Moje databáze

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2 3 4 6 11 15 20
Počet objektů v databázi: 600

Panský statek Troja

Panský statek byl postaven ve 2. polovině 17. století, pravděpodobně však bylo využito starších objektů. K areálu náleží dvě obytné budovy, stodola, hospodářská budova, tři objekty stájí a brána. Budovy jsou seskupeny kolem přibližně obdélného nádvoří. V uliční frontě stojí po stranách vjezdu s bránou dvě obytné budovy, severní a jižní. Na severní straně dvora jsou dvě bývalé stáje. Na východě je dvůr uzavřen dvěma stodolami (jedna je vyhořelá), později adaptovanými na maštale. Na jižní straně je budova stájí ve tvaru písmene L a k obytné budove se na jižní straně přimyká továrna z období 1.…

Trojský pivovar

Areál pivovaru je situován JV od zámku. Dnes zbyly z původního rozsahu pouze dvě budovy. Budova pivovaru je zděná patrová, na Z připojená část do tvaru L se čtyřpodlažní věží. [6]  Bývalý Trojský pivovar přímo sousedí se Zoologickou zahradou a s Trojským zámkem na pobřeží Vltavy. Budovy bývalého pivovaru mají čistou podlažní plochu 2 400 m² na celkové rozloze pozemku 3 700 m².

Dům U Zlatého hroznu čp. 267/33

Jedná se o dvojici domů (čp. 267 a 516), Dům U Zlatého stromu čp. 267: Dům "U Zlatého hroznu", původně gotický, přestavěný renesančně, raně a vrcholně barokně. Dnešní vzhled, podmíněný moderní rekonstrukcí, vzešel z pozdně barokní přestavby kol. r. 1769. Dům stojí v exponované poloze při hl. malostranském tržišti a v bezprostředním sousedství bývalé městské brány (Újezdské). Dvoupatrový dům s podkrovím zaujímá velmi dlouhé a úzké městiště bez vlastního dvorku. Hl. dvojosým průčelím se obrací do náměstí. Fasáda má velmi bohaté článkoví pozdně barokní (základní koncepce pochází z renesanční…

Dominikánský dvůr s pivovarem v Braníku

Dominikánský dvůr si navzdory různým nekoncepčním a živelným zásahům v průběhu let zachoval svůj původní charakter a s prostorem kaple sv. Kříže představuje významnou kulturní a technickou památku s vysokou urbanistickou hodnotou pro dané území. Kulturní památku tvoří: 1) barokní jádro (obytná část) 2) kaple 3) konírny 4) dostavba pivovaru (lednice, sklady, hvozd) 5) objekt strážnice. [4]

Grandhotel - U Jiránků, Dvůr Králové nad Labem

Dvoupatrový řadový dům s hodnotnou štukovou secesní fasádou vytvořenou V. Amortem (jeho signatura je zčásti vidět na poškozené fasádě: ...mort PRAHA - [2] ) v r. 1901, kdy byl objekt přestavěn na Grandhotel. Doklad podoby a úrovně zásahů počátku 20. století do starší zástavby. [1]

Kasárna Karlín / Ferdinandova kasárna / kasárna Jana Žižky z Trocnova

Hlavní křídlo s mělkým rizalitem se obrací do ulice Křižíkovy. K němu přiléhají dvě postraní křídla, mezi nimiž je rozsáhlý pravidelný dvůr s novodobými přístavky. Dispozice všech tří křídel je dvoutraktová s průběžnými komunikačními trakty při dvoře. Ve středu hlavního křídla se nachází klenutý průjezd do dvora. Monumentální stavba kasáren výrazně dominuje svému okolí a zásadně určuje rozsah klasicistního bloku, jehož je součástí. Masivnost architektury ještě více umocňuje fortifikační ráz jejích fasád. Stavba je zachovaná v originální dispozici a s řadou původních architektonických prvků. …

Dům č. 31 - Zahrádky u České Lípy

Rodinný dům u hlavní silnice.

Tvrz Tlustec

Zřícenina šlechtického sídla písemně doloženého ve 14. století. Tvrz bývala součástí rozsáhlejšího poplužního dvora. Samotnou tvrz tvořila rozměrná obdélná budova, která je dnes značně poškozena. Tvrz je situována v poplužním dvoře naproti tj. jižně od dvora a tvrze přestavěné na zámek ve Velkém Valtinově. Panské sídlo leží na terénní hraně nad rybníkem nedaleko komunikace spojující Brniště a Jablonné v Podještědí. Objekt má jedno podzemní podlaží dnes zcela zasutý sklep a původně tři nadzemní podlaží, kdy třetí bylo přestavbou na sýpku rozděleno na dvě nižší podlaží. Objekt kryla dle…

