Moje databáze

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2
Počet objektů v databázi: 52

Borůvkovo sanatorium

Budova bývalého nemocničního zařízení, kde zemřel Josef Toufar a Jan Palach.

detail

Beniesova vila

Kubistická vila majitele cukrovaru. Jedná se, kromě jiného, o jednu z prvních staveb s plochou střechou a první, která měla na ploché střeše projektovánu zahradu.

detail

Škroupův dům

Škroupův dům v Osicích. V roce 2018 se rozhodl Královéhradecký kraj financovat opravy domu (15 milionů Kč). Po ukončení oprav (2019) bude dům předán Muzeu východních Čech, které se domluví s Osicemi na dalším užívání.   

detail

Hotel Košek

Hotel u nádraží ve Světlé nad Sázavou, kde pil pivo i sám Jaroslav Hašek.

detail

Kostel sv. Markéty v Loukově

Raně gotický jednolodní kostel s polygonálním závěrem a mohutnou čtyřbokou věží v průčelí.

detail

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

Venkovský gotický kostel s obdélnou lodí, odsazeným pravoúhlým kněžištěm a přistavěnou půlkruhovou sakristií. Stěny interiéru pokrývají hodnotné nástěnné malby ze 14. století.

detail

Kostel sv. Jiří v Řečici

První zmínka o kostelu pochází z roku 1352. V roce 2001 bylo založeno občanské sdružení Přátelé podlipnických kostelů. Sdružení si vzalo za úkol pomoci opravit a zpřístupnit veřejnosti středověké kostely svatého Martina v Dolním Městě, Svaté Markéty v Loukově a svatého Jiří v Řečici. Od r. 2004 až do současnosti zde probíhají opravy. Architektonický / technický popis Původně opevněný jednolodní gotický kostel se stále patrným obranným valem pochází z 1. pol. 14. stol. Stavba s plochostropou obdélnou lodí a klenutým pravoúhlým kněžištěm ukrývá v interiéru soubor středověkých nástěnných maleb…

detail

Kaple Navštívení Panny Marie

Centrální osmiboká kaple z r. 1662 byla renovována r. 1742. Je kryta přílbovou střechou, zevnitř s imitovanou kupolí. Fasádu má členěnu lizénami, okna ve tvaru termálních s drobným dělením. Menší patrový přístavek má valbu se sanktusníkovou zvoničkou.(Památkový katalog) V současnosti v majetku soukromé společnosti, probíhá exekuční řízení. Kaple je nepřístupná, její vybavení mělo být odvezeno.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Neratov v Orlických horách)

Monumentální barokní poutní chrám v horské krajině, těžce zdevastovaný ve 2. pol. 20. století a postupně obnovovaný na přelomu 20. a 21. století. Monumentální barokní stavba vystavěná v letech 1723 - 1733 nákladem hraběte Jana Karla Nostitz-Rhieneck, majitelem rokytnického panství. V letech 1723 - 1728 vedl stavbu Carl Antoni Reina, po něm ji převzal a dokončil Jakub Ondřej Carowe. Roku 1945 kostel vyhořel, roku 1952 se zřítila klenba. Z kostela zůstávají obvodové stěny včetně dvouvěžového průčelí, které je poučeno Alliprandiho piaristickým kostelem v Litomyšli. Po r. 1990 kostel postupně…

detail

Kostel sv. Petra a Pavla

Jednolodní a orientovaný kostel je příkladem zlomového slohového období mezi barokem (respektive rokokem) a nastupujícím klasicismem. Loď kostela je obdélná, s mohutnou hranolovou věží na západní straně. Kruchtu s klenbami podepírají jednoduché pilíře, nad obloukovými okny jsou pětiboké lunety. Stěny lodi jsou na obou stranách členěny poli, oddělenými pilastry s horními klasicistními hlavicemi. Kostel má dlouhý půlkruhový presbytář, nad ním se zvedá sanktusová vížka s pravoúhlými přístavky po obou jeho stranách a mansardovými střechami. Za architektonicky cenný detail lze považovat hlavní…

detail

Kostel sv. Jiří Mučedníka

Jednolodní barokní stavba. Hlavní oltář z r. 1773. Postranní oltáře a kazatelna byly pořízeny r. 1827. Na počátku 21. stol. prošel zchátralý objekt rozsáhlou rekonstrukcí. (mapy.cz)

detail

Kostel sv. Anny

Pozdně barokní jednolodní kostel z let 1751–1756 s trojboce uzavřeným presbytářem. V dalších letech prošel klasicistními přestavbami, z nichž pochází i západní věž.

