jeho…

detail

Zámek Diana - Rozvadov

Ústřední barokní patrový pavilon půdorysu rovnoramenného kříže je zastřešen kupolí, která je završena kovovým sedícím jelenem. V horním patře pavilonu se nacházejí fresky vyobrazují mytologické výjevy bohyně Diany a po stranách fresky holandských mistrů. Na centrální pavilon jsou pomocí krytých zděných mostů napojena postranní křídla. Lovecký zámeček je obklopen rozsáhlým anglickým parkem plným vzácných dřevin – jsou zde exotické jehličnany, duby, červené buky, jírovce a mnoho dalších. K jihu se táhne alej jasanů, k severu alej jilmů, javorů a lip.

detail

Zámek Hořín

Areál zámku se rozprostírá JZ od Mělníka, na levém břehu Vltavy na S straně obce, mezi obcí Brozánky a soutokem Labe s plavebním kanálem. Hlavní část rozmístěná kolem oválného dvora je přístupná od JV z obce. Na Z straně od dvora stojí hospodářský statek, přístupný ze silnice od Z. Rozsáhlý zámecký park se rozkládá na sever od zámku, až za silnici Mělník-Brozánky. Jádro rozlehlého areálu tvoří komplex staveb seskupených kolem dvora se zámeckou budovou, která je dvoupatrová trojkřídlá s mansardovou střechou. Zámek postavený kolem r. 1696 podle návrhu Alliprandiho, přestavěný 1713 - 1720 F. M.…

detail

Zámek Luka

Architektonicky hodnotná raně barokní dvoupatrová zámecká budova pravidelné čtyřkřídlé dispozice kolem malého vnitřního dvora čtvercového půdorysu. Zdivo zámku obsahuje raně gotické a renesanční stavební konstrukce. K jihozápadnímu nároží zámku býval přistavěn dnes již z větší části zbořený novodobý drobný přístavek. V ose hlavního jižního průčelí je situován architektonicky zdůrazněný portál polokruhově zakončeného průjezdu do vnitřního dvora s rozeklaným trojúhelníkovým štítem. Renesanční jižní křídlo zámku je v západním a východním průčelí završeno renesančními štíty, členěnými pilastry.…

Cena: dohodou
údaj k: 2/2021
detail

Pivovar arcivévody Ludvíka Salvatora Toskánského

Obdélná budova, patrová, velmi dlouhá, původně se sedlovou střechou a podstřešní profilovanou římsou. Na JV straně při J nároží přízemní přístavek s pultovou střechou. JZ část novodobě upravena nástavbou 3. podlaží s téměř plochou střechou. Užší nástavba lícuje se zadní stěnou. Pod novodobou omítkou sgrafitová výzdoba. V interiéru v přízemí dochován dvoulodní prostor s křížovými hřebínkovými klenbami a středními podporami. [2]. Na zdech ve východní části stavby jsou zbytky renezanční ozdobné omítky.

Cena: dohodou
údaj k: 10/2019
detail

Zámek Verušičky

Původně renesanční tvrz z poloviny 16. století, jež byla na počátku 18. století přestavěna Františkem Nesslingerem na dvoukřídlý barokní zámek. Ten byl na konci 19. století upraven v pseudogotickém slohu. Součástí areálu je také špýchar a přilehlý park. [3]

detail

Velká pěchotní kasárna Terezín

 Největší nefortifikační objekt pevnosti postaven v letech 1782-1783. Dvoupatrový trojkřídlý objekt s extrémně střídmými fasádami s dominantními bosovanými vjezdovými portály obíhá tři uzavřená arkádová nádvoří a tvoří tak stavbu tzv. španělského typu. Objekt, postavený v letech 1782 až 1783, představuje kromě svého významu urbanistického v rámci vnitřní plochy města, resp. opevnění, významný hmotný pramen pro poznání architektury vojenských staveb přelomu dvou uměleckých slohů, tj. baroka a klasicismu, a to jak z pohledu hmotového, konstrukčního a dispozičního řešení, tak i z pohledu…

detail

Schindlerova továrna (Vitka) - Brněnec

Jádrem hodnoty souboru budov bývalé Löw-Beerovy textilní továrny je hmotné svědectví koncentračního tábora Gross-Rosen-Brünlitz ze 40. let 20. století, jejichž hlavním nositelem jsou budovy kolem shromažďovacího prostoru se vstupní branou.Soubor budov je zlomkem z rozsáhlého areálu bývalé textilní továrny Löw - Beerů v Brněnci, výběrem který má nejpřímější historickou spojitost s pobočkou koncentračního tábora Gross. Rosen v Brněnci, který se nacházel v severní části areálu ve 40. letech 20. století. Hlavními nositeli hmotného svědectví bývalého koncentračního tábora zároveň jádrem hodnoty…

detail

Zámek Horní Maršov

Čtyřkřídlý jednopatrový pozdně barokní zámek v nevelkém parčíku na severním konci obce - obdélníková jednopatrová stavba doplněna na čtyřkřídlý půdorys kolem dvora, částečně přestavěno a upravováno. Ke střední části vede dvojité vnější schodiště, před ním fontána se sochou Viktorie, při silnici zachována ohradní zeď s bránou. [1]

Cena: dohodou
údaj k: 11/2020
detail
« 1 2 3 4 5 6