Panský dvůr Ratibořice

Památkově chráněný areál zámku a přilehlých budov spjatý s mládím a dílem Boženy Němcové. Areál tvoří přírodní prostředí a soubor staveb a věcí areálu zámku s příslušenstvím. Výčet těchto staveb a věcí: 1 - zámek čp. 1, 2 - zámecký park, 3 - soubor budov Panského dvora čp. 2, 4 - kočárovna a domek vrátného čp. 3, 5 - mlýn čp. 4 s hospodářským objektem, 6 - Panský hostinec čp. 5, 7 - skleník čp. 6, 8 - Staré Bělidlo čp. 7, 9 - lovecký pavilon čp. 7, 9 a 19 se psincem, 10 - obytný dům čp. 10, 11 - mandl čp. 11, 12 - obytný dům čp. 12, 13 - obytný dům čp. 13, 14 - dům čp. 14 (bývalý dům…

Zámecký pivovar a sladovna Chlumec nad Cidlinou

Pivovar byl součástí rozsáhlého vrchnostenského hospodářství a zaujímal zadní prostor tzv. Panského domu. Zprvu měl klasickou dvoukřídlou dispozici se sladovnou, k níž v pravém úhlu přiléhal vlastní pivovar. Postupem let se komplex rozrůstal do dnešní podoby. Hlavní trakt, obrácený k řece, je zvýrazněn dvěma rizality – sladovního hvozdu s příslušenstvím (vrchní díl má hrázděné zdivo) a bloku varny korunovaného vysokým komínem továrního typu. Nedaleko stojí objekty chladného hospodářství z přelomu 19. a 20. století, níže se nacházela spilka a pod ní rozlehlé sklepy. Sladovna je barokní s…

Lenhartova vila / Vila Ivana Čížka, Tiché údolí

Vila čp. 124 představuje hodnotný příklad historizující příměstské vily z konce 19. století. Celkově vyvážená stavba, nenásilně spojuje architektonické články vycházející z historizujících stylů s prvky alpské lidové architektury. Harmonický vzhled vily je umocněn jejím umístěním v rozsáhlé architektonicky komponované zahradě. Vila čp. 124 je součástí proslulé luxusní vilové čtvrti Tiché údolí. Hlavní vstup do vily je umístěn v rizalitu JZ bočního průčelí; vede k němu jednoramenné kamenné schodiště o sedmi stupních. [1]

Pivovar Znojmo

Pivovar je umístěn v západní části historického centra města Znojma, v bezprostřední blízkosti Znojemského hradu. Spolu s hradem tvoří na skalním výběžku, nad údolím řeky Dyje pohledovou dominantu města. Areál pivovaru zahrnuje administrativní budovu z třicátých let 20. století, sladovnu s autodílnou a stáčírnu s varnou pocházející z konce 19. století. V interiérech bylo zachované původní vybavení pivovaru, dnes je přizpůsobené současnému provozu. Zachováno je zařízení varny z roku 1923, zbylé zachováno pouze torzovitě [5]

Zámek Moravský Krumlov

Monumentální zámek představující jedinečný počin renesanční architektury na Moravě vznikl přestavbou gotického hradu v l. 1557–1562 dle návrhu Leonarda Gara da Bissono. Spolu s předzámčím a parkem tvoří nejvýznamnější renesanční zámecký areál na Moravě. Byla vybudována čtyřboká renesanční stavba s nádvořím uprostřed, jíž byl vlastně někdejší hrad obestavěn. Zachována zůstala pouze věž v jihozápadním nároží, přestavěná branská věž a část obvodové zdi na jihu a východě. Jihovýchodní věž byla snížena a zakomponována do hmoty paláců, které byly renesančně přestavěny. Nová renesanční budova…

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Vrchní Orlice

Jednolodní stavba zakončená půlkruhovým presbytářem z východní strany a věží bez předsíně na straně západní. Obdélníková loď je zastřešena sedlovou střechou. V ose kostela je hlavní věž a menší saktusová ve tvaru báně s otevřenou lucernou. [2]. Barokní areál dokládající osídlení zaniklé obce, dochovaný ve vysokém stupni autenticity. Kostel představuje významnou krajinotvornou dominantu kulturní krajiny. Celý areál je svébytným projevem středoevropské kultury a spoluvytváří paměť místa. Areál situovaný na hřebínku nad údolím potoka, kolem něhož v minulosti stály ve volně rozptýlené zástavbě…

