Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

1.      Kdo je správce osobních údajů?

1.1.            Vaše osobní údaje zpracovává spolek Prázdné domy z.s., IČO 054 70 650, se sídlem SNP 534, Letohrad, 561 51, zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. L 10923 (dále jen „Správce“).

1.2.            Kontaktní osobou ve věci zpracování osobních údajů je Dagmar Pavlíčková, kontaktní e-mail dasa@prazdnedomy.cz .

2.      Jaký je účel zpracování osobních údajů?

2.1.            Činností Správce se rozumí:

a)      péče o kulturní a historické dědictví České republiky, především se zaměřením na architekturu;

b)     aktivita v oblasti problematiky nevyužívaných domů a souvisejících společenské dopady;

c)      organizování objektů dle písm. a) a b) do databáze, kterou Správce zpřístupňuje veřejnosti;

d)     vědecký a historický výzkum související s architektonickým kulturním dědictvím České republiky;

e)      pořádání vzdělávacích akcí souvisejících s činností správce dle písm. a) až d);

f)      další činnosti Správce zde neuvedené související s písm. a) až d).

2.2.            Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3.            Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s Činností Správce dle odst. 2.1. tohoto článku. Dále jsou osobní údaje zpracovávány na základě povinností uložených Správci všeobecné závaznými právními předpisy, zejm. tedy osobní údaje jsou zpracovány za účelem:

a)      evidence členů Správce;

b)     jednání o smluvních vztazích;

c)      plnění smluv;

d)     ochrana práv a oprávněných zájmů Správce a dotčených osob;

e)      pro účely vědeckého a historického výzkumu.

3.      Jaké jsou kategorie subjektů údajů?

3.1.            Správce zpracovává osobní údaje:

a)      svých členů;

b)     svých zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání nebo brigádníků;

c)      zaregistrovaných uživatelů do internetových stránekhttps://prazdnedomy.cz (dále jen „Internetové stránky“);

d)     osob, které dodávají Správci služby;

e)      osob, které jsou ve vztahu ke Správci v jiném smluvním vztahu;

f)      dalších osob za účelem vědeckého a historického výzkumu.

4.      Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

4.1.            Správce zpracovává osobní údaje:

a)      zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy;

b)     zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění povinností dle všeobecně závazných právních předpisů;

c)      zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů; nebo

d)     zpracování probíhá na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

5.      Jaké osobní údaje se zpracovávají?

5.1.            Správce zpracovává osobní údaje, které získal:

a)      přímo od subjektů údajů;

b)     od smluvních partnerů;

c)      z veřejně dostupných rejstříků.

5.2.            Správce zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu / účelům, pro který / které jsou osobní údaje zpracovávány, zejm. se jedná o:

a)      adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů;

b)     údaje umožňující kontakt se subjektem údajů;

c)      další osobní údaje, jsou-li nezbytné pro plnění právních a zákonných povinností Správce.

5.3.            Osobní údaje jsou zajištěny systémem technickoorganizačních opatření.

6.      Kdo může zpracovávat Vaše osobní údaje?

6.1.            Vaše osobní údaje jsou zpracovávány Správcem, přičemž Správce při dodržení všeobecné závazných právních předpisů je povinen předat osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci.

6.2.            Správce je oprávněn předat osobní údaje osobám, které je zpracovávají jako zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT systémů).

6.3.            V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat či zpřístupňovat příjemcům ze třetích zemí mimo území Evropské unie.

7.      Po jako dobu budou Vaše osobní údaje uloženy?

7.1.            Osobní údaje jsou zpracovány po dobu určenou příslušnými všeobecné závaznými právními předpisy nebo po dobu oprávněných potřeb Správce. Osobní údaje jsou zpracovávány minimálně však po dobu členství, trvání registrace na Internetových stránkách Správce nebo po dobu trvání smluvního vztahu.

8.      Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

8.1.            Jako subjekt údajů máte právo požadovat:

a)      přístup k osobním údajům a případnou opravu osobních údajů;

b)     výmaz osobních údajů nebo přenositelnost osobních údajů, a to za zákonem stanovených podmínek;

c)      omezení zpracování, a to za zákonem stanovených podmínek.

8.2.            V případě, že budete nespokojeni se zpracováním osobních údajů ze strany Správce, můžete u Správce podat námitku proti zpracování osobních údajů, nebo stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz .

 

V Praze dne 25. července 2020

Prázdné domy z.s.