detail

Kostel sv. Jiří - Luková

Areál kostela stojí v nejvyšším místě vsi. Kostel je obklopený bývalým hřbitovem, s torzy starých náhrobků, ohrazeným kamennou omítanou zdí, která částečně plní i opěrnou funkci. Patrně z doby kolem poloviny 14. století pochází dnešní presbytář, obvodové zdivo lodi (vyjma západní stěny a části podélných stěn) a snad i sakristie (tvar klenby náleží ještě do starší doby); z gotických otvorů patrná jen spodní část zazděného východního okna závěru. V průběhu 18. století došlo k barokním úpravám - pozměněn asi vítězný oblouk, nová okna lodi, presbytáře i sakristie, předělán vchod do sakristie,…

detail

Kostel sv. Bartoloměje

Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce kostel chátral. Postupně bylo zničeno či rozkradeno vnitřní vybavení. V roce 1972 bylo rozhodnuto o jeho demolici. Na stěnách kostela jsou patrné vývrty pro umístění náloží k odstřelu. Naštěstí byla demolice zastavena na poslední chvíli. Od roku 2012 probíhala oprava šindelové střechy a v květnu 2019 byla zahájena rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice.

detail

Kostel sv. Linharta

Jediná dochovaná stavba z bývalé vesnice Mušov, která byla zatopena při budování Novomlýnských nádrží. Původně románský, později novogoticky přestavěný kostel.

detail

Kostel Navštívení Panny Marie (Maria Stock)

Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 zůstala obec Skoky postupně opuštěna. Kromě pár objektů armáda zbytek budov srovnala se zemí. Poslední obyvatelka zde žila v roce 1982. Po roce 2006 dochází k obnově poutí, v kostele se začínají pořádat kulturní akce aprobíhá jeho postupná rekonstrukce.   Architektonický / technický popis Stojí na mohutné terase z lomového kamene, ze kterého je také ohradní zeď. Na zdi je v SV části areálu umístěn pamětní kříž. Jde o významné české poutní místo v centru dnes již zaniklé obce Skoky. Areál se skládá z kostela – zděný omítaný, dvoulodní kostel s…

detail

Kostel sv. Havla

Kostel sv. Havla, původně zasvěcený sv. Jiří, patří k dnes již ojediněle zachovaným raně gotickým jednolodním plochostropým kostelům z třetí čtvrtiny 13. století s pravoúhlým zaklenutým presbytářem. Ke kostelu byla v roce 1722 přistavěna věž.

detail

Kostel sv. Havla (Štolmíř)

Mohutná jednolodní barokní stavba. Vstupní průčelí je rozčleněno pilastry, portálem, oknem a ukončeno volutovým štítem. Presbytář je zaklenutý elipsovitou kupolí, kostelní loď pak kupolí na pendentivech. Hlavní oltář je raně barokní (1688). Oltářní obraz sv. Havla pochází ze sázavského kláštera a byl sem přivezen v roce 1756. Boční oltáře sv. Kříže a Panny Marie jsou rovněž vyzdobeny obrazy z pozdějšího období. Jednou z nejstarších památek je cínová křtitelnice z roku 1615. Nacházela se zde také velmi vzácná socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti z roku 1721, přisuzovaná dílně Matyáše…

detail

Starokatolický kostel

K pseudorománské lodi přiléhá moderní hranolová věž s okny ve zvonovém patře.

detail

Kostel Všech svatých Heřmánkovice

Hodnotný vrcholně barokní kostel postavený K. I. Dientzenhoferem podle návrhu Kr. Dientzenhofera je urbanistickým centrem kultovního areálu se hřbitovem a farou. Areál kostela Všech svatých sestává z budovy kostela Všech svatých s orientací východ - západ, márnice na hřbitově, ohradní zdi hřbitova a sousoší Kalvárie. Celý areál je umístěn na mimořádně malebném místě na mírně táhlém svahu uprostřed obce, v její historicky nejstarší části, přibližně v polovině délky lesní lánové vsi. Těleso kostela tvoří výraznou krajinnou dominantu, celkově se jedná o významný architektonický komplex vhodně…

detail

Kostel sv. Barbory

Kostel je jednolodní stavba se dvěma bočními kaplemi, takže půdorys je křížový. Zaklenutí je valenými klenbami s lunetovými výsečemi. Na klenbě v presbytáři jsou ještě dnes viditelné sporé zbytky rokokových maleb A. Krause z roku 1756. Střecha kostela je ozdobena cibulovou sanktusovou věžičkou.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dispozice kostela reflektuje soudobou oblibu centrál. Ve svém půdorysném a hmotovém uspořádání je stavba zjednodušenou replikou typu kostela, který v r. 1732 navrhl K.I. Dienzenhofer pro Vysoké Chvojno a Počáply u Berouna. Kostel stojící na návrší je důležitou dominantou žehušického panství.

detail

Evangelický kostel

Kostel postavený v letech 1902-1904 s pomocí sbírek dárců a švýcarských přátel evangelíků. V r. 2007 byl prodán soukromé osobě.

detail
« 1 2