Myslivna Hořín

Klasicistní myslivna z počátku 19. století náleží k Lobkowické bažantnici umístěné při SZ okraji zámeckého parku. Nachází se na samotě nedaleko křižovatky okresní silnice Z od Brozánek. Areál tvořený přední budovou se střední částí širší a vyšší s valbovou střechou, trojkřídlým přízemním stavením na protější straně dvora se sedlovou střechou. SV strana dvora uzavřena ohradní zdí s bránou. Vně ohradní zdi chlívky s pultovou střechou. Obytná budova do dvora rozšířena přístavbami. Proti bráně vjezd sevřený budovami. Předmětem ochrany je obytná budova, hospodářské stavení a ohradní zeď s bránou a…

Letohrádek u zámku Valeč

Původně barokní stavba, v 19. století přestavěná v historizujícím stylu, doplněna o vyhlídkovou věž, terasu a balkony. V přízemí je sál s velkým krbem a bohatými nástropními malbami znázorňujícími čtvero ročních období. Na stěnách sálu a přísálí místy vystupuje původní barokní výzdoba. Malby byly restaurátorsky zajištěny v roce 2007 za přispění Karlovarského kraje. V suterénu jsou klenuté sklepy, přístupné vřetenovým schodištěm věže a z aleje v úrovni terénu. Sklepy sloužily zřejmě jako příruční kuchyně. (zdroj www.zamek-valec.cz). Budova je v původním stavu, na svou obnovu a náplň teprve…

Vránův / Zámecký mlýn / Lundenburg Mühle - Břeclav

Velké budovy bývalého mlýna stojí po obou stranách náhonu, mezi nimi turbínová kašna. Mlýn patřil do hospodářského objektu břeclavského zámku. Mlýn vyhořel 28. 4. 2008, nebyl opraven a rychle chátrá. [1]. Bývalý lichtenštejnský mlýn ze 16. století neodmyslitelně patřil k břeclavskému zámeckému areálu a býval jednou z dominant města. [2]

Bývalý Schopfův hostinec / Poutnický dům - Skoky

Bývalý Schopfův hostinec čp. 21 – východně od kostela leží jediná z dochovaných skockých usedlostí, objekt bývalého hostince (původní německý nápis GASTHAUS je dodnes ještě čitelný). Dům zůstal obydlen i po likvidaci obce, až do 29.10.1982 zde žila paní Marie Holešová. [3]. Kousek od vchodu do hostince je březovými větvemi ohrazená mělká studna, která se v roce 1982 stala osudnou Marii Holešové, poslední obyvatelce Skoků. Traduje se, že do studny spadla a protože se na samotě nemohla dovolat pomoci, silně v ní prochladla a na následky toho zemřela. Její památku u ohrazení studny připomíná…

Výletní restaurace Rudolfov - Jindřichův Hradec

Restaurace Rudolfov u Jindřichova Hradec bývala oblíbeným výletním místem. Stojí nedaleko Lišného dvora. Je postavena podle projektu architekta Josefa Zítka v roce 1862 (projektoval mimo jiné budovu Národního divadla v Praze). Na letním bytě zde pobýval spisovatel Karel Čapek. [2]

Bývalý Aehrenthalský parostrojní pivovar, Doksany

Soubor čtyř staveb – obdélné pozdně barokní stavby se sedlovou střechou, volutovými štíty a komínem, stavby pro skladování sladu se sedlovou střechou a větracími věžicemi a třípatrového hvozdu z r. 1867 s polygonálním komínem nad sedlovou střechou. Pivovar stojí na východní straně areálu, jeho severní část je jižním pokračováním vstupního objektu čp. 2. Dnešní pivovar je srostlicí čtyř nepodsklepených zděných hladce omítnutých budov. Severní, v podstatě renesanční, dvoupatrová budova s podkrovním polopatrem je pokračováním vstupního objektu čp. 2, je postavena na obdélném půdorysu a má…

Zámek Český Rudolec

Zámek Český Rudolec tvoří pětiboká třípatrová budova s nepravidelným nádvořím. Dominantou zámku je hranolová věž, která se tyčí ze středu hmoty budovy. Z těla budovy vystupuje monumentální vstup s vestibulem. [9]. Zámek situován na místě původní vodní tvrze. Zcela přestavěn v letech 1860-1861 po požáru v roce 1860 ve slohu tudorovské, anglické gotiky. V současné době zámek prochází celkovou rekonstrukcí po letech chátrání. Dochovaná půdorysná stopa areálu, historické vertikální konstrukce, původní kamenná ostění v okenních a dveřních otvorech, z části kamenné schodiště, tektonika fasád,…

Zámek Hrušovany

Areál raně barokního zámku ze 17. století na návrší v centru města se nachází nedaleko kostela pravděpodobně na místě bývalé tvrze. Trojkřídlá dvoupatrová budova zámku je upravená klasicistně a je obklopena parkem a hospodářským zázemím. [1]

Roubenka Soudná 5 - Jičín

Přízemní roubený dům obdélného půdorysu krytý sedlovou střechou s lomenicí. V zahradě dochovaná roubená studna s rumpálem. Okna jsou šestitabulková, střecha kryta lepenkou. Roubený přízemní objekt malé zemědělské usedlosti, doklad charakteru tradiční zástavby jižního Podkrkonoší a Českého ráje. [1]. Dům má trojdílnou dispozici komorového typu s navazujícím roubeným chlévem přístupným ze dvora. Dřevěné stěny domu z hraněných trámů jsou srubeny tesařskými spoji v obytné části "na zámek" a v hospodářské části "na rybinu". Zápraží vyskládané z pískovcových kamenů je kryto přesahem sedlové střechy…

Sušárna chmele Dubá

Patrový zděný objekt s dvojicí sušících věží je unikátním dokladem rozvoje chmelařství na Dubsku. Sušárna postavená v roce 1877 byla následně rozšířena v roce 1889. Do současnosti se dochovala nejen stavební část, ale i relikty technologií sušení chmele. [4]. Tyto věže jsou svým kruhovým tvarem v Čechách neobvyklé, obdobné se častěji nacházejí v Anglii. Sušení v nich probíhalo na sítech a dřevěných roštech, který je v jižní věži dosud zachovaný, pravděpodobně pomocí přímého vytápění v přízemí věží. Vlevo od sušárny v místech dnešních zahrádek býval morový hřbitov pro oběti velkého moru v roce…

Zámek Zelená Hora

Jádrem dnešního zámku Zelená Hora, který leží nad městem Nepomuk, je pozdně gotický hrad. Vývoj lokality je velice složitý a v kontextu českých hradů i relativně nestandardní. Z jeho podoby známe pouze dílčí části, protože byl renesančně a raně barokně přestavěn do zámecké podoby, dochované dodnes. Hrad sestává z opevněného předhradí, přístupného branou chráněnou okrouhlou baštou, a horního hradu, který obsahuje dnešní trojdílnou zámeckou budovu s arkádovým nádvořím a čtyřhrannou věží. Na předhradí stojí hradní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ze součástí hradu je relativně nejlépe dochováno…

Zámek Komařice

Zámek je vystavěn v elegantním renesančním slohu, v současné podobě má dvě patra a je dvoukřídlý. Východní křídlo má 8 os, jižní 4 osy. K severnímu boku východního křídla byla v 17. století přistavěna nízká čtyřboká věžička. Na budově lze spatřit mnoho zachovalých stavebních prvků. Na kraji východního průčelí je brána z tesaného kamene s mohutnou rustikou, v náplních vedle polokruhového oblouku stylizované trojlisty, nad obloukem je deska s nápisem a erby Jiřího Kořenského z Terešova a jeho manželky Kristýny z Dráchova s letopočtem 1566. Architektonicky významná je však především vnitřní…

Hotel Uran / Abertamy Platz

Projekt Abertamy Platz nabízí 17 bytových jednotek v minimalistickém designu, kterému vévodí dřevo, kov a sklo. Vybírat můžete z bytů od 1+kk až po velkorysé duplexové apartmány a téměř všechny byty nabízí dechberoucí výhledy na Plešivec a okolní horské panorama. Navíc, přímo v domě budete mít k dispozici příjemnou restauraci a soukromou saunu. [1]. 

Pivovar Antona Webera, Karlovy Vary-Rybáře

Areál bývalého pivovaru byl tvořen několika nesourodými stavebními celky. Jádro tvořil původní objekt sladovny čp. 142 od pražského stavitele Jiráska. Sladovní blok završoval hvozd, s nímž těsně souvisela původní varna. Ta, ale již v novém provedení (1969–1975), vytvářela spolu s pivovarským komínem druhotnou dominantu areálu. Samostatnými objekty byly chladné hospodářství se spilkou a sklepy čp. 152, které doplňovala novorenesanční správní budova a rovněž strojovna s kotelnou čp. 246. Objekty zaniklého podniku byly od konce roku 1999 prázdné a bez využití. [3] Vzpomínky - Na dlouhá léta…

Kasárna / Radiolokační stanoviště Hřebečná

Areál kasáren sestává z budovy ubikace a několika menších stavebních objektů s vlastními stavebními parcelami (strážnice, garáže, sklad PHM, psinec, muniční sklad, septik), 2 manipulačními plochami a sportovištěm. K areálu patřila i nedaleká vodárna (napájená pramenem V domečku). Stavební objekty jsou dnes zchátralé, bez vybavení, v dožilém stavebním stavu. Areál je odpojen od el. energie a vody. Celý areál je volně přístupný. [1]

« 1 2 3 4 6 11 15 20